Search form

Luk 2

Iesu Ana Tupuwa

1Kona maranai, Caesar Augustus wonana maragasina i kasibau. Kata Rome dobuna ereonowana kamonai, pipiya ereonowasi sita baiyavisi. 2Qurinius, Syria kamonai ibi bada maranai, nikona wai koroto baiyavina dagudaguna. 3Ba pipiya ereonowasi si nae ikeikesisi asi ku meyaga, ba kasi waba sita kirumisi.

4Kata Joseph yebo, Galilee kamonai, Nazareth meyagina i kasibau taveyei ba i gae ku Judiya. Ba i nae David ana ku meyaga ku Bethlehem, basuna kona wai David ana dam kesana. 5Ba Mary matapa i manawa, ba kana bobeya Joseph yabata si nae nakai, kasi waba kiruma kairavina. 6Namai si mamana yepo Mary ana bi tuwa marana i neratui, 7ba natuna yarokona sebare i tuvei. Ba garai i sumai ba aba payapayaya asi aba kamkam kamonai i dau’vei, kairavina wagawaga asi yove kamonai wai gawara kega.

Aneya Ba Sheep Potapotaisi

8Kona pominai, meyaga gwabinai sheep aba potapotaisi si mamana. Kwapu kamonai asi abapayapayaya si potapotaisi. 9Ba Bada ana aneya i rerematara kurisi. Ba Bada ana kadara i ruyasegana i subibirisi wai, kosi si nagara saki. 10Saba aneya kurisi i wona, “Kega kona nagara, nuwagaire warana kaikapo sakina a botuvei, komi ba pipiya ereonowasi kairavisi. 11Karaku, David ana meyaga kamonai bai yawasa biyina kurimi i tupuwa, kona wai Bada Keriso 12Nikona ami matakira, kata pepeya aba payapaya asi abakamkam kamonai garai si sumai ba edudauwa kona panani.”

13Damanina ba mara kesana sapama kaikorotona aneya yabata si rerematara. Ba God si bookabakabari ba si wonawona, 14- “Kadara God kaidamo sakina kurina. Ba dobu wai pipiya kurisi ebi yagaire wai nuwanuba ina mana.”

15Ba aneya si sumarisi si veramaga ku sapama maranai, sheep potapotaisi si kao boneyana si wona, “Ta nanae ku Bethlehem ba niko wose i tupuwa Bada i wonita wai tana kitai.”

16Damanina ba yagiyagina wata si nae Mary ba Joseph si pananisi, ba pepeya aba payapaya asi abakamkam yovena kamonai si kinani. 17Ba pepeya si kinani murinai wai, awaika aneya niko pipiyaikei kairavina i wonisi wai warana si rakasi pipiya kurisi. 18Ba pipiya ereonowasi awaika sheep aba potapotaisi si wonisi wai si wareyei. 19- Saba Mary nikosi wosesi ereonowasi nuwanuwanai i tatawanisi, ba i nota bitetei. 20Ba sheep potapotasi si veramaga awaika si nonori ba si kitai wai, God si bokabakabari ba si bokuwayei. Basuna awaika aneya i wonisi wai, rautainina i tupuwa si kitai.

Iesu Yove Taparoro Kamonai God Si Berei

21- Taparoro kesana murinai, pepeya sini bonaina maranai, kana waba si yorei Iesu. Niko waba kona muriyai sinana ita manawa wai aneya i berei. 22- Ba bi gairena suwarina marana i neratui wai, Moses i kaotunetunei wai nanakasike. Joseph ba Mary Iesu si yauni si nae ku Jerusalem, Bada sita bere meyei. 23- Ba Bada wonana itamo kiruma wai nanakasike. Kata sebasebare yarokosi ereonowasi, Bada kurina sita bosireisi. 24- Ba Bada wonana i wona wai nanakasike, puyo bunuwa sita kapuni, bunebune ruwamo kona buruko soesoesi asi ruwamo. 25Kona maranai, sebare kesana kana waba Simion, Jerusalem yai i mamana. Simion kona piraga gaire pipiyina, ba Kanuma Kaoaobaisiyena i bonuvei wai, Israel ana bai yawasina i potapotai. 26Kanuma Kaobaisiyena Simion i beyei, kata Bada Keriso ita kitai ba muriyai ita rabobo. 27Iesu tutununa si yauni si riu Bada wonana i wona wai sita wosei maranai, kanuma kaoaobaisiena Simion i bonuvei wai i riu ku yove tapaoro. 28Ba Simion yaronai Iesu i pewai, ba God i bokabakabari i wona,

