Search form

Luk 8

Baobao Biyina Maibina

(Mat 13.2-23; Mak 4.1-20)

1Kona murinai, Iesu meyaga ba kwanatu nununsiyai i yewo neubuwa. Ba God ana basileiya warana gaireni i rumamarei ana Nonorayauna asi twelve yabata. 2- Ba yebo bibaine mutusi gubagubagisi i yawasisi, ba kanuma goyogoyosi karisiyai i kasibaunisi wai, yabata si nae. Bage Mary, kona si yorei Magdalene, kona karinai kanuma goyogoyosi asi seven i kasibaunisi. 3Kesana wai Joanna, kona kaoana Cuza, Herod ana yove kana aba potapota sebarena. Ba yebo Susanna, ba bibaine pesarisi yabata. Nikosi bibaine i kesisi asi maragatai Iesu ana Nonorayauna yabata si potapotaisi ba si baisisi.

4Pipiya meyaga bubausi yai Iesu si notuwei, ba koroto i rakata saki maranai, Iesu nikasike kurisi i maiba 5i wona, “Mara kesana, baobao biyina i kasibau ana pesi ita baoni, ba maranai ana pesi i raubusagi wai, mutunsi si peku ku keta ba pipiya si utu gudai, ba manu si botu si kam roboi. 6Ba mutusi si ririga tano ku akiyakimina mena, ba saba tano gasara taveyina kairavina, si rutiti wai sibo sivisiviyisi. 7Mutusi si ririga ku sinamona kamosi, ba sinamona yabata si rautiti wai, sinamona si piro bunuwana. 8Ba yebo mutusi si ririga tano ku gairena mena, ba si rutiti si gae wai, uwana hundred si uwei. Nikona i sisiyei i kakaba wai, i para i wona, “Kotoi wata ere tinam wai ke nonora kabitam!” 9Niko bai maiba basuna kairavina ana Nonorayauna si toirubai wai i wona, 10- “Komi God ana Basileiya mama bi buneyina kuirina ko yauni, ba pipiya mutusi kurisi wai abi maiba, kata sina kinana, ba kega sina kinani, ba sina nonora, ba saba kega sina kuiri.”

11Niko bimaiba basuna wai nikasike, pesi wai, kona God wonana. 12Pesi si ririga ku keta wai, bage iyabosi God wonana si nonori, saba satan i botu, ba nuwanuwasi yai i yauna taveyei. Kata sina kayo bi geruwana ba sita yawasa. 13Ba pesi si si riga tano ku akiyakimina wai, bage kosi iyabosi God wonana ere nuwagairesi si nonori, saba kega i gakira ku nuwa sinesi. Kosi si geruwana mara soenaikei ba rauruba marana i botu wai si peku. 14Ba pesi si ririga sinamona kukamona wai, bage kosi iyaboi God wonana si nonori, ba saba niko dobu yawasina, ba mariyina, ba nuwagairena yapoyina i piro bunuisi wai, kega si uwa. 15Ba pesi si ririga tano ku gairena wai, bage iyabosi God wonana si nonori ba nuwagaire yai si yauni, ba si bosisiri. Ba simsi kikita wai si uwa.

Yasegana Kaboma Gaburinai

16- Kega kesana kotoi kibe i kapuni ba kabomai i kasitawani kona kemakema gaburinai i terei. Kega, saba yasegana kana bi rorokeyai tebi rorokei kata pipiya ku yove sina riuriu wai yaseganina sina kitai. 17- Awaika wata mama bi buneyina ina yauni ina kasibau ini debei. Ba awaika wata kasikasi tawanina, ina panani ba ina yauni ina kasibau ku yasegana. 18- Kona kairavina awaika ko nonori wai, ko nuwasuya kabitam, basuna kotai wata karinai awaika emamana wai, tepanai yebo ina beremeyei. Ba koitoi wata karinai kega kesana awaika emamana wai, karinai awaika soesoenaikei emamana wai, ina yauna taveyei.

