Search form

Matyu 12:20

20Egh ighurunir gavgaviba puvatɨgha dɨpɨrasava amim, a bar dɨpɨrighan kogham,

egha lamɨn pamtem isir puvatɨzim, an anemungeghan kogham.

Egh kamaghɨra, a gavgaviba puvatɨzir gumazamizibar asughasugh deravɨra me damuam.

A kamaghɨra damu mangɨ, arazir aghuiba dar amutɨma

da bar azenim giramin dughiam otogham.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index