Search form

Luk int

Akar Faragha Zuim

Luk Osirizir Akar Aghuimɨn, e Iesusɨn garima, a Israelbar gumazamiziba ua me inigha, egha Kantrin Igharazibar Gumaziba, uaghan me ini. Ezɨ Iesus uan ingangarim damuasa, kamaghɨn gumazamizibav mɨgɨa ghaze, God akar aghuim gumazir onganaraziba mikɨnasa na ginaba. Ezɨ kamaghɨn amizɨma, Ekiamɨn Duam nan iti. (Luk 4:18ɨn gan.) Ezɨ bar guizbangɨra, akɨnafarir kamɨn Luk Iesus geghara ghaze, a gumazamizir osɨmtɨzir avɨriba ateribar apangkuvigha deravɨra me gami.

Bizir Iesus amiba, da an adarazir gamima, me bar a gakonge. Dughiar Maria a batezimɨn, gumazamiziba bar akonge (Luk 1:42-48, 2:10), egha ghua akɨnafarim gɨvazɨ naghɨn tuzɨ, Iesus Godɨn Nguibamɨn ghuavanabozɨma, me bar akuega mamaghɨra iti. (Luk 24:52ɨn gan).

Iesusɨn ikɨmɨrimɨn bizir avɨriba Luk uabɨra dagh eghari. Bizir kaba, da akɨnafarir igharazitamɨn itir puvatɨ. Luk uabɨra, Iesus nguazimɨn izezir bizir avɨrir otivizibagh eghari. Luk uabɨra, a Iesusɨn akar isɨn zuir kam geghari, a kamakɨn: Gumazir mam osɨmtɨzim tuavimɨn a bato, ezɨ Samarian gumazim an akura. Ezɨ akar isɨn zuir igharazim, Luk a geghari, otarim afeziam ategha ghua tintinibar aruigha gɨn uamategha ize. Egha Luk Iesusɨn akar isɨn zuir mabanang uaghan dagh eghari. Egha Luk uabɨra, bizir Sakius batozim geghari, kar gumazir dagɨaba isim.

Bizir maba Luk akar avɨriba dar iti, dar kara: God ko mɨkɨmɨvɨra ikiamin arazim, ko Godɨn Duamɨn ingangarim, ko God gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadir arazim. Egha Luk uaghan amiziba ingarizir bizibar akar avɨriba da iti.

Lukɨn akaba, da akɨnafarir kamra itir puvatɨ. Luk uaghan akɨnafarir igharazim osiri, e a dɨbora ghaze, Aposelbar Ingangaribar Akɨnafarim. E fo, Iesus Godɨn Nguibamɨn ghuavanabogha gɨvazɨma, Aposelba bizir avɨribagh ami. Ezɨ akɨnafarir kamɨn aven, Luk aposelba amizir bizibar eghaghanim osiri.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index