Search form

Luk 7

Mɨdorozir gumazir dapanimɨn nɨghnɨzir gavgavim

(Matyu 8:5-13)

1Ezɨ Iesus bizir kabar gumaziba ko amizibav kemegha gɨvagha, Kaperneamɨn aven zui. 2Ezɨ 100 plan mɨdorozir gumazibar garir gumazir dapanir ekiam iti. An ingangarir gumazir a bar ifongezim, ariava aremeghasava ami. 3Ezɨ mɨdorozir gumazir dapanir kam Iesus amizir biziba baregha Judan gumazir aruar dapanir maba a baghava da amangi. 4-5Ezɨ me Iesus bagha izeghava pamtem kamaghɨn a mɨgei, “Gumazir kam en gumazamiziba bar me gifonge. Egha e bagha God ko mɨgeir dɨpenimɨn ingari. Kamaghɨn gumazir kam an akurvazim baghava ami, nɨ an akuragh.” 6Ezɨ Iesus tagha me ko zui. A ghua dɨpenimɨn boroghɨn otozɨ, ezɨ mɨdorozir gumazir dapanir ekiam uan namakaba amangizɨ me kamaghɨn a mɨgei, “Ekiam, kɨ gumazir aghuir manam, nɨ nan dɨpenimɨn aven izam? Ezɨ nɨ izɨ nan dɨpenimɨn averiamɨn izan markɨ. Nɨ paz uabɨ damuan markɨ. 7-8Kamaghɨn kɨ uabɨ nɨ bagh mɨgɨrɨgɨam inigh izan kogham. Kɨ uabɨ mɨdorozir gumazir mabar apengan iti, egha uabɨ mabar garima, da nan apengan iti. Ezɨ kɨ me mɨgei, ‘Ia mangɨ,’ eghtɨ me mangam. O, kɨ me mɨkɨmam, ‘Ia izɨ.’ Eghtɨ me izam. Egh kɨ uan ingangarir gumazir mam mɨkɨm suam, nɨ ingangarir kam damu, eghtɨ an a damuam. Egha kɨ fo, nɨ mɨkɨmtɨ, nan ingangarir gumazim ua deragham.” 9Ezɨ Iesus kamaghɨn oregha, dɨgavir kuram gamigha, egha raghrɨgha gumazamizir a gɨn zuibav gei, “Kɨ ia mɨgei, kɨ Israelɨn aven kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim itir gumazitamɨn ganizir puvatɨ.” 10Ezɨma gumazir amadaziba uamategha dɨpenimɨn ghuava ingangarir gumazimɨn garima a dera.

Amuir odiarimɨn otarim ua dɨkafi

11Egha gɨn Iesus nguibar ziam Nainɨn zui. Ezɨ an suren gumaziba ko gumazir avɨrim an gɨn zui. 12Egha a nguibar kamɨn tiar akar ekiar kamɨn boroghɨn ghua garima, gumazir maba gumazir kuam gisaghpugha nguibar ekiamɨn ikegha azenan izi. Gumazir aremezir kamnagh, an amizir pam aremezimɨn otarir vamɨra. Ezɨ nguibar ekiar kamɨn itir gumazir avɨrim amuir odiarir kam ko iti. 13Ezɨ Iesus an gara egha bar an apangkuvigha kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ arangan markɨ.” 14Ezɨ Iesus roghɨra ghua gumaziba isaghpughav itir kezɨn suira. Ezɨ a gisaghpughav itir gumaziba voroghɨra mɨtivighav iti. Ezɨ a kamaghɨn gumazir igiam a mɨgei, “Gumazir igiam, kɨ nɨ mɨgei, nɨ dɨkafigh.” 15Ezɨma gumazir aremezim dɨkavigha maghɨra mɨgeima, ezɨ Iesus uam a isava an amebam ganɨngi. 16Ezɨma me kamaghɨn ganigha bar dɨgavir kuram gamigha, Godɨn ziam fa, egha ghaze, “Godɨn akam inigha izir gumazir ekiar mam en tongɨn oto.” Egha me ghaze, “God uan gumaziba ko amizibar akurvaghasa ize.” 17Ezɨma Iesus amizir bizir kamɨn eghaghanim bar Judian Distrigh ko an boroghɨn itir nguibaba sara ghu.

