Search form

Luk 24

Iesu ana Bomsiri

(Mat 28.1-8; Mak 16.1-8; Jhn 20.1-8)

1Sabbath murinai maratom didibarinai bibaine si bomsiri bane si bobunaga wai si yauna si sukumara ku karawaga. 2Ba si vera kasibau ku karawaga wai, akima kaikapona, karawaga matam ketana si gudui wai, bi bi peuru taveyina si kitai. 3Saba si riu karawaga ku kamona wai, Bada Iesu tupuvina kega si panani 4Nuwanuwasi i kairagaraga, ba nikona si nuwanuwasuyei maranai, mara kesana sebasebare asi ruwamo kasi gara kwari kadakadarisi parisi yai simsimsiri wai, si kinanisi. 5Ba si nagara saki wai, si pepeta naosi yai si gakira ku tano. Saba sebasebaresi kurisi si wona, “Awaika kairavina raoboraobosi kamosi yai, pipiya yawayawasina ko nuvenuveni? 6- Kona kega nina, kona i bomsiri. Galilee yai awaika i wonimi wai ko nosi?” 7I wona, “Sebare Natuna piraga goyo pipiyisi ku yarosi sina terei, ba sina tuparatui. Ba mara bai tonuinai ina yawasa, ba ina bomsiri mena.” 8Damanina wonana nuwanuwasi yai i rupaira. 9Ba karawagai si veramaga mena wai, nikosi wose ereonowasi, Iesu ana nonora yauna asi eleven ba yebo pipiya mutusi yabata si wonisi. 10Bibainesi wai, Mary Magdalene, Joana, ba James sinana Mary, ba yebo bibaine mutusi, nikosi wose Iesu ana Nonorayauna si wonisi. 11Saba, Iesu ana Nonorayauna kega si geruvisi. Si nosi kata awaika si sisiyei wai, sisiya paraparaga. 12Saba Peter i bomsiri, ba i vera i nae ku karawaga, ba i runoma i kinana wai, kega kesana awaika i kinani. Saba linen garanai Iesu si sumai wai, kona wata i dudauwa wai i kinani. Ba i veramaga mena ku yove, ba awaika i tupuwa wai i nota kabakabai.

Iesu Emmaus Ketanai I Rerematara

13Kona maranai, Iesu turaturana asi ruwamo, ketai si yewo si nenae ku Emmaus. Kona meyagina ba ku Jerusalem wai, ana rabaraba nanakasike seven mile rubana. 14Ba asi ruwamo wose ereonowasi si tupuwa wai, kosi si bi sisiyana. 15Sibi toirubaruba, ba sibi sisiyana maranai, Iesu imsiratu kurisi, ba yabata si yewo si nae. 16Kosi si kinani, ba saba si buruburuvei. 17Iesu i toirubaisi i wona, “Ami ruwamo awaika kobi kaoboneyanei, ba ko yewoyewo?” Kosi simsiri, ba naosi nuwapoya i bonuwa. 18Kesana kana waba Cleopas i toirubai i wona, “Kom wagawagam Jerusalem kamonai, kega ku kuiri rorowa mom awaika i tupuwa kona?” 19Iesu i toirubaisi i wona, “Ba awaika i tupuwa?” Kosi si kaobeyei si wona, “Awaika Iesu Nazareth biyina kurina i tupuwa wai. Kona wai, Peroveta, pipiya ereonowasi ba God matasi yai, ana sisiya ba ana wose si maragata saki. 20Priest kaikaiwabosi, ba ata babada si yauni, ba pipiya si berisi sita kasibunui, ba korosi yai si tuparatui i rabobo. 21- Kabi geruvei, kata kona Israel ita tombaubauni. Nikosi wose si tupuwa wai, karaku mara kana bi tonu. 22Ba yebo ku tepana kata ama bibaine mutusi si sikwanikai. Karaku maratomai si sukumara ku karawaga, 23saba tupuvina kega si panani. Ba si veramaga wai, si wonikai kata, aneya kurisi si rerematara, ba si wonisi kata, Iesu wai yawayawasina. 24- Damanina turaturakai mutusi si nae ku karawaga, ba mekabage bibaine sisisiya wai, nanakasike si kinani, saba pipiyina kega si kinani.” 25Iesu kurisi i wona, “Abi neganegami naki, mekabage wai awaika Peroperoveta si sisiyei wai, kega koi geruwana yagiyaginei. 26- Bi suwona kata Iesu nikosi wose ina paiwarana, ba ana ku kadara ina riu kona?” 27- Ba Iesu God wonana ereonowasi, kona i kesina mom kairavina si kiruma wai, i tere bi totorana. Moses ana bukai i dagui, ba i nae Peroperoveta ereonowasi si kiruma wai, kurisi. 28Ba si nae matapa ku Emmaus si veravera kasibau wai, Iesu i wosei bage kona ita veravera damana. 29Saba kosi si yawatawani si wona, “Kega kuna nae, kao matapa i kakaba, ba matapa e pompom, ke botu yabata tana mana.” Damanina ba i riu yabata sita mana. 30Ba si makira sita kam maranai, bread i yauni, God kurina i kaikaiwa ba i kiyatomni, ba i dagui ita berisi. 31Kona maranai matasi si tamotatara, ba si kuiri, saba naosi yai i vera siwana. 32Si kao boneyana si wona, “Pasinakata kona kairavina ketai kurita i bisisiya, ba God wonana si kirumi wai, kurita ibi debei maranai, nuwanuwata kamosi yai keyama karakarasina rutainina i karakarata.” 33Damanina mara kesana si bomsiri, ba si veramaga ku Jerusalem. Ba namai ana Nonorayauna asi eleven mutusi yabata si kesanisi si mamana wai, si pananisi. 34- Ba kurisi si wona, “Bisuwona Bada i bomsiri! Ba bisuwona Simon kurina i rerematara” 35Damanina asi ruwamo awaika ketai kurisi i tupuwa wai, ba mekabage Bada bread i kiyakiyatomni, ba si kita panani wai kurisi si sisiyei.

