Search form

Luk 9:7-8

Herot foghasa, Iesus a tinara

(Matyu 14:1-2 ko Mak 6:14-16)

7-8Ezɨ Herot, gavmanɨn dapanim, a bizir Iesus amiba baraghizɨma da ghuavɨra iti. A fo, marazi ghaze, Jon aremegha ua dɨkafi, ezɨ marazi ghaze, Elaija oto, maba ghaze, Godɨn akam inigha izir gumazir mam fomɨra ikegha aremegha ua dɨkafi. Kamaghɨn amizɨma Herot bar nɨghnɨzir avɨribagh ami. 9Egha Herot kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Jonɨn fɨrim atu. Tina, bizir kabagh amima me dar gun mɨgei?” Egha a Iesusɨn ganasa.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index