Gumaziba Ruer Gumazim, Jon, a Iesus bagha azangsɨsi

(Matyu 11:2-19)

18Ezɨ Jon, Gumaziba Ruer Gumazim, an suren gumaziba bizir kabar gun bar a mɨkeme. Ezɨ a uan suren gumazir pumuningɨn diaghava, 19egha Ekiam Iesusɨn azangsɨghasava aning amada, “Ti nɨrara, gumazir God faragha amangasa mɨkemezim? O, e ti ua gumazir igharazitam mɨzuamam?” 20Ezɨ gumazimning Iesus bagha izegha, kamaghɨn a mɨgei, “Jon, Gumaziba Ruer Gumazim nɨn azangsɨghasa ga amada, ‘Ti nɨrara, gumazir God faragha amangasa mɨkemezim? O, e ti ua gumazir igharazitam mɨzuamam?’” 21Ezɨ dughiar kamnaghra Iesus gumazamizir arɨmariaba itiba gamuavɨra itima, me ua dera. Ezɨ a duar kuraba batosi, egha gumazir damazir kurar avɨrim, a me gamima, me ua gari. 22Kamaghɨn amizɨ, Iesus Jonɨn abuir gumazimningɨn akam ikara, “Gua uamategh mangɨ bizir gua ganigha oraghizibar gun Jonɨn mɨkemegh! ‘Gumazir damazir okavɨrɨziba ua gari, ezɨ gumazir suer amɨrɨziba uam arui. Ezɨ gumazir lepa itiba ua zuegha dera, ezɨ gumazir kuarir orazir puvatɨziba uam orasi. Ezɨ ovengezir gumaziba ua dɨkavima, ezɨ gumazir onganarazibagh amiba akar aghuim barasi.’+ 23Gumazir nan ganigha nɨghnɨzir gavgavim nan itim, an nɨghnɨzir gavgavim ikɨvɨra ikɨ, eghtɨ an navir averiam deraghtɨ a bar akuegham!”

24Ezɨ Jonɨn abuir gumazimning uamategha ghuzɨma, ezɨ Iesus maghɨra Jonɨn gun gumaziba ko amizibav gɨa ghaze, “Ia tizimɨn ganasa gumaziba puvatɨzir danganimɨn ghue? Ia amɨnim vair ghurunimɨn ganasa ghuez ti? 25Ti puvatɨ, ezɨ ia tizimɨn ganasa ghue? Gumazir kurukazir aghuibagh amizim? Ti puvatɨ, gumazir korotiar ivezir ekiaba itiba aghua egha bizir aghuiba men mɨkarzibar itima, me atrivibar dɨpenibar iti. 26Ezɨ ia tizimɨn ganasa ghue? Ia Godɨn akam inigha izir gumazimɨn ganasa? Are. Kɨ ia mɨgei, Godɨn akam inigha izir gumazir kam Jon, a Godɨn akam inigha izir gumazir igharaziba bar dagh afira. 27Gumazir kam baghavɨra Godɨn Akɨnafarim mɨgɨa ghaze, ‘Ia oragh. Kɨ uan abuir gumazim amadaghtɨma, a faragh mangɨva nɨ bagh tuavim akɨram.’ 28Kɨ ia mɨgei, Jon nguazimɨn itir gumaziba bar me gafira, ezɨ tina borimɨn mɨn God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven iti, a bar Jon gafira.” 29(Jon gumazamizir avɨriba ruava egha maghɨra dagɨaba isir gumaziba sara rue. Kamaghɨn me Iesusɨn akam baregha, egha fo Godɨn arazim, a bar guizbangɨra. 30Ezɨ Farisiba koma Judan arazibagh fozir gumaziba, me Jonɨn rurim inizir puvatɨ. Kamaghɨn me akɨrim ragha God men akazir tuavir aghuim gasara.)

31Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Egh kɨ gumazamizir datɨrɨghɨn itibar arazibav kɨmsɨva, egha akar isɨn zuir manam mɨkɨmam? Me manmaghɨra gari? 32Me boribar mɨn gara biziba amadir danganibar apiav ikia uarir dei,

‘E ia bagha marvibagh ivima, ia ighian aghua.

Ezɨ e ongerakar amɨrɨzibagh amima, ia azir puvatɨ.’

