Search form

Rom 5

E Krais ko aremegha uaghan a ko angamra iti

(Sapta 5-8)

E datɨrɨghɨn Godɨn damazimɨn dera

1Ezɨ e nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima, tuavir kamɨn God ghaze, e an damazimɨn dera. Kamaghɨn amizɨ en Ekiam Krais Iesus an e gamizɨ, e navir vamɨra God ko iti. 2E Krais nɨghnɨzir gavgavim an itima, tuavir kamɨn an e inigha God bagha ghuzɨma, e datɨrɨghɨn Godɨn apangkuvimɨn aven iti. E fo, e Godɨn ziar ekiam ko dabirabir aghuim a ko a iniasa, egha bizir kam mɨzuai iti, kamaghɨn e bar akonge. 3Egha e bizir kabanaghra bagha bar akongezir puvatɨ. E fo, e osɨmtɨzibar aven itima, eghtɨ osɨmtɨziba e damutɨ, e tugh gavgavighamin arazim gɨfogham. Kamaghɨn e bar akonge. 4E tugh gavgavightɨ, kamaghɨn God mɨgɨrɨgɨar aghuim e damuam. Eghtɨ an mɨgɨrɨgɨar kam e damutɨ, e bizir aghuir gɨn izamiba bagh mɨzuam ikɨ suam, e da iniam. 5God uan Duamɨn, an arazir gumazamizibagh ifongezim e gingezɨ, a bar en navibagh izɨfa. Kamaghɨn amizɨ e Godɨn bizir aghuiba bagha mɨzua, egha bar fo, e pura mɨzuai puvatɨ, da guizbangɨra otivam.

6E uarira uarir akurvaghan iburazir dughiamɨn, Krais e gumazamizir kuraba bagha areme. An ovevem, God inabazir dughiamɨn oto. 7Guizbangɨra, gumazir aghuimɨn akurvaghsɨ aremeghamin bizim bar oseme. Ezɨ ti dughiar vabara, tarazi ti, gumazir aghuitam bagh aremegham. 8Ezɨ e arazir kurabagh amuavɨra itir dughiamɨn Krais, en akurvaghasa areme. Arazir kamɨn, God bar e gifongezir arazim en aka. 9Bizir bar ekiam, Krais e bagh aremezɨ, tuavir kamɨn God en gara ghaze, ia nan damazimɨn dera. Kamaghɨn e fo, gɨn Godɨn kotiamɨn dughiamɨn an anɨngagharim otoghtɨ, a dughiar kam guizɨn uaghan en akurvagham. 10E faragha Godɨn apaniba, ezɨ an Otarimɨn ovevemɨn an e gamizɨ e an namakaba. Datɨrɨghɨn e an namakaba, ezɨ Iesus angamra ikiava, kamaghɨn bar guizbangɨra a en akurvagham. 11Uaghan bizir mam kamakɨn, en Ekiam Krais Iesus e gamizɨ e guizɨn Godɨn namakabara, kamaghɨn e bar akonge.

Adamɨn aven, ovevem otozɨ, ezɨ Kraisɨn aven, ikɨrɨmɨrir zurara itim oto

12Kamaghɨn amizɨ, gumazir vamɨra arazir kuram gamizɨ, ezɨ tuavir kamɨn arazir kuraba nguazir kamɨn oto. Ezɨ nguazir kamɨn gumazamiziba arazir kurabagh amima, ovevem oto. Ezɨ gumazamiziba bar arazir kurabagh amima, kamaghɨn ovevem bar me bato. 13E fo, fomɨra dughiar Moses Osirizir Arazibar tɨghar otivam, dughiar kamɨn arazir kuraba nguazir kamɨn iti. Ezɨ Moses Osirizir Araziba itir puvatɨzɨ, God gumazibar arazir kurar kaba medir puvatɨ. 14Ezɨ Adamɨn dughiamɨn ikegha ghua Mosesɨn dughiamɨn, ovevem gumazamiziba gativagha me avara. Gumazir maba Adamɨn mɨn arazir kuratam gamizir puvatɨ, men arazir kuraba ighara. Ezɨ ovevem uaghan me avara. Ezɨ Adam mati Gumazir Izamimɨn nedazim.

