Search form

Matyu 24

Iesus ghaze, Godɨn Dɨpenim akarighrɨgham

(Mak 13:1-2 ko Luk 21:5-6)

1Egha Iesus Godɨn Dɨpenimɨn mɨriam ategha azenan zuima, an suren gumaziba a bagha izi. Egha me Godɨn Dɨpenim an akakasi. 2Ezɨ an akar kamɨn me mɨgei, “Ia Dɨpenimɨn itir bizir aghuir kabar gari? Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, dagɨar kaba, gumaziba bar da pueghtɨ da bar moghɨra dagh iregham. Eghtɨ tam tam gisɨn ikeghan kogham.”+

Iesus ghaze, osɨmtɨzir avɨriba gɨn otivam

(Mak 13:3-13 ko Luk 21:7-19)

3Egha Iesus ghua Olivɨn Mɨghsɨamɨn aperaghav itima, an suren gumaziba uarira iza kamaghɨn an azai, “Nɨ e mɨkɨm, bizir kaba dughiar manamɨn otivam? Arazir manamnagh faragh otoghtɨ, e fogh suam, ‘Nɨ ua izam,’ eghtɨ nguazir kam uaghan gɨvam?”

4Ezɨ Iesus me ikaragha kamaghɨn me mɨgei, “Ia uari bagh deraghvɨra gan, gumazitam izɨ ia gifaran markɨ. 5Kamaghɨn amizɨ, gumazir bar avɨriba izɨ, nan ziam isɨva uari gasɨ suam, ‘Kɨrara, kɨ Gumazir God Gumazamiziba Ua Me Iniasa Mɨsevezim.’ Egh me gumazamizir avɨribagh ifaram. 6Eghtɨ ia roghɨra itir mɨdorozir ekiabar nɨgɨniba baragh, egh saghon itir mɨdorozir ekiabar akaba baragham. Egh ia dɨgavir kuram damuan markɨ. Arazir kaba otivam, eghtɨ nguazir kam gɨvamin dughiam tɨghar izam. Eghtɨ ia roghɨra itir mɨdorozir ekiabar nɨgɨniba baragh, egh saghon itir mɨdorozir ekiabar akaba baragham. Egh ia dɨgavir kuram damuan markɨ. Arazir kaba otivam, eghtɨ nguazir kam gɨvamin dughiam zuamɨra otoghan kogham. 7Kantrin mamɨn itir darazi dɨkavigh kantrin igharazimɨn itir darazi ko mɨsogham. Eghtɨ atrivir mamɨn adarazi dɨkavigh atrivir igharazimɨn adarazi ko mɨsogham. Danganir mabar dagheba bar puvaratɨghtɨma, gumazamiziba mɨtiriamra ikiam. Eghtɨma mɨkɨmkɨziba uaghan otivam. 8Osɨmtɨzir kaba mati, amizim otasa faraghavɨra mɨzazim barazi moghɨn.

9“Dughiar kamɨn me ian suighɨva osɨmtɨziba ia darɨghɨva ia mɨsoghtɨ, ia arɨmɨghiram. Eghtɨ gumazamiziba bar nan ziam bangɨn ian aghuagham. 10Egh dughiar kamɨn gumazamizir avɨriba, me uan nɨghnɨzir gavgavir nan itim ategham. Egh pazɨ uarira uari damuva, uari isɨva apanibar agharim darɨgham. 11Eghtɨ akar ifavarim akurir gumazir avɨriba otivigh, gumazamizir avɨribagh ifaram. 12Eghtɨ arazir kuraba bar izɨvaghtɨ, kamaghɨn gumaziba uarigh ifongezir arazim, gɨvagham. 13Eghtɨ tina arazir kabar tongɨn gavgavigh ikɨ, mangɨ dughiar nguazir kam gɨvaghamim otoghtɨ, God uam a iniam. 14Eghtɨ God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn akar aghuir kam, me a inigh a isɨva nguazimɨn itir gumazamiziba bar me mɨkɨmtɨma, me a baragham. Eghtɨma gɨn nguazir kam gɨvamin dughiam otivam.”

