Search form

Luk 20

Iesu Ana Bi Badana Si Toirubei

(Mat 21.23-27; Mak 11.27-33)

1Mara kesana, Iesu yove taparoro kamonai ibi beyebeyena, ba wara gairena i raumamarei maranai, priest kaikaposi, ba giugiu biyisi Israel asi babada yabata si botu kurina, ba si toirubai si wona, 2“Ke wonikai memena bi badana ku yauni wai nikosi wose ke wosewose, kotoi i damaninei?” 3Iesu i kaobeyisi i wona, “Yauku yebo ana toirubaimi. 4John sapamai bi badana i yauni wai, i babataito kona pipiya karisi yai?” 5I kesisi wata kamosi yai si kawapata, ba si wona, “Tana wona sapamai bi badana i yauni wai, ina toirubaita ina wona, awaika kairavina John kega koi geruvei.” 6Ba yebo tana wona pipiya karisiyai bibadana i yaunu wai, pipiya ereonowasi akimai sini kasibunuwanita. Basuna kosi si kuiri kata John kona Peroveta kesana.” 7Kona kairavina si kaobeyei si wona, “Kega ka kuiri memena bi damaina i yauni.” 8Iesu i wona, “Yauku yebo kega ana wonimi kata memena bibadana a yauni wai nikosi wose a wosewose.”

Bao Kasi Aba Potapota I Maibei

(Mat 21.33-46; Mak 12.1-12)

9- Damanina Iesu niko bimaiba pipiya i wonisi, i wona, “Mara kesana, sebare kesana wine i baoni ba baona baobao bitasi i berisi sita potai. Ba i kasibau taveayana i nae mara veoromina. 10ba boyauna kana marai, ana sabisaibirina kesana i porai aba potapota biyisi kurisi, kata kana koda wine uwana, mutuna sita berei.Saba bao aba potapota biyisi ana saibisaibirina si ravi, ba yaro kabana si pora taveyei i nae. 11Sebarena yebo ana saibisaibirina kesana i pora meyei. Saba niko sabisaibirina si ravi, ba si wosei i sinimaya, ba yaro kabana si pora taveyei i nae. 12Sebarena kega i boterei, saba ana saibisaibirina yebo kana bi tonu i porai i nae. Saba kosi si ravi ba sinina si purupurukani, ba si garu kasibauvei.” 13Damanina wine baona badana i wona, “Awaika ana wosei? Natuku ai nuwayuyauni wai, kona ani porai, memena bage kona sina bokuwayei.” 14Ba bao aba potapotaisi natuna si kinani wai, si kao boneyana si wona, “Niko wine baona badana natuna, tana kasibunui, ba niko bao ini karitiyai.” 15Damanina wine baona ku kupuna si garu kasibauvei, ba si kasibunui. Wine baona badana awaika kurisi ina wosei? 16Ina botu nakosi bao aba potapotaisi ini kasibunuwana, ba wine baona pipiya bausi ina berisi. Pipiya si nonori wai, si wona, “Nikona kega meyana ina tupuwa.” 17Iesu totorina kurisi i kinana, ba i toiruba i wona, “God wonawona si kirumi wai mekabage e wonaona? Akima yove bowabowasi si sinikaikaiyei wai, kona akimina, akima kaimasavina damana. 18- Pipiya ereonowasi kona akimina ku tepana sina peku wai, sini pokipokiyisi. Ba akimina kotoi wata ku tepana ina peku wai, kona pipiyina ina kasi gudagudai.”

Tax Caesar Berina

(Mat 22.15-22; Mak 12.13-17)

19Giugiu bitasi ba priest kaikaposi keta si nuveni kata, mekabage ba yagiyagina wata sita patumi. Basuna si kuiri kata niko bi maiba wai kosi kasi sisiya, saba pipiya si nagarisi. 20- Kona kairavina pipiya bi kae botaina biyisi si maisanisi kata kaena sita botaini. Ba awaika iti sisiyana goyoi wai, Rome kaiwabona ku yarona sita terei. 21Damanina bi kae botaina biyisi Iesu si toirubai si wona, “Bai beyebeyena biyim, ka kuiri kata kom awaika kebi sisiyana, ba kebi beyebeyena wai, totorisi wata. Ba kega kesana kotoi kurina ke pekupeku. Kom God ana ketai, ba wona damanai kebi beyebeyena.” 22Si wona, “Kuta wonikai Caesar tax kana berei wai, damanina kona kega?” 23Iesu i kuiri kata kosi sibi kae bo taina, wai kurisi i wona, 24“Silver coin kesana koi beyiku ana kinani.” Ba si beyei i kinani wai, i wona, “Kotoi gubana, ba kana waba niko coin tepanai?” 25Ba kosi si kaobeyei si wona, “Caesar.” Iesu kurisi i wona, “Awaika Caesar karinai wai, damanina Caesar ko berei. Ba awaika God karinai wai yebo, God ko berei.” 26Awaika debai i sisiyei wai, kega rubana kaena sita botaini. Ba i kaobeyisi wai, si sinimaya ba kawasi si pota.

