Search form

Luk 5

Iesu Ana Nonora Yauna Dagudaguna

(Mat 4.18-22; Mak 1.16-20; Jhn 1.40-42)

1- Mara kesana, Iesu Gennesaret torenai i msimsiri, ba pipiya korotosi si una raturatui, ba God wonana sibi tainabaenegei. 2Ba i kinana kata waka asi ruwamo banobanotisi toreyai si taina biyotisi, ba asi sewari si boosuwana. 3Iesu Simon ana ku waka i geru ba i babai i yori yoginaikei i kasibau, ba waka tepanai i makira, ba pipiya toreyai ibi beyebeyisi.

4Maranai i sisiya i kakaba wai, Simon i wonei i wona, “Waka nakata ke yauni ke gae ku ragu ba kam birauwa yabata sewari koi garu kikirana kona banota.” 5- Saba Simon i kaobeyei i wona, “Bada, yakai ka banota maratom ba kega kesana awaika ka yauni, Saba kom ku wona kairavina sewari ana terekirana.” Damanina sewari 6si tere kikirana wai iyana si kona sasara, ba sewari yoginaikei sita tamorebu. 7Damanina turaturasi waka kesanai si mamana wai si rutapieisi sita botu siti baisisi. Ba si botu waka ruwamo si bonuvisi wai si dagui si raukwauruba. 8Maranai Simon Peter nikona i kinani wai i maere sogasoga Iesu naonai ba i wona, “Bada ki sumariku yauku piraga goyo pipiyiku.” 9Simon Peter turaturana ereonowasi yabata, iyana pesara si konai wai si wareyei. 10Ba yebo Zebedee natunatuna James ba John yabata. Iesu Simon kurina i wona, “Kega ke nagara, karaku ba mara murinai, kom pipiya kuna banotisi.” 11- Damania waka toreyai si taina gegeyana, ba sawara ereonowasi si sumamarana, ba Iesu si saununuri.

Iesu Sebare I Yawasi

(Luk 5.12-14; Mat 8.2-4; Mak 1.40-44)

12Iesu meyaga kesanai i mamana maranai, sebare kesana lepa gubagina sinina i bonuvei wai i botu kurina. Ba Iesu i kinani wai naonai i peku ku tano ba i babai i wona, “Bada kuna wainei wai kuni yawasiku.” 13Iesu yarona i bororona sebarena i borubai ba i wona, “Yauku awaiwainei, ke yawasa!” Ba mara kesana Lepa sebarena i kasibautaveyei. 14- Damanina Iesu sebarena i kaotunei i wona, “Kega kesana kotoi kuna wonei, saba totorina ke nae Priest kurina, ba sinim ki beyei ina kinani. Ba Moses i kaotunei wai nanakasike, ke puyobunuwa ba, pipiya ereonowasi kurisi kuni debeim kata kom ku yawasa.” 15Saba Iesu warana i rakata kupura ereonowana i yauni, ba pipiya korotosi si botu siti taina baenegei, ba kasi gubaga iti yawasana. 16Saba Iesu mamanina i nesaira ku kupura mamawapasi, ba namai i raupari.

Iesu Sebare Sinina Raobona I Yawasi

(Luk 5.18-26; Mat 9.2-8; Mak 2.3-12)

17Mara kesana, Iesu ibi beyebeyena maranai, Pharisee mutusi ba giugiu biyisi meyaga ereonowasi yai si botu, Galileeyai, Judiya ba Jerusalem yai si botu ba naikakaraku si makira si mamana. Ba Bada ana maragata yebo nai Iesu gwabinai imamana kata, pipiya gubagubagisi iti yawasisi. 18Ba pipiya mutusi sebare kesana sinina raobona kemakemai si kabari si botuwei, ba asi waina sita yauni sita riu, ku yove kamona Iesu naonai siti dauvei. 19Saba kega rubana sita yauni sita riu, kairavina koroto i rakata, ba keta kega. Kona kairavina ku wadakupuna si kabari si gae, ba wadakupuna si rebui, ba kemakemai si sonagi i gakira koroto ku basusi, ba Iesu naonai si dauvei.