Iesus ghaze, bizir bar kuram otogham

(Mak 13:14-23 ko Luk 21:20-24)

15Egha Iesus mɨgɨa ghua kamagh mɨgei, “Ia gantɨma, bizir bar kurar God ifongezir puvatɨzim, Godɨn Dɨpenimɨn aven ikiam. Fomɨra Godɨn akam inigha izir gumazim Daniel bizir kamɨn gun mɨkeme. (Gumazir osizirir kamɨn garim, a deraghvɨra nɨghnɨgh egh a gɨfogh.) 16Dughiar kamɨn Judian Distrighɨn itir gumazamiziba arɨ danganir mɨghsɨabar mangɨ. 17Egh gumazir manam dɨpenimɨn pɨn itir avughsazir danganimɨn ikegh, nguazimɨn magɨrɨ, egh uam aven mangɨ uan bizitam inisɨ nɨghnɨghan markɨ. 18Egh gumazir manam azenir ekiamɨn ikegh, egh uamategh dɨpenimɨn mangɨ uan azenan azuir korotiam inian markɨ. 19Ia naviba adair amiziba ko boriba oteba apir amebaba Iavzika! Dughiar izamin kaba bar ian ikuvigham! 20Ia amozimɨn dughiam ko Sabatɨn dughiatamɨn aran aghuaghɨva, uari bagh Ekiam ko mɨkɨm. 21Dughiar kamɨn osɨmtɨzir bar ekiam otivam, nguazim igiamra otozir dughiamɨn ikegha iza datɨrɨghɨn itir dughiamɨn tu, osɨmtɨzir kamaghɨn ititam fomɨra otozir puvatɨ, egh gɨn tam kamaghɨn uam otivan kogham. 22Egha God uan gumazamizir mɨsevezibagh nɨghnɨgha, egha dughiar kurar kamɨn dughiar maba aghorezɨ, da mong otefe. A ti dar aghorezir puvatɨzɨ, gumazamiziba bar ariaghreghai.

23“Eghtɨ gumazitam dughiar kamɨn kamaghɨn ia mɨkɨmam, ‘Ia gan, God Gumazamiziba Ua Me Iniasa Mɨsevezir Gumazim, a kagh iti,’ o ‘a muna munagh iti,’ ia gumazir kamɨn akam baraghan markɨ. 24Gumazitaba izɨva ia gifar suam, ‘Kɨrara, God Gumazamiziba Ua Me Iniasa Mɨsevezir Gumazim,’ o ‘kɨ Godɨn akam inigha izir gumazir mam,’ egh me mirakelɨn bar ekiaba koma dɨgavir kuram gamir arazibar amutɨ da otivam. Me kamaghɨn ifonge, me gumazamiziba bar me gifaraghtɨ, me onganigham. Egh me gavgavim ikɨ, uaghan God ua bagha mɨsevezir gumazamiziba, me uaghan me gifarasa. Kamaghɨn me mirakelɨn kabar amuam. Egh dughiataba me me gifarsɨ damuva avegham. 25Ia oragh! Bizir kɨ faragha ia mɨkemeziba, da otivam.

26“Kamaghɨn amizɨ, me ia mɨkɨm suam, ‘Ia gan. A muna gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn iti,’ eghtɨ ia mangan markɨ. Egh me suam, ‘Ia gan. A kara, dɨpenir kamɨn aven modoghav iti,’ ia men akam baraghan markɨ. 27Ia fo, onɨmarim taghtagha, an angazangarim aruem anadi naghɨn ikegha nguazim bar anevaragha ghua aruem ghuaghiri naghɨn tu. Eghtɨ Gumazibar Otarim ua izamin arazim, uaghan kamaghɨram otivtɨ, nguazimɨn itir darazi bar an ganam.

28“Danganir manam gumazir kuam irɨghav iti, a gisɨrara isaba uari akufi, eghtɨ gumaziba fogham, kuar mam kagh iti. Kamaghɨra, Gumazibar Otarim izɨtɨma, gumaziba bar an ganam.”

Iesus ghaze, Gumazibar Otarim gɨn izam

(Mak 13:24-27 ko Luk 21:25-28)

29Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Osɨmtɨzir ekiar kaba otivigh gɨvaghtɨ,

‘Aruem mɨtategham,

eghtɨ iakinim isiraghan kogham,

eghtɨ mɨkoveziba overiamɨn asighɨram,

overiamɨn itir bizir gavgaviba bar uarira uari sɨvaghsɨvagh,

uan danganiba ataghragham.’

30“Eghtɨ, Gumazibar Otarim izamin dughiam, an arazarazim overiamɨn otivtɨma, nguazimɨn itir nguibaba bar aziam. Dughiar kamɨn gumaziba gantɨ Gumazibar Otarim ghuariabagh isɨn ikɨ, uan gavgavir ekiam koma angazangarir ekiam sara izam. 31Eghtɨ sɨgham bar pamten arangtɨ, a uan enselba amadaghtɨ, me mangɨ nguazim ko overiamɨn danganiba bar dar mangɨ, a ua bagha mɨsevezir gumazamiziba akuvam, egh enselba nguazimɨn oteviba bar, me akuvaghɨva, men aku a bagh izam.”

