Search form

Matyu 14

Herot ghaze, Iesus ti Jon, Gumaziba Ruer Gumazim

(Mak 6:14-29 ko Luk 3:19-20 ko 9:7-9)

1-2Dughiar kamɨn Galilin Distrighɨn Atrivim Herot, a Iesus amizir araziba baregha, kamaghɨn uan ingangarir gumazibav gei, “Gumazir kam ti, Gumaziba Ruer Gumazim Jon, an aremegha ua dɨkafi. Bizir kam bagha a mirakelbar amuamin gavgavim iti.”+

3-4Herot fo, a faragha uan dozimɨn Filipɨn amuim Herodias inigha an iti. Ezɨ Jon bizir kam bagha Herot mɨgɨavɨra ikia ghaze, “Nɨ arazir kuram gamua uan dozimɨn amuim inigha an iti.” Ezɨ Herot bizir kam bagha Jonɨn suiragha a ikegha a isava kalabus gatɨ. 5Egha a Jon mɨsueghtɨ an aremeghasava nɨghnɨsi. Egha a gumazamizibar atiatingi. A fo, me ghaze, Jon Godɨn akam inigha izir gumazim.

6Ezɨ aruer mamɨn gumazir maba iza Herotɨn gara, an amebam a batezir dughiam gɨnɨghnɨgha, a koma apa iti. Ezɨ Herodiasɨn guivim men guamɨn ighiam gami. Ezɨ Herot bar an ighiam bagha bar akonge. 7Egha Herot overiam dafarim an akua kamaghɨn a mɨgei, “Bar guizbangɨra, nɨ bizitizim gifonge, kɨ a isɨva nɨ danɨngam.” 8Ezɨ Herodias nɨghnɨziba uan guivim ganɨngi, ezɨ guivim ghua kamaghɨn Herot mɨgei, “Nɨ Jon, Gumaziba Ruer Gumazimɨn dapanim isɨva itaritam dafagh a inigh izɨ na danɨngigh.”+

9Atrivim akar kam baregha bar oseme. Egha a fo, a uabɨ akar gavgavim gumazir a ko itibar damazimɨn a gamigha, bizir kamɨn aghumsɨzim inian aghua. Egha a mɨdorozir gumaziba akar gavgavim me ganɨngizɨma me guivim mɨkemezir moghɨn ami. 10A gumazir mam amadazɨma, a ghua kalabusɨn mɨdorozir gumazibav geima, me Jonɨn fɨrim atu. 11Egha Jonɨn dapanim itarir mam dafagha, guivim bagha a inigha iza a isava a ganɨngi. Ezɨ an a inigha ghua uan amebam ganɨngi. 12Ezɨ Jonɨn suren gumaziba iza an namnam inigha ghua anerefa. Me anerefagha egha ghua Iesus mɨkeme.

Iesus dagheba isa 5,000 gumazibagh anɨngi

(Mak 6:31-44 ko Luk 9:10-17 ko Jon 6:1-13)

13Ezɨ Iesus orazi, me Jonɨn fɨrim atuzɨma an ovenge, ezɨma a nguibar kam ategha kurim inigha gumaziba itir puvatɨzir danganir mamɨn ghu. A uan suren gumaziba ko ghu. Ezɨ gumazamizir avɨrim orazima, a kagh ghu. Ezɨ me nguibar ekiam ategha, a buria uan suebar zui. 14Ezɨ Iesus ghua dɨpar dadarimɨn otogha garima, avɨrir bar dafam iti. Ezɨ a men apangkuva men areir gumazibar arɨmariaba agefi.

