Search form

Matyu 24:15

Iesus ghaze, bizir bar kuram otogham

(Mak 13:14-23 ko Luk 21:20-24)

15Egha Iesus mɨgɨa ghua kamagh mɨgei, “Ia gantɨma, bizir bar kurar God ifongezir puvatɨzim, Godɨn Dɨpenimɨn aven ikiam. Fomɨra Godɨn akam inigha izir gumazim Daniel bizir kamɨn gun mɨkeme. (Gumazir osizirir kamɨn garim, a deraghvɨra nɨghnɨgh egh a gɨfogh.)

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index