Search form

Kevcai 32

1Lub ntuj 'e, cia li tig ntsej mloog

kuv yuav hais,

lub ntiajteb 'e, cia li mloog tej lus

ntawm kuv lub qhov ncauj.

2Cia kuv tej lus qhuab qhia

poob yam nkaus li nag los,

cia kuv tej lus poob los yam li lwg nias,

thiab yam nkaus li nag tshauv los

rau saum tej nroj tsuag mos nyoos,

thiab yam li tej pluav nag

rau saum tej yub zaub.

3Rau qhov kuv yuav tshaj tawm

Yawmsaub lub npe.

Cia li qhuas ntxhias tias

peb tus Vajtswv loj kawg nkaus.

4Nws yog txhib zeb,

mas nws tes haujlwm zoo txhua fab,

txhua yam uas nws ua kuj ncaj ncees.

Vajtswv yog tus uas yeej tso siab tau,

nws tsis ua ib qho txhaum li,

nws txiav txim ncaj thiab ua raug cai xwb.

5Lawv ua phem ua qias rau Vajtswv,

lawv ua tsis tau nws li menyuam lawm

vim lawv muaj kev txaug kev txhaum.

Lawv yog tiam neeg

uas siab phem siab qias thiab siab nkhaus.

6Haiv neeg ruam, neeg tsis txawj xav 'e,

nej ua pauj Yawmsaub

tshav ntuj li no xwb lov?

Yawmsaub tsis yog leej txiv

uas tsim nej los lov,

tsis yog tus uas tsim nej

thiab yug nej kom hlob zoo lov?

7Cia li nco txog yav thaum ub,

cia li xav txog tej hnub nyoog

uas ntau tiam neeg dhau los lawd.

Cia li nug nej txiv

mas nws yuav qhia rau nej paub,

cia li nug nej cov laus

mas lawv yuav piav rau nej.

8Thaum tus uas loj dua ntais pub

qub txeeg qub teg rau ib tsoom tebchaws,

thaum nws muab cov neeg faib,

nws tu ciam rau cov neeg

raws li Yixayee cov tub.b

9Rau qhov Yawmsaub li feem

yog nws cov neeg,

Yakhauj yog Yawmsaub li

qub txeeg qub teg.

10Yawmsaub ntsib lawv

hauv tebchaws moj sab qhua,

hauv ntuj nrag teb do

uas cua ntsawj vig voog.

Nws thaiv ib ncig lawv

thiab zov lawv tsom kwm lawv

zoo yam nkaus li

lawv yog nws lub ntsiab muag.

11Nws zoo yam nkaus li tus dav

uas muab nws lub zes rhuav

es yuj saum nws cov menyuam.

Nws nthuav tis kiag cug cov menyuam

kwv rau saum phab tis.

12Yawmsaub tib leeg coj lawv los,

tsis muaj lwm lub tebchaws li dab

nrog lawv nyob.

13Yawmsaub pub lawv caij

sau tej chaw siab hauv ntiajteb,

pub lawv noj tej qoob loo hauv liaj teb,

pub lawv ntxais zib ntab

ntawm tej pob tsuas,

thiab noj roj ntawm tej roob pob zeb

uas tawv tawv,

14thiab haus kua mis nyeem ntawm tej nyuj

thiab kua mis ntawm tej tshis,

thiab noj roj ntawm tej menyuam yaj

thiab txiv yaj,

thiab noj tej nyuj Npasas thiab tshis

thiab tej mog uas zoo zoo.

Nej tau haus tej txiv hmab li ntshav ua cawv.

15Yesuluc rog tuaj ces kuj fav xeeb,

nej rog heev, nqaij tuab, ceev nrees.

Lawv muab Vajtswv uas tsim lawv tso tseg,

thiab saib tsis taus txhib zeb

uas cawm lawv dim.

16Lawv teev luag tej dab

ua rau Yawmsaub khib,

lawv ua tej kev qias vuab tsuab

zes ua kom nws chim.

17Lawv tua tsiaj xyeem rau tej dab

uas tsis yog Vajtswv,

yog xyeem rau tej dab

uas lawv tsis tau paub dua,

thiab xyeem rau tej dab

uas nyuam qhuav muaj nimno,

yog tej uas nej tej poj koob yawm txwv

tsis tau hwm thiab ntshai.

