Search form

Luk 9

Iesu Ana Nonora Yauna Asi Twelve I Poraisi Si Kasibau

(Mat 10.9-15; Mak 6.8-11; Luk 9.7-9; Mat 14.1-2; Mak 6.14-16)

1Iesu ana Nonorayauna asi twelve i yorisi si kesanisi wai maranai, bibadana ba maragata i berisi. Kata kanuma goyo goyosi ereonowasi sita rukwabina, ba gubaga bubausiyai siti yawasisi. 2Damanina i poraisi si kasibau, God ana basileiya sita rumamarei, ba gubagubagisi siti yawasisi. 3- I wonisi i wona, “Kega kesana awaika wagawaga kairavina kona kabari. Kega ruwakuna kona kautu kona yauni, kona kam ba money, kona kwama kana bi rauwa kona yauni. 4Meo yoveyai sini payapayayim wai, kona yovenai kona mamana yepo, nao meyaga kona kasibau taveyei. 5Ba maranai pipiya kega sina verabeyimi ba sini kaikaivimi wai, nao meyaga ko kasibau taveyei. Ba kaemi popokauna ko kasi tatabi, ini beyisi kata God asi saroba ina berisi.” 6Damanina si tauya si nae meyaga nununai wara gairena si rumamarei, ba kupura ereonowanai pipiya gubagubagisi si yawasisi.

Herod Ana Nota I Kairagaraga

7- Maranai Galilee kana taupauma Herod awaika ereonowana si tupu tupuwa i nonori wai, ana nota i kairagaraga. Basuna pipiya mutusi si wona wona kata, John babataito biyina raoboraobonai i bomsiri mena. 8Pipiya mutusi si wona wona kata Elizah i rerematara. Ba yebo mutusi si wona wona kata, peroveta wadubona kesana rabobowai i bomsiri mena. 9- Herod i wona, “John kamyona a wona wai si kasiyaragi. Saba niko sebare wai kona kotoi wai warana a noonori?” Ba i wosewose rubai kata Iesu ita kinani.

Iesu Pipiya Five Thousand I Kanisi

(Mat 14.13-21; Mak 6.32-44; Jhn 6.5-14; Luk 9.13-17; 2Ki 4.42-44)

10Iesu ana Nonorayauna si veramaga wai, awaika si wosei wai ereonowana si wonei. Damanina i urabaisi ba kosi wata si kasibau si nae ku meyaga kesana, ku Bethsida. 11Ba pipiya korotosi si nonori wai si kibi. Damanina i kaikaivisi ba God ana basileiya warana kurisi i sisiyei. Ba iyabosi asi waina kasi gubaga iti yawasa wai i yawasisi.

12Rabisi pompom yai ana Nonorayauna asi twelve si botu kurina ba si wona, “Niko kupura wai kupura kabana, pipiya ki poraisi sina nae ku meyagai, kata kam sina panani ba sina kam ba sina dauwa.” 13Saba kona i kaobeyisi i wona, “Komi kam ko berisi sina kam.” Kosi si wona, “Yakai karikiyai wai iyana ruwamo ba bread asi five wata, ba niko wai, koroto i rakata saki, kega rubarubana kasi kam kana gimoni?” 14Nao koroto kamonai wai sebasebare ereonowasi asi five thousand. Iesu i wona, “Pipiya ko tomgeyarisi kata pipiya asi fifty duwu nununai sina makira.” 15Ana nonora yauna si wosei i kakaba wai pipiya ereonowasi si makira. 16Damanina bread asi five ba iyana asi ruwamo i yauna, i gagawa ku sapama i kaikaiwa, ba i kiya yaragana, ba ana nonora yauna i berisi kata pipiya siti kodisi. 17Pipiya ereonowasi si kam wai si kam siyabagi, ba ana nonora yauna puwata si utubitaura wai tegara asi twelve si bonuvisi.

