Search form

Yelemi 49

Tej lus uas hais txog cov Asmoo

1Tej lus uas hais txog cov Asmoo.

Yawmsaub hais li no tias,

“Yixayee tsis muaj tub li lov?

Tsis muaj tus uas tuav qub txeeg qub teg lov?

Ua cas dab Mikhoos txeeb tau Kas tebchaws,

thiab tej neeg uas teev tus dab ntawd

mus nyob hauv Kas tej moos?”

2Yawmsaub hais tias, “Vim li ntawd, saib maj,

lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog

mas kuv yuav ua kom hnov lub suab ua rog

tawm tsam lub moos Lanpa

hauv Asmoo tebchaws.

Lub moos ntawd yuav pob tag ua tej pawg

tsis muaj neeg nyob,

thiab tej zej zog ib ncig lub moos ntawd

yuav raug muab hlawv tag.

Mas cov Yixayee yuav txeeb tau ntawm cov

uas twb txeeb mus lawm rov qab los.”

Yawmsaub hais li no ntag.

3“Lub moos Hesanpoo 'e, cia li quaj nyiav,

vim yog lub moos Ai

raug muab tso tseg piam tag.

Lanpa tej ntxhais 'e,

cia li muab khaub seev tsaj los hnav,

cia li quaj ntsuag, dhia mus dhia los

hauv tej kev ntawm tej ciam teb,

rau qhov tus dab Mikhoo yuav khiav

tawm tebchaws nrog nws cov pov thawj

thiab cov uas ua koom tu tus dab ntawd ua ke.

4Tus ntxhais uas fav xeeb 'e,

ua cas koj yuav khav txog koj tej hav,

yog tej hav uas muaj dej ntws nto?

Koj tso siab rau koj tej nyiaj txiag, hais tias,

‘Leejtwg yuav tuaj ua rog rau kuv naj?’ ”

5Vajtswv Yawmsaub uas muaj

hwjchim loj kawg nkaus hais tias,

“Kuv yuav coj kev txhawj kev ntshai

ntawm cov neeg sawvdaws

uas nyob ib ncig koj los raug koj,

mas nej yuav raug muab ntiab tawm mus,

txhua tus yuav khiav ncaj nraim

ntawm nws xubntiag mus,

yuav tsis muaj leejtwg qaws tau

cov uas khiav ntawd los ua ke.

6Tiamsis yav tom qab, kuv yuav pub

cov Asmoo rov qab vam meej li qub.”

Yawmsaub hais li no ntag.

Tej lus uas hais txog Edoo

7Tej lus uas hais txog Edoo.

Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus

hais li no tias,

“Tsis muaj tswvyim nyob hauv

lub moos Themas dua li lawm lov?

Cov neeg txawj ntse tej lus sablaj uas zoo

puam tsuaj tag lawm lov?

Lawv tej tswvyim ploj ntais li lawm lov?

8Cov uas nyob hauv lub moos Dedas 'e,

cia li khiav, cia li tig rov qab,

cia li khiav mus nkaum qhov taub,

vim yog kuv yuav coj xwm txheej phem

los raug Exaut rau lub sijhawm

uas kuv rau txim rau lawv.

9Yog cov uas de txiv hmab tuaj de ntawm koj,

lawv yuav tsis tseg ib txhia cia li lov?

Yog tub sab tuaj hmo ntuj,

lawv yuav tsis lws kom txaus lawv siab xwb lov?

10Tiamsis kuv de Exau tej txiv du lug,

kuv rhuav nws tej chaw nkaum

mas nws tsiv nraim tsis tau li lawm.

Nws tej tub ki thiab nws tej txheeb ze

thiab nws tej kwvtij zej zog raug puam tsuaj tag,

nws tu noob tsis tshuav ib tug li lawm.

11Cia li muab nej tej menyuam ntsuag tso tseg,

kuv yuav tuav lawv txojsia,

thiab cia nej tej poj ntsuam tso siab rau kuv.”

