Search form

Luk 18

Sobere Bi Sinikai Bitana Maibina

1- Iesu bi maibai ana Nonorayauna kurisi i sisiya. Ba i beyebebeyisi sita kuri kata, mamanina sita rupari, ba kega pari sita boterei. 2I wona, “Meyaga kesana kamonai, bi buibuiya bitana kesana i mamana kona wai, God kega i naganagarei, ba pipiya kega i bokuwayisi.” 3Ba kona meyagina kamonai wai, yebo sobere kesana i mamana, ba mamanina i botubotu ibi babai, i wonawona, “Ki baisiku kau abiya yabata ama bi kawapata kuna bo bitotori.”

4Saba mara pesarina bi buibuiya bitana niko sobere ana bibaba i to’otoyanei. Yepo mara kesana, nuwasinenai i nuwasuya i wona, “Bagunai wata God kega a naganagarei, ba pipiya kega a bokuwayisi. 5Saba, niko sobere ebi sinikaina sakiyiku kairavina, awaika e waiwaini wai, ana bo bi totori. Ba kega ana wosei wai, ini sinikaina sakiyiku.”

6Ba Bada i wona, “Bi buibuiya kwarukwarumina awaika i sisiyei wai, ko nonori? 7God ana pipiya binebinesi kao ba pom kurina te tutou wai, ini buibuiya kabitam ba yawasa totorina ina berisi kona? Ba kega ini baita yaginisi kona? 8A wonewonimi, ina kinana kabitamni kata, awaika te waiwaini wai yagiyagina wata sina yauni. Saba, Sebare Natuna ina botu maranai wai, dobuwai bi geruwana ina panani kona?”

Pharisee Biyina Ba Tax Aba Yuyauna Biyina I Maibei

9Pipiya mutusi asi gairena si notanota tepanisi, ba pipiya ereonowasi si kitakita kireisi wai, niko bi maibai Iesu kurisi i sisiyei. 10I wona, “Mara kesana sebasebare asi ruwamo, si nae ku yove taparoro rupari kairavina. Kesana wai Pharisee ba kesana, wai, tax aba yauyauna biyina. 11Pharisee biyina i msisaira, ba i kesina kairavina i rupari. i wona, “God abi kaikaivim kata yauku kega sebasebare mutusi rutainisi kosi wai, pisipisikarisi, matamataisigisi, kwarukwarumisi, ba rurukaiparisi kona niko tax aba yuyauna sebarena rutinina. 12- Yauku taparoro kesakesasike kamosi yai abi siya kao ruamo, ba awaika ereonowana a yuyani wai, asi ten kamonai kesana God a bereberei.” 13- Saba tax aba yuyauna sebarena rabarabainaki i msiri, ba kega rubana ita gagawa ku sapama. Saba nuwanuwana i ravi ba i wona, “God ki nuwanuwaniku, yauku piraga goyo pipiyiku.” 14- A wonewonimi, tax aba yuyauna sebarena ana piraga goyo ereonowana, God i nota taveyei ba kega Pharisee. Pipiya ereonowasi sina bokabara meyisi wai, God ina tere kireisi. Ba pipiya iyabosi te teretere kireina meyisi wai, ina bokabarisi.

Pipiya Gunaguna Ba Iesu

(Mat 19.13-15; Mak 10.13-16)

15Pipiya yebo pepeya si yauna si botubotu, Iesu yaronai ita borubaisi kairavina. Ba maranai ana Nonorayauna nikona si kinani wai, si yegaisi. 16Saba Iesu pipiya gunaguna i yorisi si botu kurina, ba i wona, “Pipiya gunaguna ko boterisi sina botu kuriku, ba kega koni gesisi. Kairavina, pipiya, nikosi pipiya gunaguna rutainisi wai, kosi God ana Basileiya karisi yai.” 17- Abi suwonimi, kotoi wata God ana Basileiya, kega pipiya gunaguna rutainisi ina yauni wai, kega meyana ina riu ku kamona.

Sebare Marimariyina

(Mat 19.16-29; Mak 10.17-30)

18- Jew biyisi asi bada kesana, Iesu i toirubai i wona, “Aba bi beyebeyena gairem, awaika ana wosei, ba yawasa mama damanina ana yauni?”