33Egha Jon, Gumaziba Ruer Gumazim iza dagheba ko wainɨn dɨpaba apir puvatɨzɨ, ezɨ ia ghaze, ‘Duar kuraba a gapasa.’ 34Ezɨ Gumazibar Otarim izava dagheba ko wainɨn dɨpaba api. Ezɨ ia ghaze, ‘Ia gan, a gumazir puv daghem ko wainɨn dɨpam apim. Egha a dagɨaba isir gumaziba ko gumazir arazir kurabagh amiba, a men roroabagh amua me ko iti.’ 35Ezɨ gumazamizir Godɨn fofozim iniziba, me gara fo, Godɨn fofozim a guizbangɨra bizim.”

Amizir arazir kurabagh amir mam Iesusɨn dagarimning rue

36Ezɨ Farisin gumazir mam uabɨ ko damasava Iesus bagha mɨkeme. Ezɨ kamaghɨn an a ko daperagh damasa an dɨpenimɨn ghu. 37Ezɨ amizir arazir kurabagh amua nguibar kamɨn itim orazi, Iesus Farisin dɨpenimɨn ikiava api. Ezɨ amizir kam borer mughuriar aghuim zuim itir alabastan ingarizir mɨsevim inigha izi. 38Egha a Iesusɨn dagarimning gɨn tughav ikia azima, ezɨ an teriba Iesusɨn dagarimning giri. Ezɨ a uan dapanir arɨzimɨn an dagarimning adizava an dagarimningɨn torava egha borem an dagarimning ginge. 39Ezɨ Farisin an diazim bizir kamɨn ganigha uabɨra uabɨ mɨgei, “Gumazir kam a Godɨn akam inigha izir guizbangɨra gumazim a fogh suam, kar amizir manam an suisi, kar amizir arazir kurabagh amim.” 40Ezɨ Iesus an akam ikaragha ghaze, “Saimon kɨ nɨ mɨkɨmamin bizir mam iti.” Ezɨ Saimon ghaze, “Tisa, na mɨkemegh.” 41Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Gumazir pumuning gumazir mam da dagɨaba pura ada ini egh aning gɨn a da ikarvagham. Ezɨ mav a da 500ɨn dagɨaba ini, ezɨ mav a da 50 plan dagɨaba ini. 42Ezɨ aning uaghara an dagɨaba ikarvaghan ibura. Ezɨ a aning ikarvaghamin dagɨar kaba gɨn amada. Ezɨ nɨ nɨghnɨgh, aningɨn tina gumazir kam bar a gifuegham?” 43Ezɨ Saimon an akam ikara, “Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, gumazir dagɨar avɨriba inigha ua da ikarvaghan iburazim.” Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ deragha mɨgei.” 44Egha a ragha amizimɨn garava kamaghɨn Saimonɨn mɨgei, “Nɨ amizir kamɨn gari? Kɨ nɨn dɨpenimɨn izezɨma, nɨ nan dagarimning bagha dɨpatam na ganɨngizir puvatɨ. Ezɨ amizim uan temeribar nan dagarimining ruegha, egha uan dapanir arɨzimɨn anedɨsi. 45Ezɨ nɨ nan torezir puvatɨ. Ezɨ amizir kam dughiar kɨ aven izezimɨn a nan dagarimningɨn tora mamaghɨra ikia iza datɨrɨkɨn. 46Ezɨ nɨ borem nan dapanim gingezir puvatɨ. Ezɨ amizir kam a borer mughuriar aghuim inigha nan dagarimning ginge. 47A bar na gifonge, kamaghɨn amizɨ, God an arazir kurar avɨriba bar da gɨn amada. Kɨ ia mɨgei, tina God an arazir kurar muziarim gɨn amadaghtɨ, a kamaghɨn na gifongezir arazir muziarim ikiam.” 48Ezɨma Iesus amizim mɨgei, “Nɨn arazir kuraba, kɨ da gɨn amada.” 49Ezɨ gumazir a ko ikiava apiba kamaghɨn oregha, maghɨra uarira uariv gei, “Kar gumazir manam uaghan arazir kuraba gɨn amadi?” 50Ezɨ Iesus kamaghɨn amizim mɨgei, “Nɨn nɨghnɨzir gavgavim nɨn akura. Eghtɨ nɨ navir amɨrɨzimɨn mangɨ.”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index