Bomsiri Mena Ba Tabine

(Mat 22.23-33; Mak 12.18-27)

27Ba Sadducee biyisi, duvu kesana, kosi si nosinosi kata pipiya sina rabobo wai, kega sina bomsiri mena. Si botu Iesu kurina ba si toirubai. 28- Si wona, “Bi beyebeyena biyim, Moses ama giu i kirumi i wona kata maranai, sebare tabitabinena kega ere natunatuna ba ina rabobo wai, tuwateina soberena ina rabai, kata, natunatuna ini tuveisi.” 29“Mara kesana, sebasebare asi seven si tupuwa. Sebare iyarokona wasike kesana i rabai, saba kega ere natunatuna, ba sebarena i rabobo. 30Ba soberena teina murinai i tupuwa wai, i rabai. 31Yebo teisi kasi bi tonu murisiyai yebo i rabai. Ba wosena kesanina i tuputupuwa yepo, sebasebaresi asi seven wasikena kesanina si rabai. Ba saba kega ere natunatusi ba si rabobo. 32Ba bokoboina wai wasikena yebo i rabobo. 33Sebasebare asi seven niko wasike si rabai. Ba raboraobosi asi bomsiri mena maranai, niko wasike wai kotoi kaowana?” 34Iesu i kaobeyisi i wona, “Karaku niko kimta sebasebare ba bibaine te tabitabine. 35Saba, pipiya bobo bunagisi God matanai, mara waunai sina bomsiri mena, ba kega meyanai sina tabine. 36kosi wai aneya rutainisi, ba kega meyana sina rabobo. Kosi wai God natunatuna, basuna, kosi rabobowai sina bomsiri mena. 37- Saba Moses dipa kaikarakarasina rurutuvinai i debeina kabitamni, kata raboraobosi si bomsiri mena kairavina i sisiya i wona, “Bada wai kona Abraham ana God, ba Isaac ana God, ba Jacob ana God. 38Kona wai pipiya yawayawsisi asi God, kega pipiya raboraobosi asi God. Basuna kona kurina wai, pipiya ereonowasi yawayawasisi.” 39Giu bi beyebeyena biyisi mutusi si kaobeyei si wona, “Ku kaobeyena kabitam.” 40Damanina ba kega kesana kotoi muri yai i toiruba meyei.

Iesu Kona Kotoi Natuna

(Mat 22.41—23.7; Mak 12.35-40)

41Damanina Iesu i toirubaisi i wona, “Mekabage wai pipiya te wonawona kata, keriso kona David natuna? 42- Basuna David i kesina Psalm bukana kamonai i wona, BADA GOD au Bada, kurina i wona: Nina kasukuwai ke makira ke mana, 43yepo kam abiya ereonowasi kae gaburimi yai, kaem kana aba mamana ana tereisi. 44David i wona kata ana Bada Keriso, ba mekabaga wai Keriso, kona David natuna?” 45Pipiya ereonowasi sibi taina baenega maranai, Iesu ana Nonorayauna kurisi i wona, 46“Ko kita kabitamnimi, kata komi kega giu bi beyebeyena biyisi rutainisi. Kosi asi waina kasi tara sowo veoromisi, tokarukaruvisi sina kote, ba sina yewo neubuwa. Asi waina kata bi gimona gawarisiyai pipiya sina bo kuwayisi, ba sini kaikaivisi. Kosi Jew biyisi asi duwu yovesi yai aba mamana kaimatanisi te binebine ba te makimakira. Ba poraga gawarisi yai wai, kaiwabo asi gawarai te makimakira. 47Kosi sobesobere te getawanisi, ba asi sawara, ba asi yove tebi karisi yai. Ba tebi kwarukwaruma wai, asi pari veoroma goyosi te raupari. Kosi pipiyisi wai, asi saroba goyona mom sina yauni.”

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index