Search form

Luk 5

Iesus faragha diazir suren gumaziba

(Matyu 4:18-22 ko Mak 1:16-20)

1Dughiar mamɨn Iesus Genesaretɨn dɨpar akarer mɨriamɨn tughav itima, gumaziba anekuvagha Godɨn akam barasi.+ 2Ezɨma a dɨpar mɨriamɨn garima osiriba isir gumazibar botɨn pumuning pura iti. Aningɨn ghuaviba uan iver ekiaba rue. 3Ezɨ Iesus botɨn mamɨn ghuavanabo, Saimonɨn bot. Egha an azaragha ghaze, nɨ tong a gɨsɨvaghtɨma a dɨpar mɨriam atakigh. Ezɨ a bot gaperaghav ikia gumaziba ko amizibar sure gami.

4Egha Iesus mɨkemegha gɨvagha Saimonɨn mɨgei, “Bot gɨsɨvagh dɨpar konimɨn mangɨva iver ekiaba osiriba bagh da akunigh.”

5Ezɨ Saimon an akam ikara, “Ekiam, e dɨmagarir kamɨn ingara ghua bar osiritam inizir puvatɨ. Ezɨ nɨ mɨgeima kamaghɨn kɨ iver ekiaba akunam.”

6Ezɨ me Iesus mɨkemezɨ moghɨn amigha, egha me osirir bar avɨriba inizɨma men iver ekiaba maghɨra akarasava ami. 7Ezɨ me uan namakar botɨn igharazimɨn itiba me gikarizɨma me iza men akura, egha me iza botɨn pumuning uaghara aning gaghuizɨma aning bar izɨvagha osemegha maghɨra dɨpamɨn ghuaghiri.

8-10Ezɨma Saimon Pita, ko a ko itir darasi, me osirir me inizir kabar ganigha kamaghɨn dɨgavir kuram gami. Saimonɨn roroamning Jems ko Jon, Sebedin otarimning. Aning Saimon ko ingarir gumazimning, aning uaghan dɨgavir kuram gami. Kamaghɨn amizɨma Saimon kamaghɨn ganigha, tevimning apɨrigha Iesusɨn suemningɨn boroghɨn irɨ. Egha ghaze, “Ekiam, kɨ gumazir arazir kurabagh amim! Kamaghɨn amizɨma nɨ na ategh mangɨ.” Ezɨ Iesus kamaghɨn Saimonɨn mɨgei, “Nɨ atiatingan markɨ, datɨrɨghɨn tugh mangɨ, nɨ gumaziba iniam.” 11Ezɨ me uan botba mɨkɨrvegha, dɨpar dadarimɨn ghuavanega, egha biziba bar da ategha Iesusɨn gɨn zui.

Gumazir lepa itim

(Matyu 8:1-4 ko Mak 1:40-45)

12Ezɨma Iesus nguibar ekiar mamɨn itima, gumazir mam lepa bar anegɨrizɨma, a izava oto. Egha a Iesusɨn apighava ira uan guam nguazim mɨtuaghava kamaghɨn a mɨgei, “Ekiam, nɨ fueghɨva nɨ na damutɨ, kɨ Godɨn damazimɨn zuegh ua deragham.” +

13Ezɨ Iesus uan agharim isa gumazir kam gatɨgha ghaze, “Kɨ ifonge. Nɨn mɨkarzim zuegh, egh ua deragh.” Ezɨma lepa zuamɨra anetaki.

14Egha Iesus akar gavgavim a ganɨngi, “Tavɨn mɨkɨman markɨ. Egh mangɨ, uabɨ Godɨn ofa gamir gumazimɨn akagh, egh Moses mɨkemezɨ moghɨn, nɨ uabɨ zueghsɨ ofa damu. Eghtɨ gumazamiziba fogh suam, nɨn arɨmariam gɨfa.”

15Ezɨma Iesus amizir bizir kabar eghaghanim bar mar ghu. Kamaghɨn gumaziba ko amizir avɨrim a baraghɨva men arɨmariaba ua deraghasa izi. 16Ezɨ Iesus zurara me ataghragha ghua, gumazamiziba itir puvatɨzir danganimɨn ikia God ko mɨgei.

Iesus gumazir soroghafariba amɨrazim gamizɨma a dera

(Matyu 9:1-8 ko Mak 2:1-12)

17Dughiar mamɨn Iesus gumaziba ko amizibar sure gami. Ezɨ Farisiba ko Judan arazibagh fozir gumaziba, me Galilin Distrigh ko Judian Distrighɨn itir nguibaba bar, ko Jerusalemɨn nguibamɨn ikegha izava apiaghav iti. Ezɨ Ekiamɨn gavgavim uaghan iti, kamaghɨn Iesus men arɨmariabar amutɨma da deragham. 18Ezɨ gumazir maba gumazir soroghafariba aremezim inighava akuriam gatɨghava a inigha dɨpenimɨn aven mangɨ Iesusɨn guamɨn anerɨghasa. 19Ezɨ gumazamiziba bar avɨraseme. Ezɨma me aven mangan iburaghava dɨpenir siriamɨn ghuavanabogha dɨpenir siriamɨn torim gamigha benibar an akuriam dafagha, nɨmɨra anetaghrazima a ghuaghira gumazamizir okuruamɨn tongɨn Iesusɨn guamɨn anetɨ.

