Search form

Luk 23:44-45

Iesus areme

(Matyu 27:45-56 ko Mak 15:33-41 ko Jon 19:28-30)

44-45Ezɨ aruem dughiar kamɨn garir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, mɨtatem 12 kloghɨn nguazim bar anevaragha ghua 3 kloghɨn tu. Ezɨma Godɨn Dɨpenimɨn itir inir ekiam tongɨra bɨki.

46Ezɨ Iesus pamtem kamaghɨn dei, “Afeziam, kɨ uan duam nɨn dafarim garɨsi.” A kamaghɨn mɨkemeghava uan duam sue.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index