Search form

Mak 12:10-11

10-11Ia Godɨn Akɨnafarir osizirir kamɨn ganiz, o puvatɨ?

‘Kar dɨpenir akɨnir ingangarir gumaziba aghuazim,

a datɨrɨghɨn dɨpenim aterir guarim gava.

Kar Ekiam arazir kam gami,

ezɨ an en ganganimɨn

bar dera.’”

12Ezɨ me fo an akar isɨn zuim me gasara, ezɨ kamaghɨn me an suiragh a iniasa tuaviba buri. Egha me an suighasa gumazamizibar atiatigha, anetegha ghue.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index