Search form

Rom 4

God Abraham dɨbora ghaze, a nan damazimɨn dera

1Kamaghɨn, e Abraham gɨnɨghnɨgham, an en mɨn nguazir kamɨn gumazir mam, egha en ovavim. Bizir tizim guizɨn a bato? 2Pura nɨghnɨgh: Abraham arazir aghuibar amutɨ, God suam nɨ nan damazimɨn dera, eghtɨ bizir kam bagh Abraham uan ziam fam. Ezɨ bizir kam guizɨn bizim puvatɨ. Abraham tuavir kamɨn Godɨn damazimɨn gumazir aghuim otozir puvatɨ. Egh bizir kam bagh Abraham uan ziam fan kogham. 3Godɨn Akɨnafarim ghaze, “Abraham nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima, ezɨ God an nɨghnɨzir gavgavim bagha a dɨbora ghaze, nɨ nan damazimɨn dera.”

4Gumazim ingangarim gamima, me ivezim a ganɨdi. Ivezir kam, a bizir aghuir me pura a ganɨdir puvatɨzim. Puvatɨ. Kar an ingangarimɨn ivezimra. 5Eghtɨ gumazitam Godɨn damazimɨn gumazir aghuimɨn mɨn otivsɨ, a manmaghɨn damuam? An arazir aghuim bagh pamten ingaran markɨ. Puvatɨ. A nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨ suam, God arazir kurabagh amizir gumazim dɨpon suam, nɨ nan damazimɨn dera. God gumazir kamɨn nɨghnɨzir gavgavimɨn garava a medagha ghaze, nɨ nan damazimɨn dera. 6Devit uaghan akar otevir kam gamua ghaze, gumazir arazir aghuibagh amir puvatɨzim, God ghaze, a nan damazimɨn dera. Gumazir kam bar akongegh. Devit kamaghɨn mɨgei,

7“Gumazir arazir kurabagh amim,

God an arazir kuraba gɨn amadagha egha da avara,

eghtɨ gumazir kam bar akuegham.

8Gumazir arazir kuram gamim,

God an arazir kuram mengvɨra ikian kogham,

eghtɨ gumazir kam bar akuegham.”

9Bar akongezir arazir kam, tein bizim? A gumazir uan mɨkarzir mogomebar aghorezibar bizimra? O, gumazir mɨkarzir mogomebar aghorezir puvatɨziba uaghan, men bizim? Ia deravɨra nɨghnɨgh. E kamaghɨn mɨgei, “Abraham nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima, ezɨ God an nɨghnɨzir gavgavim bagha a dɨbora ghaze, nɨ nan damazimɨn dera.” 10Ia nɨghnɨgh, dughiar manamra God ghaze, nɨ nan damazimɨn dera? Dughiar a tɨghar uan mɨkarzir mogomem aghoramim, an a mɨkemezɨ, o? Dughiar a uan mɨkarzir mogomem atugha gɨvazimɨn gɨn, an a mɨkeme? Guizbangɨra, Abraham tɨghar uan mɨkarzir mogomem aghoramin dughiamɨn God ghaze, nɨ nan damazimɨn dera! 11Ezɨ gɨn, me an mɨkarzir mogomem atu. God mɨkarzir mogomemɨn dɨghorimɨn arazim a ganɨngi, eghtɨ me Abrahamɨn duar kurimɨn gan fogh suam, dughiar a tɨghar mɨkarzir mogomem aghoramim a nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti. Ezɨ bizir kam bagha God ghaze, nɨ nan damazimɨn dera. Ezɨ kamaghɨn amizɨ, Abraham gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itibar ovavimɨn mɨn oto. Gumazir kaba, me gumazir mɨkarzir mogomem aghorezir puvatɨziba. Egha nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima God ghaze, ia nan damazimɨn dera. 12Egha Abraham uaghan mɨkarzir mogomeba aghorezir marazir ovavim, me pura mɨkarzir mogomeba aghorezir pu. Puvatɨ. Me mɨkarzir mogomeba aghoregha, me uaghan en ovavim Abrahamɨn arazibar gɨn ghua, nguazir kamɨn ikia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti, mati Abraham, dughiar a tɨghar mɨkarzir mogomem aghoramimɨn, a nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti.

