Search form

Matyu 16

Me Iesus mɨgɨa ghaze, a mirakelɨn tam damuam

(Mak 8:11-13 ko Luk 12:54-56)

1Ezɨ Farisiba ko Sadyusiba Iesus basamasa a bagha izi. Me iza ghaze, a mirakelɨn arazitam damightɨ, an otoghtɨ me kamaghɨn fogham, a guizbangɨra Godɨn ingangarim gami. 2Ezɨ a kamaghɨn men mɨgɨrɨgɨaba ikaragha ghaze, “Ia guaratɨzibar ghaze, overiam aghevezɨ, ezɨ gurumɨn dughiam deragham. 3Egha mɨzarazibar ia ghaze, ghuariam korogha pɨzɨma, aruem aghevezɨ, ezɨ ia ghaze, amozim datɨrɨghɨn izɨtɨma, dughiam deraghan kogham. Guizbangɨra, ia overiamɨn otivir biziba deravɨra dagh fo. Egha ia dughiar kamɨn otivir arazibar gara da abɨzir puvatɨ.+ 4Gumazamizir dughiar kamɨn itiba, me bar gumazamizir kuraba! Egha me guizbangɨra God baghavɨra itir puvatɨ. Me zurara mirakelɨn tamɨn ganasa. Me tamɨn ganighan kogham. Puvatɨ. God mirakelɨn arazir vamɨra men akagham. Godɨn akam inigha izir gumazim Jona batozir mirakelɨn kamra, me an ganam.” Egha Iesus me ategha ghu.

Farisiba ko Sadyusibar yisɨn akar isɨn zuim

(Mak 8:14-21)

5Ezɨ Iesus uan suren gumaziba ko ghua dɨpamɨn vongɨn otifi, egha gɨn gari, me bretɨn tam inian okɨnɨghnɨki. 6Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Ia deragh uari bagh gan. Ia Farisiba ko Sadyusibar yis bagh deravɨra gan.” 7Ezɨ an suren gumaziba maghɨra uarira uariv gɨa ghaze, “E ti bretɨn tam inigha izezir puvatɨzɨ, ezɨ a kamaghɨn yisɨn bizimɨn e mɨgei.” 8Ezɨ Iesus me mɨgeir mɨgɨrɨgɨabagh fo, egha me mɨgɨa ghaze, “Ia gumazir nɨghnɨzir gavgavir muziariba itiba! Ia tizim bagha uarira uariv gɨa ghaze, e bretba puvatɨ? 9Ia ti fozir puvatɨ? Ia ti okɨnɨghnɨki, kɨ bretɨn 5 pla inigha gumazir 5,000 pla dagheba me ganɨngi. Me amezɨ, ezɨ ia akɨraba manmaghɨn dagh aghui, ia dagh nɨghnɨsi, o puvatɨ? 10Egha ia ti fo, kɨ bretɨn 7 pla inigha gumazir 4,000 pla dagheba me ganɨngi. Ezɨ gɨn men dagher naba itima, ia akɨraba manmaghɨn dagh aghui? 11Ia manmaghɨn amigha bizir kam gɨfozir puvatɨ, kɨ bretbagh nɨghnɨgha ia mɨgeir puvatɨ? Kɨ ghaze, ia Farisiba ko Sadyusibar yis bagh deragh uari bagh gan.” 12Ezɨ me akar kam baregha fo, Iesus bret bagha amir yisɨn mɨgeir puvatɨ. Me fo, a Farisiba ko Sadyusiba sure gamir akabagh nɨghnɨgha, egha ghaze, ia akar kaba bagh deravɨra uari bagh gan.

Pita Iesusɨn gun mɨgei

(Mak 8:27-30 ko Luk 9:18-21)

13Ezɨ Iesus ghua Sisaria Filipain nguibamɨn boroghɨn itir danganimɨn ghu, egha dughiar kamɨn uan suren gumazibar azai, “Gumazamiziba manmaghɨn mɨgei, Gumazibar Otarim a tina?” 14Ezɨ me ghaze, “Marazi ghaze, nɨ Jon Gumaziba Ruer Gumazim, marazi ghaze nɨ Elaija, marazi ghaze nɨ Jeremaia, o nɨ ti Godɨn akam inigha izir gumazir mam.” 15Ezɨ Iesus men azai, “Ezɨ ia uari, ia manmaghɨn na dɨponam? Kɨ tina?”

