Search form

Rom 5:15

15Ezɨ Godɨn apangkuvir a pura anɨngizim, an Adam amizir arazir kuramɨn mɨn amir puvatɨ. Guizbangɨra, gumazir vamɨra Adam arazir kuram gamima, ezɨ tuavir kamɨn gumazir avɨriba ariaghɨre. Ezɨ gumazir vamɨra Krais Iesus an apangkuvimɨn, God e gamizɨ, e an damazimɨn dera. Ezɨ Godɨn apangkuvimɨn gavgavim bar ovevemɨn gavgavim gafira. Bizir kam, a gumazamizir avɨriba pura me ganɨngizɨ, a me gizɨfa!

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index