Peter Iesu I Debei

(Mat 16.13-16; Mak 8.27-29; Luk 9.22-27; Mat 16.21-28; Mak 8.31—9.1)

18Mara kesana, Iesu i kesina i raupari ba ana Nonorayauna si botu kurina wai i toirubaisi i wona, “Pipiya ko nonorisi te wona wona kata yauku kotoi?” 19- Si kaobeyei si wona, “Pipiya mutusi si wona, kom wai John Babataito biyina ba mutusi si wona Elijah, ba yebo mutusi si wona kata Peroveta katamanina kesana raoboraobona i bomsiri mena.” 20- “Ba komi mekabae ko wona wona, ko nosinosi yauku kotoi?” Peter i kaobeyei i wona, “Kom wai Keriso God i poraim ku botu.”

21Iesu sisiya padapadana i berisi kata nikona kega kesana kotoi kurina siti mamatarei. 22- Iesu ereonowasi kurisi i wona, “Sebare Natuna wose pesarina ina paiwarisi, kaikaiwabosi, ba Priest kaikaposi, ba giugiu biyisi sini sinikikiyei, ba sina kasibunui. Saba mara bai tonuina murinai ina bomsiri ba ina yawasa mena.” 23- Damanina ereonowasi kurisi i wona, “Kotoi wata ana waina ini saununuriku wai, i kesina ini sini kikiyena meyei. Ba mara patepatena ana korosi ina kabari ba, ini saununuriku. 24- Karavina kotoi wata am yawasa kairaviku ina kao taveyei wai, kega ini siwani, ba kotoi wata ana yawasa ina gegenuwei wai, ini siwani. 25Maranai dobu tupana ini karimi yai ba saba pipiyim kuni siwanim wai, awaika gairena kuna yoyoi? 26- Kotoi wata yauku ba wonaku ini sinimayei wai, maranai Sebare Natuna ana kadarai ba Tama ba aneya kaobaisiesi asi kadarai ina botu wai yebo, ini sinimayei. 27Abi suwonimi komi mutumi nina kom simsiri wai, God ana basileiya kona kaikinani ba muriyai kona robobo.”

Iesu Kinanina I Birai

(Mat 17.1-8; Mak 9.2-8)

28Mara kesana, Iesu nikosi i sisiyana ba tapaoro kesana murinai, Peter, John ba James i urabaisi si gae koya ku tepana sita rupari. 29Ba i raupari maranai naona, kana kinana i birai ba kana gara ibo poepoe ba i rauyasegana nanakasike bage ita bo kadari. 30Sebasebare asi ruwamo Moses ba Elijah, 31- ere kadarisi si rerematara ba Iesu yabata sibi sisiya. Kata Iesu mekabage God ana waina kairavina, Jerusalem yai ita rabobo, wai kona sibi sisiyei. 32- Peter turaturana koi wai si dudauwa, ba maranai si kenomataka wai, Iesu ere kadarina si kitai sebasebare ruwamo yabata si imsimsiri. 33Ba nakoi sebasebare Iesu sibi sumarei wai maranai, Peter i wona, “Bada, i gaire saki yakai nina, gweda tonu kana bowaisi, kesana kom kairavim, ba kesana Moses kairavina, ba kesana Elijah kairavina.” Kega i kuiri kata awaika ibi sisiyei.

34Peter karauwata ibi sisiya, ba guba i botu i sowoisi, ba guba ku kamona s riuriu wai Nonorayauna si nagara. 35- Ba guba kamonai gamo si nonori i wona, “Nikona yauku natuku au binebinena, gamona ko nonori.” 36Gamo i sisiya i kakaba wai si kinana kata Iesu i kesina wata. Kona maranai nonora yauna awaika si kinani wai i kesisi nuwanuwasi yai sita tawani, ba kega kesana kotoi si wonei.

Sebareikei Kanuma Goyona Kamonai I Yawasi

(Mat 17.14-18,22-23; Mak 9.14-27,30-32)

37Mara i tom wai, ana Nonorayauna asi tonu yabata koyai si gakira, ba koroto kaikapona Iesu si verabeyei. 38Ba koroto kamonai sebare kesana i parara i wona, “Bi beyebeyena biyim! abi babaim natuku kuta kitai, basuna kona wai natuku sebare kesanaikei. 39Ba kanuma goyona e yuyauni wai mara kesana erasarasa paraparaga, e paoropaoro ba e pekupeku, ba kawa puropurona te kasikasibau. Kega e boterei ba e kasikasi bi goyoni. 40Am nonora yauna ai babaisi kata siti kasibauni, saba kosi si wose kabai.”