19Iesu i kaobeyei i wona, “Awaika kairavina ku yoriku gaireku, kega kesana kotoi gairena, saba God i kesina wata gairena. 20- God wonana ku kuiri? Kega ke rukaipara, kega ke kasibunuwa, kega ke pisikara, kega pipiya kesana ki sisiyana kwarumei, ba tamam ba sinam ke kao baisiyeisi.” 21Sebarena i kaobeya i wona, “Yauku yogiyogikuwai ba i botu karaku, nikosi wona ereonowasi abo sisiriyana.”

22Iesu nikona i nonori maranai wai, kurina i wona, “Wose kesana wata kuna wosei, am sawara ereonowana ki gimonei ba moneyna pipiya moyamoyakisi ke berisi, ba am mariya sapamai kuna yauni. Ba ke botu kuni sununuriku.” 23Saba kona i nonori wai, i nuwapoya saki, basuna kona wai i mariya saki. 24Iesu sebarena i kitai kata ibi nuwapoya wai, i wona, “God ana Basileiya riunina kairavina wai, pipiya marimariyisi kurisi ina padapada. 25Abi suwonimi, God ana Basileiya riu boneina kairavina pipiya marimariyina kurina i padapada saki. Kega bage camel siu niponina ina riu bonei rutainina.”

26Pipiya nikona si nonori wai, si toirubai si wona, “Kata iyabosi wata yawasa mamadamanina sina yauni?” 27Iesu i kaobeya i wona, “Awaika pipiya kurisi i padapada wai, God kurina kega i padapada.” 28Peter Iesu kurina i wona, “Yakai ama sawara ereonowasi kai sumamarana, ba kom ka kibikibim.” 29Iesu kurisi i wona, “A bisuwonimi, kotoi wata God ana Basileiya kairavina ana yove ba kaowana, kona tuwateiteina, kona natunatuna, ba tutununa ini sumarisi wai, 30puyo kaikapo sakina ina yauni, niko maranai. Ba mara damonai yawasa mamadamanina ina yauni.”

Iesu Ana Rabobona Yebo I Sisiyei

(Mat 20.17-19; Mak 10.32-34)

31- Iesu ana Nonorayauna asi twelve i taina sireisi, ba kurisi i wona, “Ta gegae ku Jerusalem, ba awaika ereonowana Peroperoveta Sebare Natuna kairavina si kirumi wai, wosena ina tupuwa. 32- Sina patumi, pipiya bausi ku yarosi sina terei. Kosi sini namei, sini gigimi, sina kanui, sina kwapui, ba sina kasibunui. 33Saba mara bi tonuinai ina bomsiri mena. 34- Saba ana nonora yauna nikona si subi buruburuvei. Kurisi wai basuna i buniyei, ba awaika i bi sisiyei wai kega si kuiri.”

Iesu Mata Potapotana Ba Bi Kawakinana Bitana I Yawasi

(Mat 20.29-34; Mak 10.46-52)

35Iesu i veravera kasibau ku Jericho maranai, sebare mata potapotana kesana keta parinai i makira i mamana ba ibi kawakinana. 36Ba maranai i nonori kata pipiya korotosi parinai si yewo si nenae wai, i toirubaisi i wona, “Awaika etuputupuwa?” 37Si wonei si wona, “Iesu Nazareth biyina i yewo e nenae.” 38I para i wona, “Iesu David Natuna! ki kamyosukuviku.” 39Pipiya keta sibi naovei wai sebare mata potapotana si yegai, ba si wonei kata kawana ita pota. Saba kona gamona kaikaponai i para tupetupena i wona, “David Natuna ki nuanuaniku!”

40Iesu i msiri, ba pipiya i wonisi kata sebare mata potapotana sita botuvei kurina. Maranai i botu Iesu ku parina wai, Iesu sebarena i toirubai, 41I wona, “Am waina awaika kairavim ana wosei?” Sebarena i kaobeya i wona, “Bada au waina ani kinana.” 42Iesu kurina i wona, “Ki kinana, am bi geruwana i yawasim.” 43Yagiyagina wata sebarena i kinana, ba Iesu i saununuri, God i bokabakabari ba Pipiya ereonowasi si kinani wai, kosi yabata God si bokabakabari.

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index