Search form

Matyu 20

Wainɨn azenimɨn ingarir gumazibar akar isɨn zuim

1Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Kɨ gumaziba faragh faragh ikiasa mɨgeir nɨghnɨzim kɨ kamaghɨn a mɨkɨmasa. God Bizibagh Ativamin Dughiam mati, gumazir mam wainɨn azenir ekiam iti. Egha a mɨzarazimra ghua wainɨn azenimɨn ingarasa ingangarir gumazir maba ini. 2Ezɨ gumazir kaba a ko akam akɨri, egha wan kina wan kina aruer vamɨra iniasa ifonge, ezɨ gumazir ekiam me amadazɨ me an wainɨn azenimɨn ingarasa ghue. 3Ezɨ gumazir ekiar kam 9 klok kamaghɨn ghua biziba amadir danganimɨn gumazir mabar gari, me iti. 4Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, ‘Ia uaghan mangɨ nan wainɨn azenimɨn ingar, eghtɨ kɨ ian ingangarimɨn mɨrara ia gɨvezam.’ 5Ezɨ me ingarasa ghue. Ezɨ gumazir ekiar kam 12 klok ko 3 kloghɨn ghua arazir kamram amua ua gumazir maba ini.

6“Egha 5 klok ko kamaghɨn ghua ua gumazir mabar gari, me pura tuivighav iti. Ezɨ a kamaghɨn men azai, ‘Ia manmaghɨn amigha aruer kamɨn pura iti.’ Ezɨ me a mɨgɨa ghaze, 7‘Tav ingangaritam e ganɨngizir puvatɨ.’ Ezɨ gumazir ekiam me mɨgɨa ghaze, ‘Ia uaghan mangɨ nan wainɨn azenimɨn ingar.’

8“Ezɨ aruem gɨvazɨma gumazir ekiam uan ingangarir gumazibar garir gumazim kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, ‘Nɨ ingangarir gumazibar diagh men ivezim me danɨng. Egh nɨ gumazir bar gɨn izezibar ikegh ivezim me danɨng, mangɨ faragha izezibar gɨfagh.’ 9Ezɨ gumazir 5 kloghɨn izeziba iza wan kina, wan kina isi. 10Ezɨ gɨn gumazir faraghavɨra ingariba iza nɨghnɨgha ghaze, me ti dagɨar ekiatam iniam. Puvatɨ, me uaghan wan kina wan kina ini. 11Egha me dagɨar me inizibar gara wainɨn azenimɨn ghuavimɨn atara kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, 12‘Gumazir kaba bar gɨn izegha auan vamɨran ingari, ezɨ e mɨzaraghara izegha ingangarir ekiam gamima, aruem e gaponge. Ezɨ nɨ ivezir vamɨra bar e ganɨngi.’

13“Ezɨ azenimɨn ghuavim akar kam baregha kamaghɨn men mav mɨgei, ‘Namakam, kɨ arazir kuratam ia gamizir puvatɨ. Ia ti faragha, ia wan kina iniasa akam akɨri? 14Nɨ uan ivezim inigh mangɨ. Kɨ kamaghɨn ifonge, kɨ dagɨaba gumazir gɨn izezim gɨvezir moghɨra nɨ gɨvesi. 15Kar nan bizimra. Kɨ ti uan dagɨaba uan ifongiamɨn dar anɨngan kogham? Egha kɨ arazir bar aghuim gumazir kabagh amizɨma nɨ tizim bagha navir averiamɨn na baseme?’” 16Egha Iesus ghaze, “Kamaghɨra gumazir gɨn izeziba faragh ikiam, eghtɨ faragha itiba me gɨn mangam.”

Iesus uan ovever dughiam, dughiar mɨkezimɨn uam a mɨgei

(Mak 10:32-34 ko Luk 18:31-33)

17Egha Iesus uan suren gumazir 12 pla ko Jerusalemɨn zui. Egha me ghua a me inigha danganir mɨriar mamɨn ghua me uarira ikiava, egha kamaghɨn a me mɨgɨa ghaze, 18“Ia oragh, E nguibar ekiam Jerusalemɨn ghuavanadi. Eghtɨ gumazitam Gumazibar Otarim isɨva, Judan arazibagh fozir gumaziba koma ofa gamir gumazir ekiabar anɨngam. Eghtɨ me a isɨ kotiam datɨghɨva, egh a mɨsueghtɨ an aremeghsɨva me akabar kɨram, egh me kamaghɨn a mɨkɨm suam, Nɨ aremegham. 19Egh me a inigh Kantrin Igharazibar Gumazibar dafaribar anɨngtɨ, eghtɨ gumazir kaba a dɨpovam, egh a ifozoroghɨva egh a isɨva temer ighuvim gafughtɨ an aremegham. Eghtɨ aruer mɨkezim gɨvaghtɨma, a ua dɨkavigham.”