20Ezɨma Iesus men nɨghnɨzir gavgavibar ganigha, egha kamaghɨn mɨgei, “Namakam, nɨn arazir kuraba kɨ da gɨn amada.”

21Ezɨma Farisiba ko Judan arazibagh fozir gumaziba maghɨra uan navir averiabar aven nɨghnɨsi, “Kar gumazir manam Godɨn danganim iniasa mɨgɨrɨgɨar kam gami? Gumazir kɨnitam arazir kuraba gɨn amangam, o puvatɨ? God uabɨra.”

22Ezɨ Iesus men nɨghnɨzibagh fogha, egha a men azara, “Ia tizim bagha bizir kabar uan navir averiabar dagh nɨghnɨsi? 23Kɨ akar manam mɨkɨmam? Pura gumazir kɨnitam kamaghɨn mɨkɨm suam, kɨ nɨn arazir kuraba gɨn amada. Egh uaghan gumazir kɨnitam kamaghɨn mɨkɨman kogham suam, nɨ dɨkavigh mangɨ, egh ua deragh. 24Kɨ arazir kam damightɨma, ia ganigh fogham, Gumazibar Otarim a nguazir kamɨn arazir kuraba gɨn amangamin gavgavim iti.” Egha kamaghɨn gumazir soroghafariba amɨrazim mɨgei, “Kɨ nɨ mɨgei, nɨ dɨkavigh uan akuriam inigh dɨpenimɨn mangɨ.” 25Ezɨma a zuamɨra men damazibar dɨkavigha, irɨghav ikezir akuriam inigha uan nguibamɨn ghuava Godɨn ziam fe. 26Ezɨ me bar dɨgavir kuram gamigha Godɨn ziam fe. Egha agorogem me gizɨvazɨ me kamaghɨn mɨgei, “E datɨrɨghɨn bizir bar igharagha garibar gari.”

Iesus uabɨn gɨn mangasa Livain dei

(Matyu 9:9-13 ko Mak 2:13-17)

27Bizir kabar gɨn Iesus ghua garima gavmanɨn dagɨaba isir gumazir mam, an ziam Livai, a uan dagɨaba isir dɨpenim gaperaghav iti. Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nan gɨn izɨ.”+ 28Ezɨ Livai dɨkavighava, biziba bar da ateghava an gɨn zui.

29Egha Livai isar ekiam Iesus bagha uan dɨpenimɨn aneru. Ezɨma dagɨaba isir gumazir avɨrim ko gumazir maba sara izava me koma api. 30Ezɨma Farisiba koma Judan arazibagh fozir gumazibar adarasi, me mɨgɨrɨgɨar mabar Iesusɨn suren gumazibagh ami, “Ia tizim bagha dagɨaba isir gumaziba ko arazir kurabagh amir gumaziba koma api?”+

31Ezɨ Iesus men akam ikara, “Arɨmariaba puvatɨzir gumaziba, dokta bagha zuir puvatɨ. Gumazir arɨmariaba itibara, me dokta bagha zui. 32Kɨ Godɨn damazimɨn derazir gumaziba bagha izezir puvatɨ. Kɨ, gumazamizir arazir kurabagh amibar dɨmɨva men navibagh iraghasa, kɨ ize.”

Dagheba ataghrazir arazimɨn azangsɨzim

(Matyu 9:14-17 ko Mak 2:18-22)

33Ezɨ me kamaghɨn a mɨgei, “Jonɨn suren gumaziba, me zurara God ko mɨkɨmasa dagheba ataghrasi. Ezɨ Farisin suren gumaziba uakan. Ezɨ nɨnanaba apa mamaghɨra iti.”

34Ezɨ Iesus men akam ikara, “Gumazir amuimɨn ikiamim, a ia ko ikɨtɨ, ia a bagha izezir gumazibav kɨmtɨ me dagheba ategham, o puvatɨgham? 35Egh dughiam izɨtɨma gumazir amuimɨn ikiamim me me dama a inigh mangɨtɨma, eghtɨ dughiar kabar me dagheba ategham.”

36Egha Iesus akar isɨn zuir kamɨn me geghari, “Gumazitamɨn korotiar ghurim torim an ikɨtɨma, a korotiar igiatam abigh, egh inir avɨzir kam isɨ, korotiar ghurim a dukuagh a isaman markɨ. A kamaghɨn damuva, korotiar igiar kam arɨzigham. Egh uaghan inir avɨzir igiar korotiar ghurim dukuagha isamizim, korotiar ghurimɨn mɨn ganan kogham. 37Ezɨ gumazitam wainɨn igiam isava wainɨn mɨsevir ghuribagh ingezir puvatɨ. A kamaghɨn damightɨma, wainɨn igiam wainɨn mɨsevir ghuriba a bightɨma wain irɨtɨma wainɨn mɨseviba ikuvigham. 38A kamaghɨn damuan kogham. Wainɨn igiam, wainɨn mɨsevir igiam gingam.+ 39Ezɨma gumazim wainɨn ghurim amegha, egha igiam gifongezir pu. Eghɨva a kamaghɨn mɨkɨm suam, ‘Ghurim a dera.’”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index