Search form

Mak 2

Iesus gumazir soroghafariba amɨrazir mam gamizɨma a ua dera

(Matyu 9:1-8 ko Luk 5:17-26)

1Ezɨ dughiar maba gɨvazɨma, Iesus uamategha Kaperneamɨn ghu. A ghuava dɨpenimɨn itima gumazamizir avɨriba a uamatengezir akam baraki. 2Me akar kam baregha izezɨma dɨpenim bar izɨvazɨma an tiar akam sara izɨfa. Ezɨ Iesus Godɨn akam me mɨkɨri. 3An akam akurima, gumazir maba gumazir soroghafariba aremezir mam inigha a bagha izi. Gumazir pumuning ko pumuning akuriamɨn a gisaghpugha izi. 4Me iza garima dɨpenimɨn tiar akam bar izɨvazɨma, kamaghɨn me Iesus bagh mangan ibura. Egha me gumazir kam inigha dɨpenir siriamɨn ghuavanabogha dɨpenir siriamɨn torim gamigha beniba akuriam dafegha anemadazɨma a Iesus bagha ghuaghiri.+ 5Ezɨ Iesus gumazir kabar nɨghnɨzir gavgavimɨn ganigha kamaghɨn soroghafariba amɨrazir gumazim mɨgei, “Nan borim, nɨn arazir kuraba gɨfa.”

6Iesus kamaghɨn a mɨgeima, Judan arazibagh fozir gumaziba apiaghav ikiava uarira uan navir averiabar kamagh mɨgei, 7“Gumazir kam tizim bagha kamaghɨn mɨgei? A Godɨn danganim iniasava ami! Gumazir kɨnitam gumazir igharazitamɨn arazir kuraba gɨn amadaghan kogham. God uabɨra.” 8Me kamaghɨn nɨghnɨzima, Iesus zuamɨra uan navir averiamɨn men nɨghnɨzibagh fogha kamaghɨn me mɨgei, “Ia manmagh sua kamaghɨn nɨghnɨsi? 9Kɨ akar manam mɨkɨmam? Pura gumazir kɨnitam kamaghɨn mɨkɨm suam, kɨ nɨn arazir kuraba gɨn amada. Egh uaghan gumazir kɨnitam kamaghɨn mɨkɨman kogham, nɨ dɨkavigh uan akuriam inigh mangɨ, egh ua deragh. 10Kɨ arazir kam damightɨma, ia ganigh fogham, Gumazibar Otarim a nguazir kamɨn arazir kuraba gɨn amangamin gavgavim iti.” Egha a kamaghɨn gumazir soroghafariba amɨrazim mɨgei, 11“Kɨ nɨ mɨgei, nɨ dɨkavigh uan akuriam inigh dɨpenimɨn mangɨ.” 12Egha a mɨgɨavɨra itima me garima gumazir kam dɨkavighava uan akuriam inigha azenan ghu. Gumazamiziba bar an ganigha dɨgavir kuram gamigha Godɨn ziam fava kamaghɨn mɨgei, “E faragha bizir katamɨn ganizir puvatɨ!”

Iesus uabɨn gɨn mangasa Livain dei

(Matyu 9:9-13 ko Luk 5:27-32)

13Ezɨ Iesus ua Galilin dɨpar mɨriamɨn ghuaghiri. A ghuaghirima, gumazamizir avɨriba izava uari akuvazɨma, a men sure gami. 14A men sure gamuava dɨpar mɨriamɨn ghuava Alfiusɨn otarim Livain garima, a gavman danɨngamin dagɨaba isir dɨpenimɨn aperaghav iti. Iesus an garava, kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ nan gɨn izɨ.” Ezɨ Livai a baregha, dɨkavigha an gɨn zui.+

15Egha gɨn Iesus Livain dɨpenimɨn ikiava uan suren gumaziba koma api. Dagɨaba isir gumazir avɨriba koma arazir kurabagh amir gumazir avɨriba, me uaghan me koma api. Gumazir kamaghɨn amir avɨriba, me uaghan Iesusɨn gɨn arui. 16Ezɨ me apa itima, Judan arazibagh fozir Farisin gumaziba me an ganigha, egha an suren gumazibar azangsɨsi, “A manmagh sua dagɨaba isir gumaziba ko arazir kurabagh amir gumaziba koma api?”+ 17Ezɨ Iesus men azangsɨzim baregha kamaghɨn me mɨgei, “Arɨmariaba puvatɨzir gumaziba, dokta bagha zuir puvatɨ. Gumazir arɨmariaba itibara, me dokta bagha zui. Kɨ Godɨn damazimɨn derazir gumaziba bagha izezir puvatɨ. Kɨ gumazamizir arazir kurabagh amibar dɨmasa ize!”