Simion Kana Tabora

29“Bada karaku yona am saibisaibirina ku kao bai yoyobani wai nanakasike, ke boterei kata nuwanubai ina rabobo. 30- Kairavina am baibai yawasina matakuwai a kitai, 31pipiya ereonowasi matasiyai kubo kabitamni wai. 32- Yasegana pipiya tumana kurisi ina ruayasegana, ba kadara am pipiya Israel kurisi.”

33Simion awaika Iesu kairavina i sisiyei wai, tamana ba sinana si wareyei. 34- Damanina ba Simion i gairenisi ba sinana Mary i wonei i wona, “Niko pipiyaikei kona God i binei kata, Israel pesarisi kurisi ina kasibai goyona ba ini yawasa. Nikona God ana matakira kata pipiya pesarisi sina kao bi goyoni. 35Ba asi nota mama bai buneyisi ini debeisi. Ba nuwapoya nanakasike bage seri kom nuwanuwam katekatem ina tupa rebui.” 36Namai yebo peroveta wasike kesana i mamana, kana waba Anna, tamana Phanuel kona Asher ana dam kesana. Anna i tabine bodu seven wata, 37ba i sobere i mamana yepo kana bodu eighty-four, i morapa saki. Saba kega meyana God ana yove i kasibau taveyei, kao ba pom ibi siya ba i raupari. 38Simion, Mary ba Joseph yabata sibi sisiya ba, Anna i botu kurisi ba i kaikaiwa God kurina. Ba iyabosi sibi potapota kata God Jerusalem ita tombaubauni kairavina, ereonowasi kurisi pipiyaikei i sisiyei.

39- Joseph ba Mary awaika ereonowasi, Bada wonana i wona wai nanakasike si wosei i kakaba ba, si veramaga ku Galilee ba si nae asi ku meyaga ku Nazareth. 40Ba pipiyaikei i rakata ba i maragata, nuwasuya i bonuvei ba God ana bai nuwanuwana kurina i mana

God Ana Yove Kamonai

41- Bodu patepatena, Iesu tutununa si nenae ku Jerusalem, bai Saubona poragina kairavina. 42Asi dudura nununai, Iesu kana bodu twelve ba si urabai si nae ku poraga mena. 43Poraga i kakaba murina, Iesu tutununa si veraveramaga ku yove. 44Joseph ba Mary si nosi kata Iesu koroto kamosiyai yabata sita nenae. Nao kao si yewo pom, ba rabisiyai turaturasi ba asi rakaraka kamosiyai si bokabai. 45Ba kega si panani wai, si nuveni si veramaga ku Jerusalem. 46Kao tonu murinai, yove tapaoro kamonai si panani, Jew bi beyebeyena biyisi kamosiyai i mamana, ibi taina baenegisi ba ibi kasekasemainisi. 47Ba ereonowasi si nonori wai, ana kuira ba ana kaobeyena si wareyei. 48Tutununa si kinani wai si sikwanei, ba sinana i wona, “Natuku! Awaika kairavina nikasike ku wosei? Tamam yabata, ere yapoyi kai ba, ere naganagari kai ka nuvenuvenim.”

49Kona saba i kaobeyisi, i wona, “Awaika kairavina ko nuvenuveniku? Kota kuiri kata yauku tamaku ana yove kamonai a mamana.” 50Saba kosi kega si kuiri kata kona awaika kurisi ibi sisiyei.

51- Damanina ba yabata si veramaga ku Nazareth, ba mamanina ibo sisiriyisi. Saba sinana nikosi wose ereonowasi nuwasinenai i notanota bi teteisi. 52- Iesu tupuwai ba nuwasuyai i rakata, God ba pipiya i nuwa gairenisi.

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index