12Rau qhov Yawmsaub hais li no tias, “Yog tus uas tsis tsim nyog haus lub khob no los yuav tsum haus, koj yuav dim kev teem txim tau lov? Koj yeej yuav tsis dim, koj yuav tsum haus.” 13Yawmsaub hais tias, “Kuv tuav kuv lub npe cog lus khov kho tias lub moos Npauxa yuav ua lub chaw ceeb thiab ntshai, thiab yuav raug luag thuam luag, thiab yuav raug tso tseg piam tag thiab ua lo lus tsawm foom, thiab nws tej moos huvsi yuav muab tso tseg nyob do cuas mus ib txhis.”

14Kuv hnov xov tuaj ntawm Yawmsaub,

thiab ib tug tub tshaj xo raug txib mus

hais rau ib tsoom tebchaws tias,

“Cia li sau zog tuaj tawm tsam

lub tebchaws ntawd,

thiab sawv tsees ua rog.”

15“Saib maj, kuv yuav ua rau koj

me dua tej tebchaws huvsi,

ua rau ib tsoom neeg saib tsis taus koj.

16Qhov uas koj ua rau luag ceeb thiab ntshai

thiab qhov uas koj lub siab khav theeb,

dag ntxias koj.

Koj yog tus uas nyob saum tej kem zeb

thiab nyob ruaj saum tej ncov roob.

Txawm yog koj ua zes nyob siab

yam nkaus li tej dav,

los kuv yuav muab koj chua

nqes qhov ntawd los.”

Yawmsaub hais li no ntag.

17“Edoo yuav ua lub chaw

uas luag ceeb thiab ntshai,

thiab txhua tus uas hla mus yuav ceeb

thiab ntshai kawg thiab yuav thuam

vim yog qhov uas lawv raug puam tsuaj tag.”

18Yawmsaub hais tias, “Ib yam li thaum ub

lub moos Xaudoo thiab lub moos Kaumaula

thiab tej moos uas nyob ze ntawd

raug puam tsuaj tag,

yuav tsis muaj neeg mus so

rau hauv Edoo ib yam nkaus,

thiab yuav tsis muaj neeg

nyob hauv Edoo li lawm.

19Saib maj, kuv yuav ua rau lawv

khiav tawm hauv Edoo sai kawg,

yam nkaus li tus tsov ntxhuav uas tawm

hauv lub hav zoov ntawm ntug dej Yaladee

dhia mus huas yaj hauv lub nkuaj uas ruaj khov.u

Kuv yuav tsa tus uas kuv xaiv cia lawd kav Edoo.

Muaj leejtwg zoo cuag li kuv?

Leejtwg yuav teem sijhawm rau kuv tuaj?

Tus yug yaj twg yuav tawm tsam yeej kuv?”

20Vim li no cia li mloog tej uas Yawmsaub

npaj tseg yuav tawm tsam Edoo

thiab tej uas nws npaj siab yuav ua rau

cov neeg hauv lub moos Themas.

Txawm yog cov me me

uas nyob hauv pab ntawd

los yeej yuav raug muab cab tawm mus.

Lawv lub nkuaj yeej yuav ntshai heev kawg

rau tej uas lawv raug.

21Thaum hnov lub suab uas lawv ntog

mas lub ntiajteb yuav ntseeg nkaws,

lawv lub suab quaj qw

yuav nrov mus txog Hiavtxwv Liab.

22Saib maj, yuav muaj ib tug sawv tsees

qwv tis nkaus ya los yam li tus dav

thiab nthuav tis kiag

tawm tsam lub moos Npauxa.

Hnub ntawd Edoo tej tub rog lub siab

yuav zoo yam nkaus li tus pojniam uas tabtom

mob plab yug menyuam lub siab.

Tej lus uas hais txog Damaxaka

23Tej lus uas hais txog lub nroog Damaxaka.

“Lub moos Hama thiab lub moos Apa

ntxhov siab vim lawv hnov xov phem.

Lawv ntshai siab yaj tag,

thiab lawv siab fab tag zoo yam nkaus li

dej hiavtxwv uas nyob tsis tus.

24Damaxaka kuj tsaug leeg tag,

nws tig kiag khiav thiab ras zom zaws,

lawv lwj siab thiab mob ntsaj laws yam nkaus

tus pojniam tabtom yug menyuam.

