Search form

Mak 11

Iesus mɨzazim inigha aremegha ua dɨkafi

(Sapta 11-16)

Iesus atrivimɨn mɨn Jerusalemɨn zui

(Matyu 21:1-11 ko Luk 19:28-40 ko Jon 12:12-19)

1Egha Iesus uan suren gumaziba ko Jerusalemɨn boroghɨn izava Betfage ko Betanin boroghɨn Olivɨn mɨghsɨamɨn oto. Egha Iesus uan suren gumazir pumuning aning amaga, 2kamaghɨn aning mɨgei, “Gua nguibar munagh itimɨn mangɨ, gua an mangɨva gantɨma donkin igiar mam, me a ikezɨma, a iti. Gumazitam dughiatamɨn a gaperaghava aruizir puvatɨ. Gua an benim fɨrighɨva a inigh kagh izɨ.+ 3Eghtɨ tav guan azang suam, ‘Gua tizim bagha donki fɨri?’ gua kamaghɨn a mɨkɨm, ‘Ekiam ingangarim an iti. A uam anemangam.’”

4Ezɨ aning ghua garima, me donki dɨpenir tiar akamɨn azenan tuavimɨn a ike. Ezɨ aning a fɨrima, 5gumazir maba tuivighav ikia aningɨn azara, “Gua tizim bagha donkin benim fɨri?” 6Ezɨ Iesus aning mɨkemezɨ moghon aning men akam ikara. Ezɨ gumaziba aningɨn amamangatɨzɨma aning zui. 7Egha aning donki inigha Iesus bagha izeghava uan korotiar azenan azuiba suegha donki gisɨn da ghuani. Ezɨ Iesus a gisɨn apera. 8Ezɨ gumazamizir avɨriba uan korotiar azenan azuiba suegha tuavimɨn da ghuari. Ezɨ marazi ruarimɨn tev seviba aghoregha da arɨsi. 9Egha faragha zuiba ko gɨn zuiba me diava ara kamaghɨn mɨgei,

“Hosana! Ia Godɨn ziam fɨ!

Gumazir kam Ekiamɨn ziam ko gavgavimɨn izi.

God deravɨra a damu.”

10“En ovavim Devit fomɨra en atrivimɨn ikezɨ moghɨn

gumazir kam en atrivimɨn ikiasa izi.

Eghtɨ God deravɨra a damu.

Hosana! Biziba bar dar pɨn itir Godɨn ziam fɨ!”

11Ezɨ Iesus Jerusalemɨn aven ghugha ghua Godɨn Dɨpenir mɨriamɨn ghu. A ghugha biziba dar garava da asavsuisi. Ezɨ aruem gɨvazɨ a suren gumaziba ko me Betanin ghue.

Iesus temer figh bar an anogoroke

(Matyu 21:18-19)

12Amɨmɨzaraghan Iesus uan suren gumaziba ko ua Betani ataghragha, Iesus mɨtiriam an azi. 13A saghon garima temer fighɨn mam dafaribara iti. Ezɨ a roghɨra mangɨ foghasa a dagheba iti, o puvatɨ. Kar fighɨn temeba bamin dughiam puvatɨ. Ezɨ kamaghɨn a ghua ovɨzitamɨn apizir puvatɨ, dafarir kɨnbaram an iti.+ 14Egha a kamaghɨn temem mɨgei, “Tav gɨn nɨn ovɨzitam rameghan kogham.” An a mɨkemezɨ, an suren gumaziba oraki.

Iesus Godɨn Dɨpenir mɨriamɨn ghua gumazir asɨziba amadiba me batosi

(Matyu 21:12-17 ko Luk 19:45-48 ko Jon 2:13-22)

15Egha Iesus uan suren gumaziba ko Jerusalemɨn otivigha, Iesus Godɨn Dɨpenir mɨriamɨn ghuava gumazir asɨzir ofa gamibagh iveziba ko asɨzir ofa gamiba amadiba me batosi. Egha dagɨaba uari ikarvazir gumazibar dakoziba ko kuarazir bunbaba amadibar dabirabiba, da fava egha da ighagharɨsi. 16Egha a tav bizir amaditam inigh Godɨn Dɨpenir mɨriamɨn aven izɨ mangan an anogoroke. 17Egha a men sure gamuava kamaghɨn me mɨgei, “Mɨgɨrɨgɨar kam Godɨn Akɨnafarimɨn osizirimɨn iti, o puvatɨ?

