Search form

Matyu 23

Farisiba ko Judan arazibagh fozir gumaziba arazir kurabagh ami

(Mak 12:38-39 ko Luk 11:43 ko 11:46 ko 20:45-46)

1Ezɨ Iesus gɨn gumazir avɨriba ko an suren gumazibagh eghari. 2Egha kamaghɨn mɨgei, “Judan arazibagh fozir gumaziba ko Farisiba, me Mosesɨn danganim inigha me Moses Osirizir Araziba ia geghari. 3Kamaghɨn amizɨ, me ia mɨgeir akaba, ia da baragh dagh eghari moghɨn ia damu. Egh me amir araziba ia men gɨn mangɨ dar amuan markɨ. Me mɨgɨrɨgɨar bar avɨribagh amua egha uari dar gɨn zuir puvatɨ. 4Me kamaghɨn amua, mati me bizir bar osɨmtɨziba isava gumazibagh isaghpuima, ezɨ me da ateran buraghburasi. Egha me tong uan dafarpuzitamɨn men akurvaghan nɨghnɨzir puvatɨ.

5“Arazir me amiba, me uarir ganasa oda dagh ami. Me Godɨn Akar maba, uan daveriaba ko guaghafɨvibar da osirigha, egha dagh amizɨ, da bar ekefe, ezɨ me da azui. Egha korotiar apɨnir sazir bar ruariba, me da azui. Egha ghaze, e arazir kamɨn me uari akakagh suam, e guizbangɨra Godɨn akabar gɨn zui.+ 6Egha isar ekiabar me danganir ziaba itiba isava, God ko mɨgeir dɨpenibar danganir faragha itibar apiaghiri. 7Egh me biziba amadir danganibar mangɨtɨ, gumazamiziba ‘Tisaba’ me darɨgh, men ziaba fasa me bar akonge.

8“Kɨ ghaze, gumazitam ia ‘Tisa’ a darɨghan markɨ. Bar markɨ. Ian tisan bar vamɨra, ia bar aveghdiariba. 9Egh ia nguazimɨn kagh gumazitam ‘Afeziam’ a darɨghan markɨ. Ian Afeziar bar vamɨra, a uan Nguibamɨn iti. 10Egh me ‘Gumazir Dapanim’ ian tav darɨghan markɨ. Ian Gumazir Dapanir vamɨra iti, a Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim. 11Ian gumazir ekiaba pura ian ingangarir gumazibar mɨn ikɨ. 12Te uarira uan ziaba fe, God me abɨraghtɨ, me apengan ikiam. Eghtɨ te apengan iti, God me feghtɨ me ziar ekiaba iniam.”

Iesus Judan arazibagh fozir gumaziba ko Farisiba men arazir kurabar gun me mɨgei

(Mak 12:40 ko Luk 11:39-52 ko 20:47)

13-14Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Ia Judan arazibagh fozir gumaziba ko Farisiba, Iavzika, ia bar ikuvigham! Ia ifavaribagh amir gumaziba! Ia God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn tiam asarazɨ, gumazamiziba azenan iti. Egha ia uaghan aven mangan aghua. Ezɨ gumazamiziba aven mangasava amima ia men tuaviba apɨri.+

15“Ia Judan arazibagh fozir gumaziba ko Farisiba, Iavzika! Ia bar ikuvigham! Ia ifavaribagh amir gumaziba! Ia ongariba ko nguazir igharaziba bar dar ghua, suren gumazir vamɨra iniasa ruiagha arui. Eghtɨ ia gumazitam batogh Judabar arazibar a geghantɨ, eghtɨ a ian nɨghnɨzibar gɨn mangɨ, egh a bar ian mɨrara uaghan helɨn mangam. Ia a damightɨma, a bar ia gafiragh arazir kurabar amuam.

