Search form

Mak 1

Iesus, God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn gun gumazamizibav kɨmasa ize

(Sapta 1:1-3:6)

Jon, Gumaziba Ruer Gumazim, faragha izava Iesusɨn akam akuri

(Matyu 3:1-12 ko Luk 3:1-9 ko 3:15-17 ko Jon 1:19-28)

1Kar Godɨn Otarim Krais Iesusɨn akar aghuim. 2God fomɨra uan akam, an akam inigha izir gumazim Aisaia ganɨngi. An an osirizɨma, an akɨnafarimɨn iti. Akar kamra kara.

“Ia oragh! Kɨ uan abuir gumazim amadaghtɨma, a faragh mangɨva

nɨ bagh tuavim akɨram.”

3“Gumazir tiarir mam gumaziba puvatɨzir danganimɨn dia ghaze,

‘Ia Ekiam baghɨva tuaviba azenɨva, dar kɨr.’”

4Kamaghɨn amizɨma Jon izava gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn ikiava gumaziba ruava kamaghɨn akam akuri, “Ia navibagh iraghtɨma kɨ ia rueghtɨma God ian arazir kuraba gɨn amadagham.” 5An akar kabav geima Judian Distrighɨn itir nguibaba koma Jerusalemɨn itir gumazamiziba me bar izava uan arazir kurabar gun mɨgeima a Jordanɨn dɨpamɨn me rue.

6Jon, Gumaziba Ruer Gumazim, ana asɨzim kamelɨn arɨzibar ingarizir iniba ikeghava asɨzir inim uan ivariam ike. A inir kaba ikeghava odeziba ko ruarimɨn haniba api.+ 7Ezɨ an akam kamaghɨn mɨgei, “Nan gɨn izamin gumazim an gavgavim guizbangɨra nan gavgavim gafira. Kɨ an mɨngarir puvatɨ. Kɨ uaghan aviraghɨva an dagarir asuabar beniba fɨran gavgaviba puvatɨ. 8Kɨ dɨpamɨn ia rue, eghtɨ a gɨn Godɨn Duamɨn ia ruam.”

Iesus ruezɨma gɨn Satan a gifarasa a gakaghori

(Matyu 3:13-17; 4:1-11 ko Luk 3:21-22; 4:1-13)

9Dughiar kam Iesus Galilin Distrighɨn itir nguibam, Nasaret, ateghava Jon bagha izezɨma, a Jordanɨn dɨpamɨn a rue. 10Iesus dɨpamɨn aven ikegha azenan otivavɨra ikia garima overiam kuiaghirɨzɨma Godɨn Duam bunbamɨn mɨn mɨghegha a bagha izaghiri. 11Ezɨ tiarir mam Godɨn Nguibamɨn ikiava kamaghɨn dei, “Nɨ nan Otarim. Kɨ guizbangɨra nɨ gɨfueghava nɨ bagha bar akonge.”

12Ezɨ Godɨn Duam anemadazɨma a gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn ghu. 13A ghugha, 40 plan dughiabar danganir kamɨn itima, Satan a gifarasa a gakaghori. A ruarimɨn itir asɨziba ko ikia dar torimɨn itima, Godɨn enselba an garava an akurvasi.

Iesus faragha zuir suren gumazibar dei

(Matyu 4:12-17 ko Luk 4:14-15 ko Matyu 4:18-22 ko Luk 5:1-11)

14Ezɨ me Jon, Gumaziba Ruer Gumazim, inigha kalabus gatɨzɨma, Iesus gɨn Galilin ghugha Godɨn akar aghuim akuri. 15A kamaghɨn mɨgei, “Dughiam otogha gɨfa. God Bizibagh Ativamin Dughiam roghɨra ize. Ia navibagh iraghɨva nɨghnɨzir gavgavim Godɨn akar aghuimɨn ikɨ.”

16Dughiar mam Iesus Galilin dɨpar mɨriamɨn ghuava Saimon uan dozim Andru ko aningɨn garima, aning osiriba baghava uan iver ekiaba kuri. Aning osiriba isa dagh ivezir gumazimning. 17Ezɨ Iesus kamaghɨn aning mɨgei, “Gua nan gɨn izɨtɨma kɨ guan akakaghtɨma, gua osiriba isi moghɨn gumaziba iniam.” 18Aning an akam baraghavɨra uan iveba ategha an gɨn zui. 19Ezɨ a mong sɨvagha ghuava, Sebedin otarim Jems uan dozim Jon ko aningɨn garima aning uan botɨn ikiava uan iver ekiabar kɨri. 20An aningɨn garavɨra aningɨn diazɨma, aning pura uan afeziam Sebedi koma an ingangarir gumaziba ataghizɨma me uan botɨn itima aning Iesusɨn gɨn zui.