Jems ko Jon ekiamningɨn otivasa

(Mak 10:35-45)

20Ezɨ Sebedin amuim uan otarimning ko Iesus bagha izi. Me izava aningɨn amebam itevimning apɨrigha, egha ua bagha bizitam damuasa an azai. 21Ezɨ Iesus an azara, “Nɨ tizim baka?” Ezɨ a ghaze, “Nɨ kamaghɨn na bagh damu, nɨ Atrivir Ekiamɨn otogh, egh nan otarimning ateghtɨ, tav nɨn agharir guvim dapitɨma, tav nɨn agharir ikɨriam daperagh.”

22Ezɨ Iesus akam baregha egha kamaghɨn a ikara, “Ia azangsɨzir bizir kam, ia an mɨngarim gɨfozir puvatɨ, egha ia a bagha nan azai. Gua ti kɨ ateramin osɨmtɨzim, uaghan an ateramin gavgavim iti?” Ezɨ aning ghaze, “Are, ga gavgavim iti.” 23Ezɨ Iesus kamaghɨn aning mɨgɨa ghaze, “Guizbangɨra, gua kɨ ateramin osɨmtɨzim, gua a iniam. Egha kɨ tav amɨseveghtɨ a nan ikɨriam ko guvimɨn dapiamin bizim, a nan bizim puvatɨ. Ezɨ danganir kabanang, nan Afeziam dar apiasa gumazir maba amɨsevegha, egha me bagha dar kɨrigha gɨfa.”

24Ezɨ suren gumazir 10 pla akar kam baregha aningɨn atari. 25Ezɨma Iesus men diazɨ, me izima a ghaze, “Ia fo, Kantrin Igharazibar atriviba pamten me gamima, me bar men apengan iti. Ezɨ men gumazir dapaniba uan akaba baraghasa puvɨra me abɨraghbɨrasi. 26Eghtɨ arazir kaba ian tongɨn ikian kogham. Gumazir manam ian tongɨn ekiamɨn ikɨsɨ, a ingangarir gumazimɨn mɨn ikɨ. 27Eghtɨ gumazir manam ian faragh mangɨsɨ, a bar ian ingangarir gumazir kɨnimɨn mɨn ikɨ. 28Ezɨ kamaghɨra Gumazibar Otarim iza, gumazamizibar amutɨ me a bagh ingarasa, a izezir pu. Puvatɨ, a me bagh ingarasa ize. Egha a gumazamizir avɨriba bagh aremegh ua me givezegh me iniasa ize.”

Iesus gumazir damazir kurar pumuning gamizɨ, aning gari

(Mak 10:46-52 ko Luk 18:35-43)

29Ezɨ Iesus uan suren gumaziba ko Jerikon nguibar ekiam ategha zui. Ezɨ avɨrir ekiam an gɨn zui. 30Ezɨ gumazir damazir kurar pumuning tuavir apɨnimɨn aperaghav iti. Egha aning orazima Iesus tuavir kamɨn izima, aning pamten kamaghɨn dei, “Nɨ Devitɨn Otarim, nɨ gan apangkufigh.” 31Ezɨ gumazamiziba aning barazi, aning deima, me pamten aningɨn anogorogha ghaze, gua uan akamning dukuagh. Me kamaghɨn aningɨn mɨgeima, aning tiarim akarava dia ghaze, “Ekiam, nɨ Devitɨn Otarim, nɨ gan apangkufigh.”

32Kamaghɨn amizɨma, Iesus tugha aningɨn dia ghaze, “Gua tizim gifonge, eghtɨ kɨ gua bagh a damuam?” 33Ezɨ aning a ikaragha ghaze, “Ekiam, nɨ gan damaziba kuightɨ, ga ua ganasa.” 34Ezɨ Iesus aningɨn apangkuvigha egha dafarim aningɨn damazibagh atɨzɨ, aningɨn damaziba maghɨra ua derazɨ, aning ua gari. Egha maghɨra Iesusɨn gɨn zui.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index