Search form

Rom int

Akar Faragha Zuim

Pol kamaghɨn ifonge, a mangɨva Romɨn nguibar ekiamɨn itir Kraisɨn adarazir ganasa. Kamaghɨn, an akɨnafarir kam osiri. A ghaze, a dughiar otevimɨn me ko ikegh, egh gɨn a mangɨva kantri Spenɨn mangɨ akar aghuim akunam. Akɨnafarir kamɨn, Pol bar deraghvɨra bigha Iesusɨn Akar Aghuimɨn gun me mɨgɨa, egha Iesusɨn gɨn aruir gumazamizibar ikɨrmɨrimɨn gun me mɨgei.

Pol faragha Romɨn itir Kraisɨn adarazi mɨgɨa ghaze, a zurara God ko mɨgɨava, men akurvaghasa Godɨn azangsɨsi. Egha a gɨn akɨnafarir kamɨn akar mɨngarim abigha ghaze, “Nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavimira e Godɨn damazimɨn gumazamizir aghuibar otivigham” (1:17). Pol kamaghɨn mɨgei, gumazamiziba bar, me Judaba o me Kantrin Igharazibar Gumazamiziba, me bar arazir kurabagh ami. Kamaghɨn amizɨ, God men apangkuvighɨva ua me iniam. Gumazir nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn itim, God uam a iniam, eghtɨ a Godɨn namakamɨn otoghɨva egh Krais Iesusɨn aveghboamɨn ikiam.

Kamaghɨn God ua gumazitam nightɨ, eghtɨ an ikɨrɨmɨrim igiamɨn mɨn otogham. God a ko itima, Godɨn Duam a gizɨfa. Ezɨ kamaghɨn ovevem ko arazir kuram ua a dɨkabɨnɨva egh a gativaghamin gavgaviba puvatɨ. Sapta 5, 6, 7, ko 8, Pol Godɨn Arazibar mɨngarim mɨgɨava, egha Godɨn Duamɨn gavgavim mɨgei. Pol ghaze, Godɨn Duam, gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itibar aven ikia, egha men ikɨrmɨrimɨn aven ingari.

Sapta 9, 10 ko 11, Pol uan osɨmtɨzir mamɨn gun mɨgei. Pol uabɨ Judabar gumazir mam. Kar gumazamizir God fomɨra kamaghɨn ua baghavɨram amɨsevɨziba. Ezɨ Judan avɨrir ekiam, me Iesus akɨrim ragha a gasara. Ezɨ Kantrin Igharazibar Gumazamizir avɨriba, me Iesusɨn suren gumazamizibar otifi. Ezɨ Judaba puvatɨ. Egha Pol kamaghɨn mɨgei, arazir kurar kam, me uari men osɨmtɨzim. Egha me bizir ekiar God me damuasa ifongezir kam me deragha a gɨnɨghnɨzir puvatɨ. Ezɨ Polɨn nɨghnɨzim, gɨn Judan gumazamizir taba me uaghan Iesusɨn adarazir aven izam.

Ezɨ Polɨn akɨnafarimɨn akar aboananaba, Sapta 12, 13, 14, 15, ko 16, Pol Kraisɨn adarazi gɨn mangamin arazibav gei. A igharaz darazigh ifongezir arazimɨn mɨgɨrɨgɨar avɨribagh ami. Egha a uaghan Godɨn ingangarimɨn arazim damuasa mɨgɨava, egha gavmanɨn apengan ikiamin arazim mɨgɨava, egha igharaz darazir akurvaghamin arazim mɨgei.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index