Search form

Luk 19

Zacchaeus ba Iesu

1Iesu i riu ku Jericho, ba kamonai i yewo i nenae. 2Ba kona meyaginai, sebare kesana, kana waba Zacchaeus i mamana. Kona wai tax aba yuyauna biyisi asi bada kesana, ba sebare marimariyina. 3Ana waina mekabage, ba Iesu ita kinani. Saba kega rubana, basuna kona wai i dubodubo saki, ba pipiya korotosi si imsi papari.4Kona kairavina i vera i nao i nae, ba keyama kana waba sikamo i gaeni. Kata Iesu kona ketanai i botubotu wai, ita kinani. 5Iesu i botu kona ku gawarina maranai, i gagawa, ba kurina i wona, “Zacchaeus, ke gakira yagiyagina, karaku am yoveyai ana mana.” 6Damanina Zacchaeus yagiyagina wata i gakira, ba ere nuwagairena Iesu i kaikaivi, ba i urabai i nae ana ku yove.

7- Pipiya ereonowasi nikona si kinani wai si yagisi, ba si rugugu si wona, “Piragagoyo pipiyina saba kurina ebo wagawaga.”

8- Saba Zacchaeus i bomsiri, ba i wona, “Bada, karaku nina ke kinani, au sawara ana keyauwari ruwamo, ba sepina pipiya moyamoyakisi ana berisi. Ba memena bage kotoi wata a kwarumei, ba ana sawara yogina a pisikari wai, ana bere meyei. Ba rubana kesanina asi bata yebo ku tepana ana terei. 9- Iesu kurina i wona, “Karaku yona yawasa i botu niko ku yove, basuna niko sebare wai yebo kona Abraham natuna. 10- Kairavina, Sebare Natuna i botu pipiya siwasiwanisi ina nuvenisi ba ini yawasisi.”

Gold Coin Asi Ten

(Mat 25.14-30)

11Pipiya nikona sibi taina baenegei maranai, Iesu ana sisiya i tubotaini, ba bi maibai kurisi i sisiya. Basuna matapa i botu Jerusalem ku gwabina, ba pipiya si nosinosi kata, God ana Basileiya mara kesana ita rerematara. 12Iesu i wona, “Mara kesana, sebare marimariyina kesana i mamana, kona wai pipiya kaimatanina. Ba mara kesana, i tauya ita bowagawaga, ku rabaraba kupura kesana. Ba namai pipiya maragata sita berei kata bi taupauma kairavina, ba yebo ita veramaga mena. 13Muriyai ita tauya wai, ana saibisaibirisi asi ten i yoriisi, ba kesakesasike wata gold ibo pataisi i berisi. Ba i wona, “Nikosi money ko taura sina bobagibagi yepo ana veramaga.

14Saba ana pipiya si sinikikiyei wai kairavina, i nae ba murinai wara si porai si wona “Niko sebare kega ama waina kurikai ini Taupauma. 15Saba sebarena si wosei i Taupauma, ba i veramaga mena ana ku yove. Ba ana saibisaibirisi money i berisi wai, asi wara i porai sita botu, ba karisiyai ita kuiri kata, ana money mekabage wata si wosei.” 16Ana saibisaibirina kesana i nao i botu wai i wona, “Bada am gold kesana ku beriku wai yebo ten tepanai a wosei”. 17- Ana bada i kaobeyei i wona, “Kuwose kabitamni, kom aba saibisaibira gairem. Sawara soesoena ku wose kabitamni kairavina meyaga kaikaposi ten ana berim kuni badisi. 18Ana saibisaibirina kana bi ruwamo i botu ba i wona, “Bada am gold nina, ku tepana yebo yaro sepina a wosei.” 19Ana bada i kaobeyei i wona, “Kom meyaga kaikaposi yaro sepina ki badisi.” 20Ba ana saibisaibirina kesana yebo i botu kurina, ba i wona, “Bada am gold ku beriku wai nina, garai a sumai ba ai buneyei i mamana. 21A nagarim, basuna kom sebare padapadam, kom awaika kega ku tereterei wai ke yuyauni, ba awaika kega ku bobaoni wai ke bo’oyauna.” 22Ana bada i kaobeyei i wona, “Kom aba saibisaibira kawakasekasem, kom i kesim am sisiyai ani buibuiyim. Ku kuiri kata yauku sebare padapadaku, awaika kega a terei wai a yuyauni, ba awaika kega a baoni wai a bo’oyauna. 23Awaika kairavina au money kega ku terei i bagibagi? Kata a veramaga wai yebo yogina tepanai ata yauni.” 24Damanina pipiya nai parinai simsimsiri wai, kurisi i wona, “Gold karinai ko yauna taveyei, ba ko nae nao saibisabirina karinai gold asi ten te mamana wai ko berei.” 25Saba kosi si wona, “Bada, kona wai gwabinai matapa gold asi ten te mamana.” 26- Taupauma i kaobeya i wona, “Pipiya iyabosi wata gwabisi yai sawara pesarisi te mamana wai, yebo tepanai ana berisi ani pesari. Ba saba, iyabosi wata gwabisi yai kega kesana awaika emamana wai, awaika yogina ikei gwabisi yai e mamana wai, ana yauna taveyei. 27Ba nakosi kau abiya, iyabosi kega asi waina yauku ati Taupauma wai, ko yaunisi ko botu nina naokuwai koni kasibunuwana.”