20- Maranai, Iesu asi bi geruwana i kitai wai, sebarena kurina i wona, “Kwaina, am piraga goyo a notataveyisi.” 21Saba giugiu biyisi ba Pharisee biyisi i kesisi nuwanuwasi yai si nuwasuya si wona, “Niko meo sebare wai e kao bigigima? God i kesina wata piraga goyo ina nota taveyisi ba kega kesana kotoi.” 22Iesu asi nota i kuiri wai kurisi i wona, “Awaika kairavina nikasike ko nuwanuwasuya? 23Meo sisiya rumatarina, am piraga goyo a nota taveyisi, kona ana wona, ke bomsiri ba ke yewo? 24Saba kona kuiri Sebare Natuna bai maragata i yauni kata dobuwai piraga goyo ina nota taveyana ba i wona, nao sebare sini raoboraobona kurina, “Kemsiri, am yagoro ke yauni ke nae ku yove.” 25Ba mara kesana i bomsiri pipiya ereonowasi matasi yai, ana aba dudauwa i yauni, ba God i bokabakabari i nae ana ku yove. 26Pipiya ereonowasi si wareyei, ba si nuwasuya kabakaba, ba God sibo kabakabari si wona, “Karaku wose kaimasivisi kega meyana ka kinakinana wai ka kinana.”

Iesu Levi I Yorei

(Mat 9.9-13; Mak 2.14-17)

27Kona murinai Iesu i kasibau, ba tax aba yuyauna sebarena, ana bagibagi yovenai i makira i mamana wai i kitai. Iesu i wona ki sununuriku 28Ba Levi i bomsiri sawara ereonowana isu mamarana, ba isu nunuri.

29Damanina ba Levi Iesu kairavina ana yoveyai kam kaikapona i wosei, ba tax aba yuyauna biyisi pesarisi ba pipiya mutusi yabata i yorisi si botu ba si kamkam. 30- Saba, Pharisee ba giugiu biyisi, kosi asi duwu kesanina. Si botu Iesu ana Nonorayauna kurisi mena si gwini, si wona, “Awaika kairavina komi piraga goyo pipiyisi ba tax aba yuyauna biyisi yabata ko kamkam?” 31Iesu i kaobeyisi i wona, “Pipiya yawayawasisi kega asi waina Doctor saba gubagubagisi wata. 32Yauku kega pipiya gairesi kairavisi a botu, saba piragagoyo pipiyisi ata yorisi kata siti nuwabirabira.”

Bai Sia Kairavina Iesu Si Toirubai

(Mat 9.14-17; Mak 2.18-22)

33Pharisee si gwini si wona, “John ana Nonorayauna tebi siya ba te raupari, ba yakai yebo, ama Nonorayauna yabata. Saba kom am Nonorayauna wai te kamkam ba te tomatoma bonabona.” 34- Iesu i kaobeya i wona, “Komi ami waina tabine wau sebarena kana bonunu yabata te mamana wai kona wosisi sini siya kona? 35Saba mara ebotubotu kata tabine wau sebarena kamosi yai sina yauna taveyei, kona maranai kosi sini siya.” 36Iesu niko wona bi maibai kurisi isisiya i wona, “Kega kesana kotoi gara wauna ina sikai ba gara katamanina tepanai ina popo ratui, ina wosei wai karaku wata gara wauna ina tamosika. Ba gara wauna gara katamanina yabata kana kinana ina rusisirei. 37Ba kega kesana kotoi wine wauna, wine katamanina kana ku dubi ina sewai, ina wosei wai, dubi ini kwata, ba wine ina soro ba dubi ina goyo. 38Wine wauna wai wine kana dubi wauna ku kamona mena sina sewai. 39Ba kega kesana kotoi wine wauna tomanina ana waina kairavina i wona kata wine katamanina tomanina, i gaire saki”.

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index