Search form

Matyu 17:20-21

20-21Ezɨ a me mɨgɨa ghaze, “Ian nɨghnɨzir gavgavim bar sufi, ezɨ ia a batoghan ibura. Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ian nɨghnɨzir gavgavim zuravarim mastetɨn ovɨzitamɨn mɨn ikɨva, ia mɨghsɨar kam mɨkɨm suam, nɨ sɨvagh munagh mangɨ, eghtɨ a mangam. Ia nɨghnɨzir gavgavim ikɨ, ia guizbangɨra biziba bar dar amuam.”

Iesus ua ghaze, an ovegh dɨkavam

(Mak 9:30-32 ko Luk 9:43-45)

22Ezɨ Iesus uan suren gumaziba ko ghua Galilin uari akuvaghava kamaghɨn me mɨgei, “Me Gumazibar Otarim isɨva gumazibar agharim datɨgham.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index