25Lub nroog uas muaj koob meej

raug muab tso tseg lawm lauj,

yog lub nroog uas zoo siab xyiv fab.v

26Vim li no tej tub hluas hauv lub nroog ntawd

yuav ntog tuag tag rau hauv tej tshav puam,

thiab hnub ntawd tej tub rog hauv lub nroog

huvsi yuav raug puam tsuaj tag.”

Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus

hais li no ntag.

27“Kuv yuav zes taws

rau lub ntsa loog Damaxaka,

thiab hluavtaws yuav kub

vajntxwv Npeehada tej chaw ruaj khov.”

Tej lus uas hais txog cov Kheda thiab lub moos Haxau

28Hais txog cov Kheda thiab ib cheeb tsam ntawm lub moos Haxau uas vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo ntaus rog rau,

Yawmsaub hais li no tias,

“Cia li sawv tsees,

mus ua rog rau cov Kheda,

cia li muab cov neeg uas nyob sab hnub tuaj

ua kom puam tsuaj tag.

29Lawv tej tsev ntaub

thiab lawv tej pab yaj pab tshis,

lawv tej ntaub lawv tej qhov txhia chaw huvsi

yuav raug muab txeeb mus,

lawv tej ntxhuav yuav raug coj ntawm lawv mus.

Neeg yuav qw rau lawv tias,

‘Muaj kev txhawj kev ntshai

rau txhua fab lauj!’ ”

30Yawmsaub hais tias,

“Cov neeg hauv lub moos Haxau 'e,

cia li khiav, cia li mus deb deb,

mus nkaum hauv qhov taub tob tob,

vim yog vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo

twb ntaus tswvyim phem rau nej,

thiab npaj siab tseg tawm tsam nej.”

31Yawmsaub hais tias, “Cia li sawv tsees

mus ua rog rau ib haiv neeg

uas nyob siab tus yees,

uas nyob tso siab plhuav,

tsis muaj rooj loog tsis muaj las rooj li,

lawv nyob lawv ib qho xwb.

32Lawv tej ntxhuav los yuav lws tau los,

lawv tej pab nyuj los yuav txeeb tau los.

Kuv yuav ua kom cov uas txiav plaubhau

txij npoo nplooj ntsegw tawg ri sua

rau txhua fab raws cua ntsawj,

kuv yuav coj tej xwm txheej phem

txhua fab los raug lawv.”

Yawmsaub hais li no ntag.

33“Lub moos Haxau

yuav ua lub chaw rau hma nkaum,

yuav muab tso tseg nyob do cuas mus ib txhis.

Yuav tsis muaj leejtwg so

tsis muaj leejtwg nyob rau hauv li lawm.”

Tej lus uas hais txog Elas tebchaws

34Tej lus uas Yawmsaub hais tuaj rau Yelemi uas ua xibhwb cev Vajtswv lus ntsig txog Elas tebchaws rau thaum Xedekhiya pib ua vajntxwv kav Yuda tebchaws.

35Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus

hais li no tias,

“Saib maj, kuv yuav muab Elas rab hneev lov,

yog yam uas lawv vam khom thiab muaj zog.

36Thiab kuv yuav coj cua plaub fab

kaum ntuj tuaj tawm tsam Elas,

thiab kuv yuav ua kom lawv tawg ri sua

raws li tej cua ntsawj ntawd,

yuav tsis muaj ib lub tebchaws twg

uas cov neeg uas raug ntiab hauv Elas mus

nyob tsis txog.

37Kuv yuav ua rau cov Elas ntshai

lawv tej yeeb ncuab thiab cov

uas nrhiav txov lawv txojsia kawg nkaus li.”

Yawmsaub hais tias, “Kuv yuav coj

tej xwm txheej phem los raug lawv,

yog kuv tej kev chim heev.

Kuv yuav tso hniav ntaj hniav riam

caum cuag lawv mus txog thaum

kuv ua rau lawv puam tsuaj tag.

38Mas kuv yuav ua kuv lub zwm txwv

rau hauv Elas,

thiab kuv yuav muab lawv tus vajntxwv

thiab lawv cov thawj ua kom puam tsuaj tag.”

Yawmsaub hais li no ntag.

39“Tiamsis yav tom qab kuv yuav pub Elas

rov qab vam meej li qub.”

Yawmsaub hais li no ntag.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index