Iesus ghaze, ia temer fighɨn gan fogh

(Mak 13:28-31 ko Luk 21:29-33)

32Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Temer fighɨn aguaba ua dɨz murtɨ, ia fogh suam, amozimɨn dughiam roghɨra ize. Ia temer fighɨn gan nɨghnɨzim iniam. 33Kamaghɨra ia bizir kabar gantɨ da otivtɨ, ia fogh suam, Gumazibar Otarim a ua izamin dughiam roghɨra ize. A tiar akamɨn tughav iti. 34Kɨ guizbangɨra ia mɨgei dughiar kamɨn itir gumazamizir kaba ikɨvɨra ikɨtɨ bizir kaba bar otivam. 35Overiam ko nguazim givagham, eghtɨ nan mɨgɨrɨgɨatam gɨvaghan kogham.”

Iesus ghaze, a ua izamin dughiam, tav a gɨfozir puvatɨ

(Mak 13:32-37 ko Luk 17:26-30 ko 17:34-36)

36Egha Iesus mɨgɨa ghua ghaze, “Bizir kɨ ia mɨgeir kaba otivamin dughiam, tav a gɨfozir puvatɨ. Enselɨn Godɨn Nguibamɨn itiba ko Godɨn Otarim uaghan fozir puvatɨ. Afeziam bar uabɨra fo. 37Ezɨ bizir Noan dughiamɨn otiviziba, da uaghan Gumazibar Otarim izamin dughiamɨn otivam. 38Dɨpar ekiar nguazim bar anevarazim tɨghar izamin dughiamɨn, gumazamiziba apava, dɨpar onganiba apava, egha amuiba ko pabar iti. Me kamaghɨn amua ikiav itima, Noa kurimɨn aven ghu. 39Me bizir me bativamin tam gɨfozir puvatɨ, egha pura ikiav itima, aperiar ekiam otogha bar me avaragha me avigha ghue. Gumazibar Otarim izamin dughiam, uaghan kamaghɨrama otivam. 40Gumazir pumuning azenimɨn ikɨtɨ, God tav inightɨ, tav ikiam. 41Amizir pumuning bretbar amusɨ flaua mɨrmɨrɨva ikɨtɨ, God tav inightɨ, tav ikiam.

42“Kamaghɨn amizɨ, ia deragh gan ikɨ. Ian Ekiam izamin dughiam, ia a gɨfozir puvatɨ. 43Ia arazir kam gɨnɨghnɨgh. Gumazir manam, okɨmakɨar gumaziba dɨmagarimɨn izava an dɨpenim akarasava amima, a men dughiam gɨfogha, egha men arafa. Egha me ataghizɨ me an dɨpenim akarɨzir puvatɨ. 44Kamaghɨra, ia uaghan aravagh ikɨ gan. Guizbangɨra, dughiar ia Gumazibar Otarim mɨzuaman koghamim, a dughiar kamram otogham.”

Ingangarir gumazir aghuim ko ingangarir gumazir kuramɨn akar isɨn zuim

(Luk 12:42-46)

45Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn mɨgei, “Ingangarir gumazir manamra nɨghnɨzir aghuiba ikia deravɨra uan ingangarim gami? An gumazir ekiam a damutɨ, a ingangarir gumazir igharazibar ganam. Egh dughiar an gumazir ekiam ifongezimɨn, a dagheba isɨ ingangarir gumazibar anɨngam. 46Ingangarir gumazir kam ingara itima, an gumazir ekiam izava a batogha an ingangarir kamɨn garima, gumazir kamɨn navir averiam bar an dera. 47Ezɨ kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ingangarir gumazir kamɨn ekiam a damightɨma, an an ingangarir gumazir mabar ekiamɨn ikɨva an biziba bar dar ganam. 48Eghtɨ ingangarir gumazir kam guizbangɨra ikuvigh, egh kamaghɨn nɨghnɨgham, ‘Nan ekiam zuamɨra izeghan kogham.’ 49Egha uaghan a ko ingarir darazi mɨsoghɨva, dɨpar onganibar amɨva, gumazir dɨpar onganiba apiba ko ikiam. 50Eghtɨ an ekiam, dughiar an ingangarir gumazim a bagha garir puvatɨzimɨn, an otogham. A dughiar a fozir puvatɨzimɨn uamategham. 51Ingangarir gumazir kamɨn gumazir ekiam bar pazav, a damigh, ivezir bar kuram a danɨngam. Egh a isɨva ifavaribagh amir gumazibar tongɨn anetɨgham. Eghtɨ a danganir kamɨn ikɨva, arang atariba kuskugh ikɨvɨra ikiam.”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index