Search form

Rom 4:11

11Ezɨ gɨn, me an mɨkarzir mogomem atu. God mɨkarzir mogomemɨn dɨghorimɨn arazim a ganɨngi, eghtɨ me Abrahamɨn duar kurimɨn gan fogh suam, dughiar a tɨghar mɨkarzir mogomem aghoramim a nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti. Ezɨ bizir kam bagha God ghaze, nɨ nan damazimɨn dera. Ezɨ kamaghɨn amizɨ, Abraham gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itibar ovavimɨn mɨn oto. Gumazir kaba, me gumazir mɨkarzir mogomem aghorezir puvatɨziba. Egha nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima God ghaze, ia nan damazimɨn dera.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index