Iesus duar kurar mam batoghezɨma a gumazim ategha azenan ize

(Luk 4:31-37)

21Ezɨ Iesus ko an gɨn zuir darasi Kaperneamɨn ghue. Egha me zuima Sabat otozɨma, a God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven ghugha, dɨpenir kamɨn aven itir gumazamiziba men sure gami. 22A men sure gamima gumazamiziba bar an akam baregha dɨgavir kuram gami. An mɨgɨrɨgɨar kaba mati gavgavim itir gumazimɨn mɨgɨrɨgɨaba. An mɨgɨrɨgɨaba Judan arazibagh fozir gumazibar mɨgɨrɨgɨabar mɨn zuir puvatɨ. Ezɨ gumazamiziba dɨgavir kuram gami.+ 23A kamaghɨn me mɨgɨavɨra itima gumazir duar kuram apazazir mam izava God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven izegha dei. 24A dia kamaghɨn mɨgei, “Nɨ manmaghɨn e damuasa, Nasaretɨn gumazim Iesus? Nɨ e gasɨghasɨghasa ize? Kɨ nɨ gɨfo, nɨ God amadazir gumazim, nɨ Godɨn damazimɨn zuezir gumazim.” 25Ezɨma Iesus akar gavgavimɨn kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ nɨmɨra ikɨ, egh gumazir kam ategh azenan izegh.” 26Ezɨ duar kurar kam Iesus bareghava gumazir kam gunabagha aravɨram azenan ize. 27Ezɨ gumazamiziba bar bizir kamɨn ganigha guizbangɨra dɨgavir kuram gamigha uarira uarir azangsɨsi, “Kar manmaghɨn amizir bizim? A suren arazir igiam e gami. A gavgavim itir akabav gei. A uaghan akar gavgavimɨn duar kurabav geima da an akam barasi.” 28An amizir bizibar eghaghanim zuamɨra Galilin Distrigh bar a garui.

Iesus gumazamizir avɨribar akuragha me gamima me ghuamaghe.

(Matyu 8:14-17 ko Luk 4:38-41)

29Ezɨ Iesus gumazir maba ko God ko mɨgeir dɨpenim ateghava Jems ko Jon sara, me Saimon ko Andrun dɨpenimɨn ghue. 30Me ghua garima Saimonɨn asamim ariava mɨkarzim fɨava dakozim girɨghav itima gumazir maba an gun Iesus mɨgei. 31Me a mɨkemezɨma, ezɨ an a bagha ghuava an agharimɨn suiragha a ghufe. Ezɨ an arɨmariam anetaghizɨma a dɨkavigha dagheba me ganɨdi.

32Guaratɨzir kamra, amɨnim pɨrizɨma me gumazamizir arɨmariar kuraba koma duar kuraba apazaziba bar me inigha Iesus bagha izi. 33Nguibar kamɨn itir gumazamiziba bar izava dɨpenir kamɨn tiar akamɨn uari akufa. 34Ezɨma Iesus arɨmariar guar avɨriba itir gumazamizir avɨriba men arɨmariabagh amima me ghuamaghe. A duar kurar avɨriba sarama otoghezɨma da gumazamiziba ategha azenan ize. Duar kuraba a gɨfo, a Godɨn Otarim. Ezɨ kamaghɨn a ghaze, ia kamaghɨn mɨkɨman markɨ suam, Kɨ Godɨn Otarim. Egha a men anogoroke.

Iesus gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn God ko mɨgei

(Luk 4:42-44)

35Egha amɨmɨzaraghan amɨnim tɨghar itima, Iesus dɨkavigha dɨpenim ategha ghuava gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn ghugha God ko mɨgei. 36A ghuzɨma Saimon uan roroaba ko a buriagharui. 37Me ghuava an apighava kamaghɨn a mɨgei, “Gumazamiziba bar nɨ buria gari.” 38Ezɨ Iesus men akam ikaragha kamaghɨn mɨgei, “E nguibar igharazir roghɨra kagh itibar mangam. Kɨ uaghan munagh Godɨn akam akunam. Kɨ bizir kam bagha ize.” 39A kamaghɨn mɨkemegha, egha Galilin Distrighɨn danganiba bar dagh aruava God ko mɨgeir dɨpenibar aven Godɨn akam akurava gumazamizibagh apazazir duar kuraba batosi.

Iesus lepa itir gumazir mam gamizɨma, a ua dera.

(Matyu 8:1-4 ko Luk 5:12-16)

40Ezɨ gumazir lepa itir mam Iesus bagha izava, an guamɨn aviraghava tevimning apɨrigha puvɨra a gaghori, “Nɨ fueghɨva na damutɨ, kɨ Godɨn damazimɨn zuegh ua deragham.” + 41Iesus kamaghɨn oregha, guizbangɨra bar an apangkufi. Egha uan agharim isa gumazir kam gatɨgha ghaze, “Kɨ ifonge. Nɨn mɨkarzim zuegh, egh ua deragh.” 42Iesus kamaghɨn mɨgɨavɨra itima, lepan arɨmariam zuamɨra gumazir kam ataghizɨma an mɨkarzim ua dera. 43Ezɨ Iesus gumazir kam amaga akar gavgavimɨn kamaghɨn a mɨgei, 44“Nɨ oragh. Nɨ bizir kamɨn gun gumazir igharazitam mɨkɨman markɨ. Nɨ mangɨ uan mɨkarzim ofa gamir gumazimɨn akagh. Moses fomɨra mɨkemezir arazim, nɨ arazir kamɨn gɨn mangɨva, uan arɨmariam gɨvazir bizim bagh Godɨn ofa damu. Nɨ damightɨma, me ganigh fogham, nɨn arɨmariam guizbangɨra gɨfa.” 45Ezɨma gumazir kam Iesus a mɨkemezɨ moghɨn damuan aghuaghava egha bizir kam bar me mɨgei. Kamaghɨn amizɨma maburan avɨrim Iesus akuvazɨma, kamaghɨn a nguibar ekiatamɨn aven azenaram aruir puvatɨ. A uabɨra itir danganimɨn itima, gumazamiziba a bagha tintinibar izavɨra iti.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index