18Nej tsis nco txog txhib zeb uas yug nej los,

nej tsis nco qab Vajtswv uas yug nej.

19Yawmsaub pom mas tsis yuav lawv lawm

rau qhov nws tej tub tej ntxhais

ua rau nws chim.

20Mas Yawmsaub thiaj hais tias,

“Kuv yuav fee plhu ntawm lawv,

kuv yuav tos saib

thaum kawg lawv yuav zoo li cas,

rau qhov lawv yog tiam neeg

uas ua nkhib nkhaus,

yog cov menyuam uas tsis xib rau kuv.

21Lawv twb teev tej uas tsis yog Vajtswv

ua rau kuv khib,

lawv twb muaj dab mlom

zes kom kuv chim.

Mas kuv yuav siv tej neeg

uas tsis yog haiv neeg ua rau lawv khib,

kuv yuav siv ib haiv neeg ruam

ua rau lawv chim.

22Rau qhov kuv lub siab chim chim

tawm hluavtaws kub mus txog ntua

ti nkaus qab thu hauv tub tuag teb,

thiab kub ntiajteb thiab tej qoob loo

thiab kub tej lag zeb uas pua tiag tej roob.

23Kuv yuav sau xwm txheej phem

rau saum lawv

thiab tso kuv tej xub hneev los tua lawv.

24Lawv yuav tshaib tshaib yuag zuj zus,

thiab lawv yuav puam tsuaj

vim yog muaj mob kub heev thiab mob kis.

Kuv yuav tso

kaus hniav tsiaj nyaum los tom lawv

thiab tso tej uas

muaj taug nkag hauv av los tom lawv.

25Nraum tshav puam los hniav ntaj hniav riam

yuav ua rau neeg ua ntsuag,

hauv tsev los yuav muaj kev ntshai heev,

ua rau cov tub hluas ntxhais hluas

thiab cov menyuam uas tseem noj mis

thiab cov laus uas dawb hau paug puam tsuaj.

26Kuv twb hais lawm tias,

‘Kuv yuav ua rau lawv tawg ri sua mus deb,

yuav rhuav lawv lub npe

ua kom tsis muaj leejtwg nco tau.’

27Tiamsis kuv ntshai tsam

tej yeeb ncuab thuam kuv,

ntshai tsam tej yeeb ncuab

ho xav yuam kev,

tsam ces lawv ho hais tias,

‘Yog peb txhais tes kov yeej,

tsis yog Yawmsaub ua txhua yam no.’ ”

28Lawv yog ib haiv neeg

uas tsis paub qabhau,

yog neeg tsis thoob tsib.

29Yog lawv ntse

los lawv yuav nkag siab tej no

thiab lawv yuav paub txog

lawv lub neej thaum kawg.

30Ib leeg yuav ua li cas

ntiab tau ib txhiab leej khiav,

ob leeg yuav ua li cas

ntiab tau ib vam leej khiav?

Twb yog lawv txhib zeb

twb muab lawv muag lawm

thiab Yawmsaub twb tso lawv tseg lawm.

31Cov yeeb ncuab txhib zeb

tsis thooj li peb txhib zeb,

cov yeeb ncuab los yeej paub li ntawd.

32Lawv lub hauv paus txiv hmab

yog ncau ntawm txij hmab Xaudoo,

thiab tuaj hauv Kaumaula vaj txiv hmab tuaj.

Lawv tej txiv hmab yog tshuaj lom,

lawv tej tauv txiv hmab kuj iab kawg.

33Lawv tej cawv txiv hmab yog taug nab,

yog nab raj kub sai li taug heev.

34“Kuv tsis tau muab

qhov uas kuv yuav ua no khaws cia,

thiab muab kaw ceev cia

rau hauv kuv lub txhab lov?

35Qhov uas ua pauj thiab qhov uas teem txim

yog kuv li feem tos cia

txog thaum lawv plam kotaw,

rau qhov hnub uas lawv yuav puam tsuaj

twb los yuav txog,

thiab lawv lub khuab

twb yuav los raug lawv sai sai no.”

