Search form

Rom 3:25

25God kamaghɨn ifonge, Krais aremeghɨva, egh tuavir kamɨn a gumazamizibar amutɨ, men arazir kuraba a da gɨn amadagham. Bizir kam bagha, God Krais amɨsefe. Eghtɨ tina nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikɨtɨ, God suam, nɨ nan damazimɨn dera. Kraisɨn ovevemɨn tuavimɨn, God uabɨ en akagha ghaze, a uabɨ bar dera. Fomɨra God gumazamizibar asughav ikia, egha zuamɨra men arazir kurabar ivezir kuram da ikarazir puvatɨ.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index