Iesu Sinana Ba Tuateiteina

(Mat 12.46-50; Mak 3.31-35)

19Damanina Iesu sinana ba teiteina si botu sita kitai, saba koroto i rakata saki kairavina kega rubana sita riu kurina. 20Ba pipiya kesana Iesu i wonei, i wona, “Sinam ba titeim wai matarai tebi potapota, asi waina sina kinanim.” 21Saba Iesu i kaobeya i wona, “sinaku ba teiteiku wai iyabosi God wonana te nonori ba te bosisiriei wai.”

Iesu Gamonai Wai Niworoa I Dauwa

(Mat 8.23-27; Mak 4.36-41; Mak 6.47-52; Jhn 6.16-21)

22Mara kesana, Iesu ana Nonorayauna i wonisi i wona, “niko boga tani garubonei no ku sepina.” Damanina si geru ku waka ba si tauya. 23Sibi garubona maranai Iesu waka kamonai i kenokira ba i kenowapa i dudauwa ba sibe goyona i bomsiri, ba waka okowa i siusiuni wai, yogina mom sita rukwauruba. 24Ana Nonorayauna si rubaunui ba si wona, “Bada! Bada! kota tana toma bunuwa.” Iesu i bomsiri sibe ba yoyo i kaotuneyisi, ba sibe i boterei ba nisa i niworovi. 25Damanina ana Nonorayauna i wonisi i wona, “Ami bai geruwana memena?” Saba kosi si nagara, ba si wareyei, ba si kaoboneyana si wona, “Niko sebare wai, kona kotoi? Wai sibe ba yoyo e kaotuneyisi wai te bosisirei.”

Iesu Sebare Kanuma Goyogoyosi Si Bonuwei Wai I Yawasi

(Mat 8.28-34; Mak 5.1-20)

26Iesu ana Nonorayauna yabata Galilee tokana si garubonei ku sepina, Gerasenes biyisi asi ku kupura mena. 27Iesu ku tore ibi sukira maranai, nao meyaga sebare kesana kanuma goyogoyosi kamonai si mamana wai, i verabeyei. Niko sebare mamanina ere nimanimana i mamana, ba kega yoveyai i mamana, saba karawaga nadegubisi kamosiyai i mamana. 28Maranai Iesu i kinani wai i rasa, ba i peku ku kaena, ba i para i wona, “Iesu! God kaidamona sakina natuna, awaika ke wiwaini kuriku kuna wosei? Abi babaim kega saroba kuna beriku.” 29Iesu kanuma goyona i kaotunei ita kasibau taveyei kairavina nikasike i wona. Mara pesarina kanuma goyona i riu ku kamona. Ba bagunai wata kaekaena ba yaroyarona chain yai pipiya si kau patupatuma, saba chain i yarayaraga, ba kanuma goyona ibi naorabei ku kupura momna mena. 30Iesu i toirubai i wona, “Kom kam waba kotoi?” Ba kona i kaobeyei i wona, “Yauku kau waba wai koroto, basuna kanuma goyogoyosi pesarisi si riu ku kamoku. 31Ba kanuma goyogoyosi Iesu si baba tupetupeni, kata kega iti poraisi ku sanaga kega ere pusirina mena. 32Saba namai koya baranai poro yaboyabo si kamkam, kanuma goyogoyosi Iesu si babai kata iti poraisi sita riu poro ku kamosi, ba damania i damaninei. 33Ba sebarena si kasibau taveyei maranai, si nae poro ku kamosi si riu. Ba poro ereonowasi koya tepanai si vera si gakira ku sanaga, si peku ba enagai si toma bunuwa. 34Ba poro kasi abapotapota nikona si kinani wai, si vera si nae ku meyaga, ba kupura ereonowana awaika si kinani wai, si mamatarei.

