Search form

Luk 4

Iesu Kana Ruruba

(Luk 4.1-13; Mat 4.1-11; Mak 1.12-13)

1Iesu Kanuma Kaoaobaisiyena i bonuvei ba Jordan yai i veramaga. Ba i naovei wai, i riu ku kupura mom, 2ba namai kao forty Satan i sakariyei. Kona maranai kega kesana awaika i kam rubai, ba ana bi siya damonai wai soya i rabobo.

3Ba Satan i wonei i wona, “Kom God natuna wai, nikosi akima ke wonisi sini kam.”

4- Saba Iesu i kaobeyei i wona, God wonana i kirumi i wona, ”Pipiya asi yawasa wai kega kamwai wata.” 5Damanina Satan Iesu i urabai i gae koya ku tepana, ba dobu tupana i bibeyei. 6Ba i wona, “Baibadana ba ana kadara ereonowana i beriku wai kotoi wata ana wainei wai ana berei. 7Ba kom kuna bopepetiku wai, nikosi sini karimi yai.”

8- Saba Iesu i kaobeyei i wona, “God wonana i kirumi i wona, God i kesina wata ke bopepetei, ba ke bosaibirei.” 9Damanina ba Satan i urabai i nae ku Jerusalem, ba yove taparoro tepanai dama i msiri ba Satan i wona, “Kom God natuna wai, nimai ki sou, 10- kairavina, God wonana i kirumi i wona, God ana aneya kom kairavim ina kao tuneyisi kata sini taraparanim. 11Ba kosi yarosiyai sina bokabarim, wai kaem kega ku akima kuna ravi.”

12- Saba Iesu i kaobeyei i wona, “God wonana i wona, Bada am God kega ke raurubai.” 13- Nikosi bai sakari ereonowasi i kakabi wai Satan Iesu i sumarei mara soena, ba ta marai yebo ina veramaga.

Iesu Nazareth biyisi Si sinikikiyei

14Iesu Kanuma Kaoaobaisiyena ana maragatai i veramaga ku Galilee, ba warana i tuwapesari kupura ereonowana i bonuvei. 15Duwu yovesi kamosiyai i beyebeyena ba pipiya ereonowasi si kao bi gegaeni.

16Ba i nae ku Nazareth, i rakata wai ku meyagina. Ba i riu ku duwu yovena mamanina sabbath maranai i wosewosei wai rautanina. Ba i bomsiri ita baiyawa.

17Ba peroveta Isaiah ana buka si berei i botatari, ba gawara i panani memena i kiruma i wona, 18- “Bada kanumina kauriku emamana, kairavina i bineiku, kata moyamoyakisi kurisi wara gairena ata botuvei. I poraiku kata patupatumisi kurisi tombaubaunisi ani yoneyonei, ba matapotapotasi sini kinana, ba bobogoyosi ana tombaunisi. 19Ba ani yonayona kata mara i botu, Bada ana pipiya ini yawasisi.”

20Damanina Iesu buka i gudui ba aba saibisaibirina i bere meyei ba i makira. Ba pipiya ereonowasi duwu yovena kamonai si kita damanei, 21Ba kurisi i wona, “Niko God wonana ko nonori wai karaku e tuputupuwa.” 22- Pipiya ereonowasi si kao bigegaeni, ba wona kai masavisi i sisiyana wai si wareyei ba si wona, “Niko Joseph natuna kona?” 23Saba Iesu kurisi i wona,” A kuiri niko bi maibai kona woniku kona wona, “Doctor, ki yawasa meyim! Ba yebo kona wona, awaika Capernum kamonai ku wosei wai am meyaga kamonai ke wosei kana kinani. 24- Ba Iesu i wona abi suwonimi, “Peroveta ana meyaga dama biyisi sina kao sirei. 25- Abi suwonim kata Elijah ana marai kega i kusana bodu tonu ba nawaravi six, ba gomara kaikapona dobu ereonowana i yauni. Kona maranai, Israel kamonai sobesobere pesarisi si mamana, 26- saba God Elijah i porai kega kesana meo sobere kurina, ba sobere kesana, Zerephathyai, Sidon kupurina kamonai i mamana wai kona wata kurina. 27- Ba peroveta Elisha ana marai, Israel kamonai pipiya pesarisi lepa gubagina si yauni, ba kega kesana i yawasi, saba Naaman Syira biyina wata i yawasi.

28Pipiya ereonowasi duwu yovena kamonai nikona si nonori wai, si yagisi saki. 29Si bomsiri ba Iesu si taina se’eseri si kasibau ku meyaga kupuna, ba si yauni si gae asi meyaga si bowai wai koyana ku tepana, asi waina ku sanaga siti garukirei. 30Saba, koroto basusiyai wata i sonaga ba i nae.

Iesu Kanuma Goyona I Kasibauni

(4.31-37; Mak 1.21-28)

31I nae ku Capernaum, meyaga kesana Galilee kamonai, ba Sabbath maranai pipiya ibi beyebeyisi. 32- Ba ereonowasi ana bi beyebeyena si wareyei, kairavina ana sisiya wai ere maragasina.

33Ba namai duwu yovena kamonai sebare kesana kanuma goyona i riuni wai i mamana. Ba gamona kaikaponai i rasa i wona, 34“Ai! Iesu Nazareth biyim awaika kurikai kuna wosei, ku botu kuna kasi bai goyonikai kona? A kuirim kom kotoi. kom God ana Kawari Yonayona Kaoaobaisiyena!”

35Iesu gamona padapadanai i wona, “Kawam e pota ba nao sebare ke kasibau taveyei!” Damanina pipiya ereonowasi naosiyai kanuma goyona sebarena i garukirei ku tano, ba i kasibautaveyei, ba kega kesana awaika goyona kurina i wosei. 36Ba pipiya ereonowasi si wareyei ba si kaoboneyana si wona, “Agi! Saba niko awaika? Niko sebare ana sisiya abi maragasisi naki wai, kanuma goyogoyosi e kao tunetuneisi wai tebo sisiriyei.” 37Ba Iesu warana kupura tupana i bonuvei.

Iesu Pipiya Pesarisi i yawasisi

(Mat 8.14-17; Mak 1.29-38)

38Iesu duwu yovena i sumarei ba i nae Simon ana ku yove. Simon rawana wasikena i gubaga sinina i boborabora saki, wai Iesu si babai kata iti baisi. 39Damanina Iesu i nae wasikena ana aba dudauwa gwabinai i msiri ba sini borabora i kao tunetunei ita kasibautaveyei. Ba sini borabora mara kesana wasikena i kasibautaveyei, ba i bomsiri ba kairavisi i bosaibira.

40Ba rabisi pompomai pipiya turaturasi kasi gubaga bubausiyai ereonowasi, si yaunisi si botu Iesu kurina, ba i borubaisi wai si yawasa. 41- Yebo pipiya pesarisi kamosiyai kanuma goyogoyosi ere paraparasi si kasibau ba si wona, “Kom wai God natuna!” Saba i kaotunetuneisi kega siti sisiya, kairavina si kuiri kata kona wai Keriso. 42Mara tom didibarinai Iesu i kasibau i nae ku kupura mamawapana, ba pipiya wai si nuvenuveni. Ba maranai si panani wai si babai kata kega iti sumarisi. 43Saba i wona, “God ana basileya warana gairena meyaga mutusi yebo kurisi ana rumamarei, basuna kona kairavina i poriku.” 44- Damanina Judia biyisi asi duwu yovesi kamosiyai i rumamara neubuwa.

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index