16“Ia damazir okavɨrɨziba, egha ia gumazir igharaziba tuavim men akakaghasa! Iavzika, ia bar ikuvigham! Ia kamaghɨn gumazibar sure gamua ghaze, ‘Gumazir manam guizɨn mɨkɨmsɨva, Godɨn Dɨpenimɨn akakagh mɨkɨmtɨ, an araziba pura bizim. Egh gumazir kam guizɨn mɨkɨmsɨva, golɨn Godɨn Dɨpenimɨn aven itibar akakagh mɨkɨmtɨ, kar a guizbangɨra mɨgei, egha a mɨkemezir arazimɨn gɨn mangɨ, a damu.’ 17Ia gumazir onganir damazir okavɨrɨziba, tizim Godɨn damazimɨn ekefe? Ti gol, o ti Godɨn Dɨpenim? Ia fo, golɨn kam Godɨn Dɨpenimɨn aven iti, egha tuavir kamɨn golɨn kam Godɨn bizimɨn oto. 18Egha ia uaghan kamaghɨn men sure gamua ghaze, ‘Gumazitam uan mɨgɨrɨgɨabar amutɨ da guizɨn otivsɨ, altan akakaghtɨ, an mɨgɨrɨgɨaba pura biziba. Eghtɨ gumazim altan itir ofabar akakagh mɨkɨmtɨ, kar a guizbangɨra mɨgei, egh a mɨkemezir mɨgɨrɨgɨabar gɨn mangɨ.’ 19Ia damazir okavɨrɨziba, bizir manam Godɨn damazimɨn ekefe, ti altan itir ofaba, o alta uabɨ? Ia fo, ofaba altan iti, egha tuavir kamɨn ofan kam Godɨn bizimɨn oto. 20Eghtɨ kamaghɨn, gumazim guizbangɨra mɨkɨmsɨva altan akakagh mɨkɨmtɨ, an mɨgɨrɨgɨaba alta ko altan ofaba vɨrara aningɨn akakasi. 21Egh gumazim guizbangɨra mɨkɨmsɨva Godɨn Dɨpenimɨn akakagh mɨkɨmtɨ, an mɨgɨrɨgɨaba Godɨn Dɨpenim, ko Godɨn uan Dɨpenimɨn aven itim, vɨrara aningɨn akakasi. 22Eghtɨ gumazitam guizbangɨra mɨkɨmsɨva Godɨn Nguibamɨn akakagh mɨkɨmtɨ, an mɨgɨrɨgɨaba Godɨn atrivir dabirabim, ko Godɨn uan atrivir dabirabim gaperazim, uaghara aningɨn akakasi.

23“Ia Judan arazibagh fozir gumaziba ko Farisiba, Iavzika, ia bar ikuvigham! Ia ifavaribagh amir gumaziba! Ia isɨngtɨzim daghebagh anɨdir zuravarir 10 plan dafaribar aghava, egha dafarir vamɨra God ganɨdi. Egha Moses Osirizir Arazibar aven itir arazir ekiaba ataghrasi. Ia, gumazamiziba deragha me gamir arazim, ko arazir apangkuvim itiba, ko nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir arazim, ia da gɨn amadi. Ia faragh arazir ekiar kabar gɨn mangɨ dar amu, egh uaghan arazir dozir ia amiba sara, uaghan dar amu. 24Ia damazir okavɨrɨziba, egha gumazir igharaziba tuavim men akakaghasa! Ia mati, gumazim sibaba dɨparsɨzimɨn itima, a bar deravɨra gara da isa da makuri. Ezɨ asizir ekiam kamel, a dɨparsɨzimɨn aven itima, an an garir puvatɨgha, a tui.

25“Ia Judan arazibagh fozir gumaziba ko Farisiba, Iavzika! Ia bar ikuvigham! Ia ifavaribagh amir gumaziba! Ia bar deraghavɨra kapba ko itaribar azeniba rue, ezɨ dar aven itir dagher kaba bar izɨfa. Ia, okɨmakɨar araziba ko uarira uarigh nɨghnɨzir arazibar tuavimɨn, dagher kaba ini. 26Ia Farisiba, ian damaziba okafi! Ia faraghvɨra kapbar averiaba ruegh, eghtɨ dar otɨghɨnaba uaghan zuegham.