35Pipiya si kasibau awaika itupuwa wai kinanina kairavina. Ba maranai si botu Iesu kurina wai, nao sebare kanuma goyogoyosi si kasibautaveyei wai, ere garana ba gayamina i gaire Iesu kaenai i makira i mamana si panani wai, si nagara. 36Iyabosi si kinani wai, pipiya si wonisi kata mekabage sebarena i yawasa. 37Ba nao kupura pipiyisi ereonowasi si nagara saki wai, Iesu si babai kata ita kasibau taveyisi. Damanina Iesu i sugae ku waka ba i kasibau taveyana. 38Ba nao sebare kanuma goyogoyosi si kasibau taveyei wai, Iesu i babai kata yabata sita nae. Saba Iesu i pora taveyei i wona, 39“Ke veramaga am ku yove, ba awaika God kairavim i wosei wai ki sisiyei. Damanina sebarena i nae meyaga kamonai i yewo, ba awaika Iesu kairavina i wosei wai i sisiyei.”

Wasikeikei Raboraobona Ba Wasike Gubagubagina

(Mat 9.18-26; Mak 5.22-43)

40Maranai Iesu i veramaga mena ku sepina wai, pipiya si vera beyei, basuna ereonowasi wai, kona si potapotai. 41Kona maranai, duvu yovena badana kesana, kana waba Jairus i verakasibau, ba Iesu kaenai i peku, ba i baba sakiyei kata yabata sita nae ana ku yove. 42Basuna natuna wasike kesanaikei, kana bodu twelve i raborabobo. Iesu ketai i yewo i nenae ba koroto i rakata saki si subibiri, ba si una takutakuri. 43Ba kamosi yai wai, wasike kesana yabata, bodu twelve rubana ana tara i vera, saba kega kesana kotoi rubana iti yawasi. 44Koroto kamosi yai Iesu murinai wata i botu, ba kana gara kawa gepogepona i borubai, ba yagiyagina wata ana tara vera i boterei. 45Iesu i toiruba i wona, “Kotoi i borubaiku?” Saba pipiya ereonowasi si buruburuwei. Peter i wona, “Bada, pipiya si koroto saki ba te unauna takutakurim.” 46Saba Iesu i wona, “Maranai maragata gwabikuwai i kasibau wai, a kuiri kata pipiya kesana i borubaiku.” 47Ba nao wasike i kinani kata kona i rudeba, ba kega rubana ita koba wai, ere kirokirorona i botu, ba Iesu kaenai i peku. Ba nai pipiya ereonowasi matasiyai Iesu i wonei kata awaika kairavina i borubai, ba mekabage i yawasa. 48- Iesu i wonei i wona, “Natuku, am bai geruana i yawasim, nuwanubai ke nae.” 49Iesu karauwata i bisisiya, ba pipiya kesana duvu yovena badana ana yoveyai i wasaga i botu. Ba i wona, “Jairus natum wai i rabobo, ba giugiu biyina kega kuni sinikaini.” 50Iesu i nonori wai Jairus i wonei i wona, “Kega ke nagara, ki geruwana mom ba natum ina yawasa.” 51I verakasibau Jairus ana ku yove maranai, pipiya ereonowasi i gesisi matarai si mana. Saba Peter, John ba James, ba pipiyaikei tamana ba sinana wata yabata si riu ku yove kamona. 52Kona maranai pipiya ereonowasi pipiyaikei kairavina sibi nuwapoya, ba si tutou. Iesu i wona, “Tou ko botere, pipiyaikei kega i rabobo, kona wai i kenouwapa mom.” 53Saba kosi si bomanibei, basuna si kuiri kata kona i rabobo. 54Saba Iesu wasikeikei yarona i yauni ba i wona, “Natuku ke bomsiri.” 55Kanumina i veramaga mena, ba mara kesana i msiri. Ba damanina Iesu i wonisi kata kam sita berei ita kam. 56Tamana ba sinana si wareyei, ba Iesu ikao tunetuneyisi kata, awaika i tupuwa wai kega kesana kotoi sita wonei.

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index