Iesu Ana Riuna Ku Jerusalem

(Mat 21.1-9; Mak 11.1-10; Jhn 12.12-15)

28Iesu nikona i sisiyei i kakaba wai, i tauya i nao i gegae ku Jerusalem. 29Ba maranai i botu Bethphage, ba Bethany meyagisi ku gwabisi, koya kana waba Olives tepanai ana Nonorayauna ruwamo i poraisi si nao. Ba kurisi i wona, 30“Koi nao ko nae nao ku meyaga naoti yai. Ba kona riuriu wai, donkey natuna nigonigorina kona kinani. Kega meyana pipiya kesana i geru ku tepana. Ko tombubauni ba ko yauni ko botu nikei. 31Ba memena bage kotoi wata ina toirubaimi ina wona, “Awaika kairavina ko tombubauni? Ko wonei ko wona, Bada e waiwaini.” 32Pipiysi iyabosi wata i poraisi si nae wai, awaika wata Iesu i wonisi wai nanakasike i tupuwa si kinani. 33Ba donkey kana nigora si tombubauni maranai, donkey babadisi si toirubaisi si wona, “Awaika kairavina donkey ko tombubauni?” 34Kosi saba si kaobeyisi si wona, “Bada e waiwaini.” 35Damanina si yauni si nae Iesu kurina, ba kasi gara ku tepana si garu gegeyana, ba Iesu donkey ku tepana si gerui. 36Iesu i geru i nenae wai, pipiya kasi tarasowo si botavetaveyana ba naonai ketai si yabara. 37Ba i botu Olive koyana ita gakirei gawarinai, ana Nonorayauna korotosi si dagui wose kaimasavisi i wose si kinana kairavina, gamosi kaikaponai God si bokabakabari. 38- Si wona, “Taupauma Bada kana wabai e botubotu wai, God ini gaireni. Nuwanuba sapamai ba Kadara God kurina.” 39Pharisee biyisi mutusi koroto kamonai Iesu kurina si wona, “Bi beyebeyena biyim, am Nonorayauna ke wonisi kawasi sina pota.” 40I kaobeyisi i wona, “A wonewonim kosi kawasi sina pota wai, saba akima sina parara”. 41I botu Jerusalem ku gwabina maranai, i kinana meyagina i kinani, wai kairavina i tou. 42I wona, “Kom niko marai awaika nuwanuba ita berim wai kuirina wata kuta yauni. Saba karaku kega rubana matami yai kuna kinani. 43Mara ina botu wai, kam abiya sina botu sina gari pipinim, ba sini subibirim, ba sepinai ba seipinai, sina riu beyebeyim. 44- Kom, ba natunatum am papa kamonai te mamana wai, sina kasi baigoyonimi. Kega kesana akima kana gawarai e mamana wai, sina boterei kana gawarai ina mana. Basuna kom God i botu kurim wai marana kui buruburuvei.”

Iesu I Nae Ku Yove Taparoro

(Mat 21.12-16; Mak 11.15-18; Jhn 2.13-16)

45Damanina, Iesu i riu ku yove taparoro kamona, ba pipiya sibi gimogimona wai, i rukwabina si rukasikasibau. 46- Kurisi i wona, “God wonana i kirumi i wona, au yove wai pari yovena. Saba komi ko wosei wai pisipisikarisi asi aba kobakoba yovena.” 47- Marana patepatena yove taparoro kamonai ibi beyebeyena. Saba priest babadisi, ba giu bi beyebeyena biyisi, ba pipiya asi babada asi waina sita kasibunui. 48Saba kega keta memena si panani ba sita wosei, basuna pipiya ereonowasi kona wata wonana sibo kikisi.

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index