Me God ko mɨkɨmasa dagheba atagharazir arazim bagha Iesusɨn azangsɨsi

(Matyu 9:14-17 ko Luk 5:33-39)

18Ezɨ dughiar mam Jonɨn suren gumaziba koma Farisin suren gumaziba me God ko mɨkɨmasa dagheba ataghrasi. Ezɨ Iesusɨn suren gumaziba dughiar kamɨn apima gumazir maba Iesus bagha izava kamaghɨn an azangsɨsi, “Kar manmaghɨn amizir arazim? Jonɨn suren gumaziba koma Farisin suren gumaziba me datɨrɨghɨn God ko mɨkɨmasa dagheba ataghrazima, nɨn suren gumaziba God ko mɨkɨmasa dagheba ataghrazir puvatɨ.” 19Ezɨ Iesus kamaghɨn men azara, “Gumazitam amuimɨn ikiasa isar ekiam gamuava gumazir mabar diazɨma me ize. A me ko ikɨtɨma, me manmaghɨn damuam, me dagheba ategham, o? puvatɨgham. A me ko ikɨtɨma me dagheba ataghraghan kogham. 20Me dagheba ataghrazir dughiam iti. Dughiar kam izɨtɨma, gumazitaba amuimɨn ikiamin gumazimɨn suiragh mangɨtɨ me dughiar kam dagheba ataghragham.

21“Egh gumazitam inir avɨzir igiatam inigha korotiar ghuritam porogha a isamizir puvatɨ. A kamaghɨn damighɨva egh a rutɨma inir avɨzir igiam ekonegh korotiar ghurim gekuigh, anebightɨma an torim guizbangɨra bar ekevegham. 22Eghtɨ gumazitam wainɨn igiam inighɨva, asɨzir inir mɨsevir ghurimɨn a ruighan kogham. A kamaghɨn damightɨma wain buva asɨzir inir mɨsevir ghurim bighɨva, wain ko asɨzir inim, aning vɨrara ikuvigham. A kamaghɨn damuan kogham. A wainɨn igiam inigh asɨzir inir mɨsevir igiamra ruigham.”

Iesus Sabatɨn Ekiam

(Matyu 12:1-8 ko Luk 6:1-5)

23Egha Iesus Sabatɨn dughiar mamɨn, raizɨn mɨn garir dagher mam, wit, me an azenir ekiamɨn torimɨn zui. An suren gumaziba a ko ghuava witɨn ovɨziba kuara zui.+ 24Me zuima Farisin maba men ganigha kamaghɨn Iesus mɨgei, “Nɨ gan. Me manmagh sua arazir kam gamuava Sabatɨn arazimɨn gɨn zuir puvatɨ?”

25Ezɨ Iesus me ikaragha kamaghɨn mɨgei, “Ia, Devit amizir bizim me an osirizɨma a iti, ia an ganizir puvatɨ? A uan gumaziba ko me mɨtiriam men azima a bizir kam gami. 26A ghuava Godɨn Dɨpenimɨn aven ghugha God ganɨngizir bretba ame. A da apava, uaghan maba isa uan gumazibagh anɨngizɨma, me uaghan ame. Dughiar kam Abiatar, ofa gamir gumazibar dapanim itima, Devit dame. Judabar arazir kam iti. Bretɨn kaba ofa gamir gumazibara dapi, gumazir kɨniba puvatɨ. Ezɨ Devit, gumazir kɨnim, bretɨn kaba ame.”

27Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn me mɨgei, “God gumazibar akurvaghasa Sabat atɨ. A Sabat bagha gumaziba atɨzir puvatɨ. 28Ezɨ Gumazibar Otarim a Sabatɨn dughiamɨn Ekiam.”+

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index