15Aruem gevima, Iesusɨn suren gumaziba iza kamaghɨn a mɨgei, “Kar gumaziba itir puvatɨzir danganim, ezɨ amɨnim pɨrasava ami. Kamaghɨn nɨ gumazamiziba amadaghtɨ, me mangɨ nguibabar uari bagh daghebagh ivez.” 16Ezɨ Iesus uan suren gumaziba kamagh me mɨgei, “Me tizim bagh mangam? Ia uari daghetaba me danɨngigh.” 17Ezɨ me ghaze, “E dagher avɨriba itir puvatɨ. Kar 5 plan bretba ko osirir pumuningra.”+ 18Ezɨ a ghaze, “Ia bretɨn maba ko osirimning inigh izɨ.” 19Ezɨ Iesus gumazamizibav geima, me grazim gapia. Ezɨ a 5 plan bretba ko osirir pumuning inigha egha kogha overiamɨn gara Afeziam mɨnabi. Egha bretba bɨgha uan suren gumazibagh anɨngi. Ezɨ an suren gumaziba da isava gumazamizibagh anɨdi. 20Ezɨ gumazamizir kaba bar amegha, naviba bar izɨfa. Egha dagher naba itima, me da akuvagha 12 plan akɨrabagh aghui. 21Gumazir amezibar dɨbobonim 5,000ɨn tu. Me amiziba ko boriba dɨponezir puvatɨ.

Iesus dɨpam gisɨn tugha zui

(Mak 6:45-52 ko Jon 6:16-21)

22Ezɨ Iesus uan suren gumaziba amaga me mɨgɨa ghaze, me faragh bot inigh dɨpamɨn vongɨn mangɨ. A uabɨ ikɨ gumazamiziba amadagham. 23A gumazamiziba amadagha, egha uabɨra ikia God ko mɨkɨmasa mɨghsɨamɨn ghuavanabo. Ezɨ amɨnim pɨrizɨma, Iesus uabɨra iti. 24Ezɨ bot dadarimɨn saghon ghuzɨma, amɨnim botɨn guamɨn dɨkavigha me gɨvaima ongarim men botɨn mɨsosi. 25Ezɨ amɨnim tiasasava amima, Iesus dɨpam gisɨn tugha uan suren gumaziba bagha zui. 26Me garima, Iesus dɨpam gisɨn izima, me bar puv atiatiava agoi. Egha me ghaze, kar aser mam. Egha atiatiava arai. 27Ezɨ Iesus zuamɨra me mɨgɨa ghaze, “Ia gavgafigh, kar kɨrara. Ia atiatingan markɨ!”

28Ezɨ Pita an akam ikaragha kamaghɨn mɨgei, “Ekiam, guizbangɨra nɨrara, nɨ na mɨkemeghtɨ, kɨ dɨpam gisɨn nɨ bagh mangam.” 29Ezɨ Iesus ghaze, “Nɨ izɨ.” Ezɨ Pita bot ategha dɨpam gisɨn Iesus bagha zui. 30A ghua amɨnir gavgavimɨn gari, a bar ekevezɨma an atiatia dɨpamɨn aven ghuaghiri. Egha dei, “Ekiam, nɨ nan akuragh!”

31Ezɨ Iesus zuamɨra uan agharim amadagha Pitan suira. Egha kamaghɨn Pitan mɨgei, “Nɨn nɨghnɨzir gavgavim sufi. Nɨ tizim bagha okam nɨghnɨsi?” 32Egha aning me gatɨn botɨn ghuavanabo, ezɨ amɨnim pura gɨfa. 33Ezɨma botɨn itir gumaziba Iesusɨn ziam fa ghaze, “Bar guizbangɨra, nɨ Godɨn Otarim!”

Iesus Genesaretian arɨmariar gumazir avɨribar arɨmariaba agɨfa

(Mak 6:53-56)

34Ezɨ Iesus uan suren gumaziba ko dɨpamɨn vongɨn ghugha, ghua Genesaretɨn nguibamɨn otifi. 35Ezɨ kagh itir darazi Iesusɨn gara a gɨfo. Egha akam amadazɨ, a nguibar roghɨra itibar ghuzɨ, me arɨmariaba itir darazi bar me inigha Iesus bagha ize. 36Egha me a gakaghora ghaze, a men asughtɨma, arɨmariaba itiba an korotiar avɨzibar suigham. Ezɨ gumazamizir an korotiam suiziba, men arɨmariaba gɨfa.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index