‘Nan dɨpenimɨn ingangarimɨn mɨngarim kamakɨn,

kar nguaziba bar men Gumazamiziba

God ko Mɨgeir Dɨpenim.’

Ezɨ ia gumazir okeibar danganir mogomemɨn mɨn a gami.”

18Gumazamizir avɨrim bar an suren mɨgɨrɨgɨaba baregha dɨgavir kuram gami. Ezɨ kamaghɨn ofa gamir gumazir ekiaba ko Judan arazibagh fozir gumaziba Iesusɨn atiatigha, egh me a mɨsueghtɨ an aremeghasa maghɨra tuaviba buri. 19Ezɨ aruem gevima Iesus uan suren gumaziba ko me Jerusalemɨn nguibar ekiam ategha azenan zui.

Temer fighɨn mɨsɨngizim

(Matyu 21:20-22)

20Egha mɨzaraghara Iesus uan suren gumaziba ko ghua garima temer fighɨn biba sara mɨsɨngi. 21Ezɨ Pita nɨrɨgha Iesus mɨgei, “Tisa nɨ gan, temer fighɨn nɨ asɨghasɨghasa mɨkemezim, a mɨsɨngi!” 22Iesus an mɨgɨrɨgɨam ikaragha kamaghɨn me mɨgei, “Nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨ. 23Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, tina mɨghsɨar kam mɨkɨm suam, ‘Mangɨ uabɨ fegh ongarim mɨkɨnigh,’ egh uan navir averiamɨn igharagh nɨghnɨghan kogh, egh nɨghnɨzir gavgavim a mɨkemezir bizimɨn ikɨ suam, ‘An otivam,’ eghtɨ bizir kam a bagh otogham. 24Kamaghɨn amizɨma kɨ ia mɨgei, ia bizir tizim bagh God ko mɨgeir dughiam an azangsɨgh, egh nɨghnɨzir gavgavim ikɨ suam, ‘Kɨ a inigha gɨfa,’ nɨ bizir kam inigham. 25-26Egh nɨ tugh God ko mɨkɨmɨva egh osɨmtɨzim tinan iti, nɨ an arazir kuram gɨn amadagh, eghtɨ kamaghɨn nɨn Afeziar Ekiar uan nguibamɨn itim nɨn arazir kuraba gɨn amadagham.”+

Judan gumazir dapaniba Iesusɨn gavgavim bagha azara

(Matyu 21:23-27 ko Luk 20:1-8)

27Egha Iesus uan suren gumaziba ko uamategha Jerusalemɨn otogha Iesus Godɨn Dɨpenimɨn mɨriamɨn aven aruima, ofa gamir gumazir ekiaba ko Judan arazibagh fozir gumaziba ko Judan gumazir dapaniba a bagha ize. 28Egha Iesusɨn azara, “Nɨ gavgavir manamɨn amodoghɨn bizir kabagh ami? Egha tina bizir kabar amuasa gavgavim nɨ ganɨngi?”

29Ezɨ Iesus me ikara, “Kɨ azangsɨzir mam ia damuasa ia na mɨkemeghtɨ kɨ gavgavir manamɨn bizir kabagha amimɨn gun ia mɨkɨmam. 30Jonɨn rurim—kar Godɨn bizim, o gumazibar bizim? Na mɨkemegh!”

31Ezɨ me uarira uariv kemegha ghaze, “E suam, ‘An rurim Godɨn ize,’ eghtɨma a kamaghɨn ua en azaragham, ‘Ia manmaghɨn amigha nɨghnɨzir gavgavim Jon damuan aghua?’ 32Eghtɨ e suam, ‘An rurim gumazibar ize’....” (Gumazamiziba bar moghɨra fo, Jon a guizbangɨra Godɨn akam inigha izir gumazim, kamaghɨn me gumazamizibar atiatingi.) 33Egha me Iesusɨn azangsɨzim ikaragha kamaghɨn mɨgei, “E fozir puvatɨ.” Ezɨ Iesus kamaghɨn mɨgei, “Kamaghɨra, kɨ uan gavgavim inizir tuavimɨn, gun ia mɨkemeghan kogham.”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index