God Abraham ko dɨkɨrɨzir akam

13Fomɨra God akar dɨkɨrɨzim Abraham ko an gɨn zuir ovaviba me ganɨga ghaze, a nguazir kam me danɨngam. Abraham, Moses Osirizir Arazibar gɨn zuir puvatɨgha, ezɨ God a ko akar dɨkɨrɨzim gami. Puvatɨ, Abraham nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima, kamaghɨn God ghaze, nɨ nan damazimɨn dera. Egha God Abrahamɨn nɨghnɨzir gavgavimɨn ganigha, kamaghɨn a ko akar dɨkɨrɨzim gami. 14Eghtɨ gumazitam Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨva a Godɨn akar dɨkɨrɨzimɨn biziba da initɨ, kamaghɨn gumazimɨn nɨghnɨzir gavgavim a pura bizimɨn otozɨ, ezɨ Godɨn akar dɨkɨrɨzim gavgaviba puvatɨghai. 15E kamaghɨn fo, Moses Osirizir Araziba itima gumaziba dar gɨn zuir puvatɨzɨma bizir kam God gamima a men anɨngazi. Moses Osirizir Araziba puvatɨghtɨma, eghtɨ e kamaghɨn mɨkɨman kogham, gumaziba Moses Osirizir Arazibar akaba batosi.

16God kamaghɨn ifonge, a Abrahamɨn gɨn zuir ovavibar apangkuvighɨva akar dɨkɨrɨzim me danɨngam. Kamaghɨn amizɨ, God Abrahamɨn nɨghnɨzir gavgavimɨn ganighava, a gisɨn akar dɨkɨrɨzim Abraham koma a gami. Gumazamizir Moses Osirizir Arazibar gɨn zuibara, bizir kaba inian kogham. Puvatɨ. Tina Abrahamɨn mɨn nɨghnɨzir gavgavim ikɨva me uaghan bizir kaba iniam. Kamaghɨn, Abraham, a bar en afeziam. 17Kamaghɨn Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, “Kɨ nɨ damightɨ nɨ kantrin avɨribar afeziamɨn otogham.” Akar dɨkɨrɨzir kam, God uabɨ a gamizɨ an an damazimɨn gavgafi. Godɨn kamra, Abraham nɨghnɨzir gavgavim an iti. Egha Godɨn kam, a gumazir ovengezibagh amima me ua dɨkafi, egha a pura mɨgeima bizir faragha itir puvatɨziba, da otifi.+

18Abraham fozir puvatɨ, God manmaghɨn uan akar dɨkɨrɨzim damightɨ an otivam. Egha a guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, bizir aghuir a fogha iniamiba bagha mɨzuai iti. Egha kamaghɨn a “Kantrin avɨribar afeziamɨn oto.” Godɨn Akɨnafarim mɨkemezɨ moghɨn, “Nɨn ovavir boriba bar avɨrasemegham.” 19Abraham fo, an mɨkarzim bar ghurigha mati aremezir gumazim. Egha a 100 plan azenibar roghɨra ghu. Egha a fo, an amuim Sara boritam batan kogham, a navim ronge. 20-21Egha Abraham uan nɨghnɨzir gavgavim anetaghizir puvatɨ. Egha a Godɨn akar dɨkɨrɨzim gɨnɨghnɨgha navir pumuningɨn itir puvatɨ. Egha an nɨghnɨzir gavgavim a gamima a bar gavgavigha Godɨn ziam fe. A bar fo, God uan akar dɨkɨrɨzimɨn gɨn mangɨ bizir kam damuamin gavgavim iti. 22Kamaghɨn God Abrahamɨn nɨghnɨzir gavgavim a gɨnɨghnɨgha a dɨbora ghaze, a nan damazimɨn dera.

23Akar kam Godɨn Akɨnafarimɨn iti, “God a dɨbora ghaze, a nan damazimɨn dera.” Kar an Abrahamra mɨgeir puvatɨ. 24Kar uaghan en mɨgɨrɨgɨam. E uaghan nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti. God Iesus en Ekiam gamizɨ a ua mozimɨn dɨkafi, ezɨ e nɨghnɨzir gavgavim an iti. Kamaghɨn God uaghan e dɨpon suam, ia nan damazimɨn dera. 25En arazir kuraba bagha, God Iesus isa gumazir kurabar dafarim gatɨzɨ me a mɨsoghezɨ, an areme. E an damazimɨn deraghasa, an e bagha Iesus gamizɨ a ua mozimɨn dɨkafi.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index