15Ezɨ Godɨn apangkuvir a pura anɨngizim, an Adam amizir arazir kuramɨn mɨn amir puvatɨ. Guizbangɨra, gumazir vamɨra Adam arazir kuram gamima, ezɨ tuavir kamɨn gumazir avɨriba ariaghɨre. Ezɨ gumazir vamɨra Krais Iesus an apangkuvimɨn, God e gamizɨ, e an damazimɨn dera. Ezɨ Godɨn apangkuvimɨn gavgavim bar ovevemɨn gavgavim gafira. Bizir kam, a gumazamizir avɨriba pura me ganɨngizɨ, a me gizɨfa! 16Egha uaghan God puram e ganɨngizir bizim ko, gumazir vamɨran arazir kuramɨn otozir bizim, aning uaghara zuir puvatɨ. Aning arazir vamɨra e gamir puvatɨ. Bar puvatɨ. Gumazir kam arazir kurar vamɨra amizɨ, God gumazamiziba me tuisɨgha ghaze, ia bar ikuvigham. Egha God puram e ganɨngizir bizim kamakɨn, gumazamiziba arazir kurar avɨribagh amima, God men apangkuva gari, mati me arazir kuratam gamizir puvatɨ. 17Guizbangɨra, gumazir vamɨra Godɨn akam batoghezɨ, ezɨ an arazir kuramɨn ovevem gumazamiziba bar me gatifa. Ezɨ God uan apangkuvim gumazamiziba avarazɨ a me gizɨfa, egha ghaze, ia nan damazimɨn dera. Kar a pura anɨngizir bizim. Egh gumazir vamɨra Krais Iesusɨn ingangarimɨn, tina God pura anɨdir bizim iniva, a Krais ko ikɨva bizibagh ativagh dar ganam. Egh me kamagh ikɨva me bizibagh ativaghamin gavgavim, ovevemɨn gavgavim gafiragham.

18Ezɨ kamaghɨn, e deravɨra akar kam gɨnɨghnɨgham. Gumazir mam arazir kurar vamɨram amizɨ, kamaghɨn God ghaze, gumazamiziba bar moghɨra bar ikufi. Kamaghɨra, Gumazir Igharazir Vamɨra arazir aghuir Godɨn damazimɨn derazim gami. Kamaghɨn God gumazamiziba bar men gari, mati me arazir kuratam gamizir puvatɨ. Egh God me zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim me danɨngam. 19Gumazir vamɨra Godɨn akam baraghizir puvatɨ, ezɨ an arazir kam gumazamizir avɨribagh amizɨ, me arazir kurabagh amir gumazibagh ava. Kamaghɨra Gumazir Vamɨra Godɨn akam baraghizɨ, ezɨ an arazir kam gumazamizir avɨribagh amizɨ, me Godɨn damazimɨn dera.

20God kamaghɨn nɨghnɨgha, egha Moses Osirizir Araziba anɨngi, eghtɨ gumazamiziba arazir kurabar amuamin tuavibagh fogh dar amutɨ, arazir kurar avɨrim otivighram. Kamaghɨn gumazamiziba puv arazir kurabagh ami, ezɨ Godɨn apangkuvim bar ekevegha, bar dar pɨn iti. 21Arazir kuram faragha gumazamizibagh amima me ariaghɨri, kamaghɨn ovevemɨn tuavimɨn arazir kuram men atrivimɨn mɨn iti. Kamaghɨra Godɨn apangkuvim datɨrɨghɨn gumazamizibagh amima, me an damazimɨn dera. Kamaghɨn apangkuvim en atrivimɨn mɨn iti. Eghtɨ gɨn izamin dughiam, en Ekiam Krais Iesusɨn ingarimɨn, God zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim e danɨngam.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index