Search form

Mak 8:31

Iesus uan ovevem ko ua dɨkavamin mɨgɨrɨgɨam gami

(Matyu 16:21-28 ko Luk 9:22-27)

31Egha Iesus men sure gamuava kamaghɨn mɨgei, “Gumazibar Otarim bar mɨzazir ekiaba koma osɨmtɨziba iniam. Eghtɨma gumazir aruaba, koma ofa gamir gumazir ekiaba, koma Judan arazibagh fozir gumaziba, me an aghuaghɨva a mɨsueghtɨma an aremegham. Egh dughiar pumuning ko mɨkezim gɨvaghtɨ a ua dɨkavigham.”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index