16Ezɨ Saimon Pita a ikaragha ghaze, “Nɨ Krais, God Ua E Iniasa Mɨsevezir Gumazim. Nɨ Godɨn zurara ikiavɨra itimɨn Otarim.”

17Ezɨ Iesus a ikaragha kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Saimon, Jonɨn otarim, nguazimɨn gumazitam mɨgɨrɨgɨar kam nɨn akazir pu. Puvatɨ. Nan Afeziar uan Nguibamɨn itimra, nɨn aka. Kamaghɨn nɨ bar akongegh. 18Ezɨ kɨ nɨ mɨgei, nɨ Pita. Egh dagɨar kam gisɨn kɨ uan siosɨn ingaram, eghtɨ Ovevemɨn Gavgavim an suiragh anepɨrighɨva a gasɨghasighan kogham.+ 19Eghtɨ kɨ God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn kiba isɨva nɨn dafarim datɨgham. Eghtɨ bizir manam nɨ nguazimɨn a ikeghtɨ, eghtɨ God uan Nguibamɨn uaghan a ikegham. Eghtɨ nɨ nguazimɨn bizir manam a fɨrightɨ, eghtɨ God uan Nguibamɨn uaghan kamaghɨra a fɨrigham. 20Egha Iesus pamten uan suren gumaziba anogorogha ghaze, me tong an gun tav mɨkɨm suam, a Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim.”

Iesus ovengasa, egha uan suren gumaziba mɨgɨa ghaze, me uaghan an amir araziba, dar amuam

(Sapta 16:21-20:34)

Iesus ghaze, an ovegh ua dɨkavam

(Mak 8:31-9:1 ko Luk 9:22-27)

21Ezɨ dughiar kamɨn ikegha ghua, Iesus uan suren gumaziba bighavɨra me mɨgɨa ghaze, a Jerusalemɨn mangam, eghtɨ gumazir aruaba, ko ofa gamir gumazir ekiaba, koma Judabar arazibagh fozir gumaziba, a men dafarimɨn bar mɨzazir ekiaba koma osɨmtɨziba iniam. Eghtɨ me an aghuaghɨva a mɨsueghtɨma an aremegham. Egh dughiar mɨkezimɨn a ua dɨkavigham. 22Ezɨ Pita akar kam baregha Iesus inigha mɨriamɨn ghua kamaghɨn an atara a mɨgɨa ghaze, “Bar puvɨratɨgham. Arazir kaba nɨ bativan kogham.” 23Ezɨ Iesus raghrɨgha kamaghɨn Pita mɨgei, “Satan, nɨ na gitagh! Nɨ nguazimɨn bizibagh nɨghnɨgha egha Godɨn bizibagh nɨghnɨzir puvatɨ, kamaghɨn nɨ nan tuavim apɨri.”

24Egha Iesus kamaghɨn uan suren gumazibav gei, “Gumazitam nan gɨn izɨsɨ, a ifongezir biziba gɨn amadagh uan temer ighuvim gisaghpugh nan gɨn izɨ. 25Gumazir manam uan ikɨrɨmɨrim suiraghsɨ nɨghnɨghtɨ, an ikɨrɨmɨrim gɨvagham. Eghtɨ gumazir manam na bagh uan ikɨrɨmɨrim ateghɨva, uan ikɨrɨmɨrim iniam. 26Gumazitam nguazimɨn itir biziba bar da iniva, egh a gɨn oveghtɨ, bizir kaba manmaghɨn an akuragham? Bar puvatɨ. A ivezir manamɨn uan duam bagh anerenɨngam? Bar puvatɨ. 27Guizbangɨra, Gumazibar Otarim uan enselba ko, uan Afeziamɨn angazangarir ekiam sara izam. Egh dughiar kamɨn ivezim isɨ gumazamiziba vaghvagh men araziba bagh me danɨngam. 28Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ia kagh tuivighav itir darasi, ian tarazi oveghan kogham. Ia ikɨvɨra ikɨ gantɨma, Gumazibar Otarim, Atrivir Ekiamɨn mɨn otogh ua izam.”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index