Search form

Matyu 9

Iesus gumazir soroghafariba aremezim akɨrizɨ, a ua dera

(Mak 2:1-12 ko Luk 5:17-26)

1Ezɨ Iesus ua bot inigha uamategha ongarir dadarir vongɨn itimɨn ghua uan nguibamɨn oto. 2Ezɨ me soroghafariba aremezir gumazir mam inigha a bagha izi. Gumazir kam akuriamɨn iti. Ezɨ Iesus men garima, me nɨghnɨzir gavgavim itima, a kamaghɨn arɨmariar gumazir kam mɨgei, “Nan borim, nɨn navim bar amɨragh ikɨ. Kɨ nɨn arazir kuraba gɨn amada.” 3Ezɨ Judan arazibagh fozir gumazir maba Iesusɨn mɨgɨrɨgɨar kam baregha kamagh uariv gia ghaze, “Gumazir kam Godɨn danganim inigha kamaghɨn mɨgei.”

4Ezɨ Iesus men nɨghnɨzibagh fogha gɨvagha kamaghɨn me mɨgei, “Ia tizim bagha nɨghnɨzir kurar kaba uan navir averiabar dagh ami? 5Kɨ akar manam mɨkɨmam? Pura gumazir kɨnitam kamaghɨn a mɨkɨm suam, kɨ nɨn arazir kuraba gɨn amada. Egh uaghan gumazir kɨnitam kamaghɨn a mɨkɨman kogham, nɨ dɨkavigh uan akuriam inigh mangɨ, egh ua deragh. 6Eghtɨ kɨ ia kamaghɨn foghasa kɨ ifonge, Gumazibar Otarim, a nguazir kamɨn arazir kuraba gɨn amangamin gavgavim iti.” Iesus kamaghɨn mɨkemegha soroghafariba aremezir gumazimɨn gara kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ dɨkavigh uan akuriam inigh uan dɨpenimɨn mangɨ!” 7Ezɨ gumazir kam dɨkavigha uan dɨpenimɨn ghu. 8Ezɨma gumazamiziba arazir kamɨn ganigha bar dɨgavir kuram gami. Egha me Godɨn ziam fa ghaze, “Godra gavgavir kam isa gumazibagh anɨdi.”

Iesus Matyun diazɨ, an an gɨn zui

(Mak 2:13-17 ko Luk 5:27-32)

9Ezɨ Iesus danganir kam ategha ghua garima, gumazir mam dagɨaba isir dɨpenimɨn aperaghav iti. An ziam Matyu. Ezɨ Iesus a mɨgɨa ghaze, “Nɨ nan gɨn izɨ.” Ezɨma Matyu dɨkavigha an gɨn zui.

10Ezɨ Iesus dɨpenimɨn ikiava apima, gumazir dagɨaba isiba ko gumazir arazir kurabagha amir avɨriba, me iza Iesus ko an suren gumaziba ko api.+ 11Ezɨ Farisiba kamaghɨn gara Iesusɨn suren gumazibar azai, “Ian Tisa, a tizim bagha dagɨaba isir gumaziba ko arazir kurabagh amir gumaziba koma api?”+

12Ezɨ Iesus mɨgɨrɨgɨar kam baregha kamaghɨn me mɨgei, “Arɨmariaba puvatɨzir gumaziba, dokta bagha zuir puvatɨ. Gumazir arɨmariaba itibara, me dokta bagha zui. 13Ia mangɨ, Godɨn Akɨnafarir osizirim da fofozim inigh. Kɨ ia ofa gamir arazibagh ifongezir puvatɨ. Nan ifongiamra kara, ia arazir aghuibar gumazir igharazibar amu.” Egha Iesus ua me mɨgɨa ghaze, “Kɨ Godɨn damazimɨn derazir gumaziba bagha izezir puvatɨ. Kɨ gumazamizir arazir kurabagh amibar dɨmasa ize!”

Iesus dagheba ataghrazir arazim mɨgei

(Mak 2:18-22 ko Luk 5:33-39)

14Ezɨ Jon Gumaziba Ruer Gumazimɨn suren gumaziba iza, kamaghɨn Iesusɨn azai, “Manmaghɨn amizɨ, e ko Farisiba, e God ko mɨkɨmasa dagheba ataghrazima, nɨn suren gumaziba dagheba ataghrazir puvatɨ?” 15Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Ia nɨghnɨgh. Gumazitam amuimɨn ikɨsɨ damu, uan adarazi ko ikɨtɨma, me ti amughamugh, dagheba ataghraghan kogham. Puvatɨ. Me dagheba ataghrazir dughiam iti. Gumazitaba gɨn izɨ, gumazir kamɨn aku mangɨtɨ, a me ategham, eghtɨ dughiar kamɨn me dagheba ataghragham.

