Search form

Luk 5:17

Iesu Sebare Sinina Raobona I Yawasi

(Luk 5.18-26; Mat 9.2-8; Mak 2.3-12)

17Mara kesana, Iesu ibi beyebeyena maranai, Pharisee mutusi ba giugiu biyisi meyaga ereonowasi yai si botu, Galileeyai, Judiya ba Jerusalem yai si botu ba naikakaraku si makira si mamana. Ba Bada ana maragata yebo nai Iesu gwabinai imamana kata, pipiya gubagubagisi iti yawasisi.

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index