Iesu Ana Nonorayauna Kurisi I Rerematera

36Karaku wata nikona si bisisiyei, ba Iesu i kesina mom basusi yai i msiri, ba i wona, “Nuwanuba kurimi emana.” 37- Kosi si sikwana negenegisi, ba si nagara, si nosi bage momosika sita kinani. 38Saba kurisi i wona, “Awaika kairavina ko nagara, awaika kairavina ami nota te kairagaraga? 39Yaroyaroku ba kaekaeku ko kinana, nikona yauku i kesiku mom, ko borubaiku ba kona kinani, kata momosika kega ere biyosi ba ere sirikesi. Bage karaku nina ko kinakinaniku wai, rutainina.” 40Kona i wonisi murinai, yaroyarona ba kaekaena i beyisi. 41Nuwagaire i bobunvisi, ba si bi wareyei wai, kega si bi geruwana kabitamni. Kona kairavina i toirubaisi i wona, “Karaku nina komi karimi yai awaika kesana kanina kairavina e mamana kona kega?” 42Damanina iyana gibugibuna mutuna si yauni si berei, 43ba matasi yai i yauni i kani. 44- Damanina ba kurisi i wona, “Nikosi wose kairavisi yabata ta mamana maranai, a wonimi. Sawara ereonowana Moses, ba Peroperoveta ba Psalms bukasi, kamosi yai, kairaviku si kiruma wai, wosesi sina tupuwa.” 45Damanina asi nota i botatari, kata awaika Peroperoveta si kiruma wai, sita kuira kabitamni. 46Kurisi i wona, “Nikasike si kiruma, si wona Keriso sini yara ina paiwarei ina rabobo, ba mara bitonuinai, ina bomsiri mena. 47Ba Jerusalem yai sina dagui, nuwabirabira ba piragagoyo nota taveyina kana wabai, dam ereonowasi kurisi sina rumamara. 48- Komi nikosi wose kasi bi mamatara pipiyimi. 49- Awaika Tamaku ikao biyoyobanimi wai, ani porai kurimi. Saba meyaga kamonai koni bi potapota yepo, maragata sapamai, ina gakira kurimi.”

Iesu I Gae Ku Sapama

50Damanina ba ana Nonorayauna Jerusalem yai, i urabaisi si kasibau si nae ku Bethany, ba yaroyarona i bokabara, ba i gairenisi. 51Ibi gairenisi maranai, i sumarisi, ba God i yauna taveyei, i gae ku sapama. 52Damanina ba ana Nonorayauna si bokabakabari, ba ere nuwagairesi si veramaga ku Jerusalem. 53Ba mara patepatena yove taparoro kamonai wata si mamana, ba God sibo kabakabari.

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index