16“Gumazitam inir avɨzir igiatam inigha korotiar ghuritam porogha a isamizir puvatɨ. A kamagh damigh gɨn korotiar kam rueghtɨma, inir avɨzir korotiar bɨbɨzim apɨrizim akuvaghɨva korotiar ghurim bar anebigham. 17Eghtɨ gumazitam wainɨn igiam inigh, a isɨva asɨzir inir mɨsevir ghuritam agurighan kogham. A kamaghɨn damightɨma, wainɨn dɨpam gɨn buva anangva asɨzir inir ghurir kam abightɨ, wainɨn dɨpam nguazim giregham. Eghtɨ wain ko asɨzir inim vɨrara ikuvigham. Kamaghɨn me wainɨn igiam isa asɨzir inir igiabaram azui, eghtɨ aning vɨrara deraghvɨra ikiam.”+

Iesus guivir aremezim gamizɨ, a ua dɨkafi. Egha uaghan amizir mamɨn arɨmariam agɨfa

(Mak 5:22-43 ko Luk 8:41-56)

18Ezɨ Iesus Jonɨn suren gumaziba ko mɨgɨavɨra itima, gumazir dapanir ekiar mam iza Iesusɨn boroghɨn tevemning apɨrigha kamaghɨn a mɨgei, “Nan guivim datɨrɨghrama areme, ezɨ nɨ izɨ uan dafarim a datɨghtɨma a ua dɨkavigham.” 19Ezɨ Iesus dɨkavigha an gɨn zuima, an suren gumaziba a ko zui.

20Ezɨma amizir mam, a 12 plan azenibar, zurara ghuzim bati. Amizir kam Iesusɨn gɨrakɨrangɨn iza an korotiar avɨzimɨn suira. 21A kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, “Kɨ ti an korotiar avɨzimɨn suiraghtɨ, nan arɨmariam ti gɨvagham.” 22Ezɨ Iesus ragha an gara a mɨgɨa ghaze, “Nan guivim, nɨ navim bar amɨragh ikɨ. Nɨ nɨghnɨzir gavgavim nan iti, kamaghɨn, nɨn arɨmariam gɨfa.” Dughiar kamra, amizir kamɨn arɨmariam gɨfa.

23Ezɨ Iesus ghua gumazir dapanir ekiar kamɨn dɨpenimɨn otogha gari, amiziba ko gumaziba azia iti. Gumazir maba sɨghabagh ivima, gumazamiziba azia nɨgɨnir ekiam gami. 24Ezɨ Iesus me batogha me mɨgɨa ghaze, “Ia dɨkavigh mangɨ. Guivim aremezir puvatɨ. An akui.” A kamaghɨn mɨgeima, me a dɨpofi. 25A me batoghezɨ, me azenan ghuezɨma, Iesus aven ghua guivimɨn dafarimɨn suirazɨma, a dɨkafi. 26Ezɨ Iesus amizir bizir kamɨn eghaghanim nguibaba bar dar ghu.

Iesus gumazir damazir okavɨrɨzir pumuning, ko gumazir mɨgeir puvatɨzir mam, me gamizɨ, me ua dera

27Ezɨ Iesus danganir kam ategha zuima, gumazir damazir okavɨrɨzir pumuning an gɨn iza kamaghɨn an dei, “Nɨ Devitɨn Otarim, nɨ gan apangkufigh.”+ 28A ghua dɨpenimɨn aven ghuzɨma, gumazir kamning a bagha izima, a kamaghɨn aningɨn azai. “Gua bizir kɨ damuamin kam, gua nɨghnɨzir gavgavim an iti, o puvatɨ?” Ezɨ aning ghaze, “Are, Ekiam ga nɨghnɨzir gavgavim an iti.” 29Ezɨ Iesus uan dafarim isa aningɨn damazimning gatɨgha kamaghɨn mɨgei, “Gua nɨghnɨzir gavgavim iti. Kamaghɨn, gua ua gan.” 30Ezɨ aningɨn damaziba kuiaghrezɨ, aning ua gari. Ezɨ Iesus aningɨn anogorogha aningɨn mɨgɨa ghaze, “Gua tong bizir gua batozir kam tavɨn mɨkɨman markɨ.” 31Puvatɨ. Aning ghua Iesus amizir arazir aghuir kamɨn gun bar distrighɨn kamɨn itir gumazamizibav keme.

32Gumazir kamning Iesus ategha zuima, gumazamiziba mɨgeir puvatɨzir gumazir mam inigha, Iesus bagha izi. Gumazir kam, duar kuraba a gapasa. 33Ezɨ Iesus an duar kuraba batoghezɨma, gumazir kam ua mɨgei. Ezɨ gumazamiziba dɨgavir kuram gamua ghaze, “Fomɨra, kantri Israelɨn aven, bizir kamagh garitam otozir puvatɨ.” 34Ezɨ Farisiba ghaze, “A duar kurabar gumazir dapanimɨn gavgavimɨn duar kuraba batosi.”

Iesus ingangarim isa uan suren gumazibagh anɨdi.

(Sapta 9:35-10:42)

Iesus gumazamizibar apangkufi

35Ezɨ Iesus nguibar ekiaba ko nguibar doziba bar dagh arua, men God ko mɨgeir dɨpenibar aven ghua, gumazamizibar sure gami. A God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn akam me mɨgɨa men arɨmariaba ko osɨmtɨzir men namnabar itiba bar da gefi. 36A gumazamizir avɨrir dafamɨn garima, men nɨghnɨziba tintinibar itima, me osɨmtɨzibar aven arua, mati sipsipba ghuaviba puvatɨzir moghɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, a bar men apangkufi. 37Egha a uan suren gumazibav gɨa ghaze, “Dagher bar avɨrim anigha gɨvagha azenimɨn iti. Ezɨ ingangarir gumazir da iniamin avɨriba puvatɨ. 38Kamaghɨn, ia azenir kamɨn ghuavimɨn azangsɨghtɨ, a ingangarir gumaziba amangtɨma, me an azenimɨn mangɨ, dagheba iniam.”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index