Search form

Luk 23:26

Iesu Si Tuparatui

(Mat 27.33-44; Mak 15.22-32; Jhn 19.17-24)

26Damanina ba abiyabiyisi Iesu si uraba taveyei. Ba si nenae maranai, sebare kesana kana waba Simon, Cyrene biyina i riuriu ku Jerusalem wai, si panani. Abiyabiyisi si yauni, ba korosi ku tepana si terei, ba si wosei Iesu murinai i yewo si nae.

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index