41Iesu i kaobeya i wona, “Komi pipiyimi bai geruwana kabakabaimi. Mara i veoroma meo rubana yabata tana mana ba ani beyebeyimi.” Ba sebarena i wonei i wona, “Natum ke botuwei.” 42Sebareikei i yewo i botubotu wai, kanuma goyona i yauni ba i garukirei ku tano, ba i paoro, Saba Iesu kanuma goyona i rasa bokabari ba sebareikei i yawasi, ba tamana i bere meyei. 43Pipiya ereonowasi God ana maragata kaikapona si kitai wai, si wareyei. Iesu awaika i wosei wai pipiya karakuwata naki si wareyei si nenae, ba ana Nonorayauna kurisi i wona. 44- “Awaika ana wonimi wai ko nonora kabitamni. Pipiya kesana ina bomsiri ini wawana wai, yauku Sebare Natuna pipiya ku yarosi ina teriku.

45- Saba Iesu ana nonora yauna nikona basuna si buruburuwei. Asi nota i kasi biwapawapai, kona kairavina basuna kega si kuiri. Ba kosi si nagara wai, kega si toirubai.

Kotoi Ini Bada Kaikapona

(Mat 18.1-5; Luk 9.46-50; Mak 9.33-40)

46- Mara kesana, Iesu ana Nonorayauna wata si dagui sibi kawapata. Kata kamosi yai, kotoi pipiya kaikapona. 47Iesu asi nota i kuiri wai, pipiyaikei iyauni ba parinai imsiriyei. 48- Ba kurisi i wona, “Kotoi wata kau wabai niko pipiyaikei ini enoenowei wai, yauku ebi enoenoviku. Ba kotoi wata yauku ini enoenoviku wai kega yauku saba kotoi i poraiku wai kona ebi enoenowei. Kairavina kotoi wata ereonowami kamomi yai ebi muri kobokobowa wai, kona pipiya kaikapo sakina.” 49John i wona, “Bada sebare kesana ka kitai kam wabai kanuma goyosi i raukwabina, ba ka wonei kata ita boterei basuna kona kega kota ata pipiya.” 50- Iesu i wona, “Kega koi gesei kairavina kotoi wata kega ini abiyimi wai kona wai kwainami.”

Sameria Biyisi Iesu Si Sinikikiyei

51Iesu ana gaena ku sapama marana i neratui kairavina nuwanuwana i tetei wai i tauya ku Jerusalem. 52Ba kawari yonayona i poraisi si nao si nae, Samaria meyaga kesana ku kamona, namai kairavina sita bobunaga ba muri yai ita botu. 53Saba namai pipiya kega si verebeyei ba si enoenowei, basuna si kiuri kata kona i nenae ku Jerusalem. 54- Iesu ana Nonorayauna James ba John, niko wose si kinani wai si wona, “Bada am waina keyama kai karakarasina sapamai kana yore kirei ina karasisi kona?” 55Iesu saba i taibira ba i yegaisi. 56Ba ana Nonorayauna yabata si nae ku meyaga kesana.

Iesu Bi Sununurina Maisana

(Mat 8.19-22)

57Iesu ana Nonorayauna yabata ketai si yewo si nenai, ba sebare kesana i bomsiri Iesu i wonei i wona, “Memei wata kuna yewo kuna nae wai ana kibim.” 58Iesu i kaobeyei i wona, “Dipa kukousi ere kasi nipona, ba kaidamona manusi ere kasi nigu, saba Sebare Natuna wai ana aba dudauwa gawarina kega.” 59Sebare bauna yebo kurina i wona, “Ki sununuriku.” Saba sebarena i kaobeyei i wona, “Bada ke boteriku a nanae tamaku a na kai dogui.” 60Iesu kurina i wona, “Raboraobosi ke boterisi i kesisi sina dogui meyisi, ba saba kom ke nae God ana basileiya kuna rumamarei.” 61- Ba sebare kesana yebo i wona, “Bada yauku au waina ana kibim, ba saba kainaona ke boteriku ana nae au rakaraka ana kai bi kiuruwisi.” 62Iesu i kaobeya i wona, “Kotoi wata idagui e roberobe, ba erau sinimura wai, kona kega rubana God ana basileiya kamonai ina saibira.”

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index