36Yawmsaub yuav feeb cai

rau nws cov neeg,

nws yuav khuvleej nws cov tub qhe

rau thaum nws pom tias lawv zog tag lawm,

thiab tsis muaj leejtwg tshuav nyob lawm

tsis hais cov uas ua qhev

thiab cov uas tsis ua qhev.

37Mas Yawmsaub yuav hais tias,

“Lawv tej dab dua twg lawm,

txhib zeb uas lawv nraim cev ntawd

dua twg lawm?

38Yog cov uas noj tej tsiaj

uas muab tua xyeem li roj

thiab haus tej cawv txiv hmab

uas lawv muab hliv xyeem.

Cia tej dab ntawd sawv tsees los pab nej,

cia lawv tsom kwm nej los maj.

39“Saib maj, kuv yeej yog tus ntawd ntag,

dhau kuv lawm tsis muaj lwm tus Vajtswv.

Kuv tua kom tuag thiab kuv tsa kom sawv,

kuv ua kom mob kom to

thiab kuv kho kom zoo,

tsis muaj leejtwg yuav pab

kom dim tau hauv kuv txhais tes.

40Kuv tsa tes rau saum ntuj twv hais tias,

Kuv yeej muaj txojsia nyob

ib txhis tsis kawg,

41thaum kuv hov kuv rab ntaj

kom ntse ci nplas,

thiab kuv txhais tes tuav rawv kev txiav txim,

kuv yuav ua pauj rau kuv cov yeeb ncuab

thiab ua pauj rau cov uas ntxub kuv.

42Kuv yuav ua rau kuv rab xub

haus ntshav qaug

thiab kuv rab ntaj yuav noj nqaij,

yog cov uas raug tua tuag

thiab cov uas raug ntes li ntshav

uas los ntawm tej yeeb ncuab li taubhau.”

43Ib tsoom tebchaws 'e,

cia li qhuas Yawmsaub cov neeg,d

rau qhov Yawmsaub yuav pauj

nws cov tub qhe tej ntshav

thiab ua pauj rau nws cov yeeb ncuab,

thiab ntxuav nws cov neeg

thiab lub tebchaws kev txhaum.

44Mauxe thiab Noo tus tub Yausua tuaj piav txhua lo lus hauv zaj nkauj no rau cov pejxeem lub qhov ntsej hnov. 45Thaum Mauxe piav txhua lo lus no rau cov Yixayee sawvdaws mloog tag lawd, 46nws kuj hais rau lawv tias, “Cia li khaws tej lus uas hnub no kuv hais kom nej ua rau nruab siab, xwv nej thiaj qhia tau rau nej tej tub ki kom lawv thiaj li paub ceev faj ua raws li tej lus hauv txoj kevcai no huvsi. 47Tej no tsis yog tej nyuag dog dig rau nej, tej no yeej yog nej txojsia ntag, thiab yog nej ua raws li tej no nej yuav muaj txoj siav loj siav ntev rau hauv lub tebchaws uas nej tabtom yuav hla tus dej Yaladee mus txeeb ua nej tug ntawd.”

Yawmsaub pub Mauxe tsa muag ntsia lub tebchaws Khana‑as

48Hnub ntawd Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 49“Koj cia li nce mus pem lub roob Anpali no mus kom txog lub roob Nenpau uas nyob hauv Mau‑a tebchaws uas ncaj lub moos Yelikhau es tsa muag ntsia lub tebchaws Khana‑as uas kuv muab pub rau cov Yixayee yuav ua lawv tug. 50Koj yuav tu siav rau saum lub roob uas koj nce mus ntawd es mus nrog koj tej poj koob yawm txwv nyob, ib yam nkaus li uas koj tus tijlaug Aloo tuag saum lub roob Hau es mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob, 51vim yog neb ob leeg tsis ua ncaj rau kuv tab meeg cov Yixayee ntawm qhov dej Melinpa Khade hauv tebchaws moj sab qhua Xee. Neb tsis hwm kuv ua tus uas dawb huv rau hauv cov Yixayee. 52Vim li no koj yuav tuaj deb ntsia pom lub tebchaws tiamsis koj yuav tsis tau nkag mus rau hauv lub tebchaws uas kuv muab pub rau cov Yixayee.”

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index