27“Ia Judan arazibagh fozir gumaziba ko Farisiba, Iavzika! Ia bar ikuvigham. Ia ifavaribagh amir gumaziba! Ia mati, me matmatiam penɨn ghurghurim a gaghui, ezɨ azenan matmatiamɨn ganganim bar dera. Ezɨ an aven gumazir kuabar aghariba ko bizir kuriba bar izɨfa. 28Ia uaghan kamaghɨn iti. Me azenan ian gara ghaze, ia gumazir aghuiba. Ezɨ ifavarir araziba ko arazir bar kuraba, guizbangɨra ian navir averiabagh izɨfa.”

29Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Ia Judan arazibagh fozir gumaziba ko Farisiba, Iavzika! Ia bar ikuvigham! Ia ifavaribagh amir gumaziba! Ia, fomɨra itir Godɨn akam inigha izir gumaziba, men moziba deraghvɨra dar kɨrmɨgha, egha gumazir arazir aghuibagh amizibar moziba deraghavɨra dar adiaribagh ami. 30Egha kamagh uariv gei, ‘E ti uan inazibar dughiamɨn ikia, egha ti men akuragha Godɨn akam inigha izir gumazibav soghezir puvatɨghai.’ 31kamagh mɨgɨa uari akakagha ghaze, ‘E Godɨn akam inigha izir gumazibav soghezir gumazibar boriba!’ 32Aria, mangɨ, ia uan inaziba amuataghizir arazir kuraba, bar da gɨfagh!

33“Ia kuruziba! Ia dabɨrɨzir anababa! God uan kotɨn aven ian araziba tuisɨghɨva, ia isɨ helɨn avir ekiamɨn ia amangam! Ia man tuavitamɨn angɨ, helɨn avim gitagham? Bar puvatɨgham!

34“Kamaghɨn amizɨma, ia oragh, kɨ ia bagha Godɨn akam inigha izir gumaziba, ko gumazir nɨghnɨzir aghuiba itiba, ko gumazir Godɨn Akɨnafarim itir arazibagh foziba, me amangam. Eghtɨ ia men tarazi mɨsoghtɨ me arɨmɨghiram, egh tarasi isɨva temer ighuvibagh afugham, egh tarazi ian God ko mɨgeir dɨpenibar aven benibar me fozorogham. Egh ia uan nguibar ekiabar me batogh men gɨn tɨghtɨ, me arɨ nguibar igharazibar mangam. 35Eghtɨma arazir aghuibagh amir gumaziba bar, me mɨsoghezir gumazibar ivezir kuram, ia a iniam. Gumazir aghuibav sozir arazir kam, gumazir aghuim Abelɨn dughiamɨn ikegha, iza Berekian otarim Sekaraian dughiamɨn tu. Gumazir kam, ia Godɨn Dɨpenim ko ofa gamir danganim tɨzimɨn ia a mɨsoghezɨ an areme, ezɨ iarara ivezir kuram uan arazir kuram bagh a iniam. 36Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, arazir kurar kabar ivezir kuram, a datɨrɨghɨn itir gumazamiziba me bativam.”

Iesus Jerusalemɨn apangkufi

(Luk 13:34-35 ko 19:41-44)

37Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Oio, ia Jerusalemɨn adarazi, kɨ ian apangkufi! Ia Godɨn akam inigha izir gumazibav sozi me ariaghɨri, egha God ia bagha amadir gumaziba, ia dagɨaba isa, me ginivi, me ariaghɨri. Dughiar avɨribar kɨ ian boriba akuv me mughasa, mati tuarir amebam uan avɨzimingɨn nguziba avarazɨ moghɨn, kɨ ia damuasa. Ezɨ ia na bagh izan aghua. 38Ia oragh! Ian nguibam, God anetaki, ezɨ a nguibar soriam gava. 39Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ia ua nan ganan kogh, kamaghɨra ikɨ mangɨ dughiar ia suam, ‘God uan ziamɨn gumazir kam anemada! God deragh a damu!’”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index