Search form

Yelemi 51

Yawmsaub rau txim rau Npanpiloo

1Yawmsaub hais li no tias, “Kuv yuav tshoov

ib tug uas ua kev puam tsuaj lub siab

kuas tawm tsam Npanpiloo,

thiab tawm tsam cov neeg Kheedia.

2Thiab yuav xa cov uas txawj ntxuaj

mus rau Npanpiloo,

mas lawv yuav ntxuaj nws.

Lawv yuav tsis tseg ib yam dabtsi

nyob hauv lub tebchaws

rau thaum uas lawv vij txhua fab tuaj,

yog hnub uas raug txom nyem ceeblaj.

3Tsis txhob tseev cov uas txawj tua hneev

nta tau hneev,

tsis txhob tseev lawv hnav tau

lub tsho hlau sawv li.

Tsis txhob tseg nws tej tub hluas siav li,

cia li muab nws tej tub rog coob coob

ua puam tsuaj huvsi.

4Lawv yuav raug muab tua tuag tag

rau hauv Kheedia tebchaws,

thiab raug mob hauv nws tej kev.

5Rau qhov Yixayee thiab Yuda tus Vajtswv

uas yog Yawmsaub muaj hwjchim loj kawg nkaus

tsis tau tso lawv tseg,

txawm yog lawv lub tebchawsb

muaj kev txhaum txim puv nkaus

rau Yixayee tus Vajtswv uas dawb huv kuj xij.

6“Cia li khiav tawm hauv nruab nrab Npanpiloo,

cia txhua tus huas siav dim.

Tsis txhob raug tua

rau thaum rau txim rau nws,

rau qhov no yog lub sijhawm

uas Yawmsaub ua pauj,

yog Yawmsaub ua pauj rau nws

raws li tsim nyog pauj.

7Npanpiloo twb txeev ua lub khob kub

uas nyob hauv Yawmsaub txhais tes,

ua rau lub ntiajteb huvsi qaug cawv,

thiab tej tebchaws tau haus

nws tej cawv txiv hmab,

mas tej tebchaws thiaj qaug cawv tag

tsis meej pem.

8Ib pliag ntshis xwb Npanpiloo

twb vau pes hlo tawg tag.

Cia li quaj nyiav nws.

Cia li muab tshuaj kho nws tej mob,

tej zaum yuav kho tau nws zoo kaj.

9‘Peb xav kho kom Npanpiloo zoo,

tiamsis nws tsis zoo.

Cia li muab nws tso tseg,

peb cia li mus,

nyias mus rau nyias lub tebchaws,

vim qhov uas txiav txim rau nws

loj nce mus nto ntuj,

thiab raug muab tsa mus txog ntua qab ntuj.

10Yawmsaub tsa peb txojcai lawm.

Cia li los,

cia peb piav Yawmsaub

uas yog peb tus Vajtswv tej haujlwm

rau hauv Xi‑oo.’

11“Cia li hov rab xub vos

thiab tuav rawv daim hlau tiv thaiv.

Yawmsaub tshoov Midia tej vajntxwv lub siab,

vim nws twb npaj siab

yuav ua rau Npanpiloo puam tsuaj.

No yog qhov uas Yawmsaub ua pauj,

yog ua pauj nws lub tuam tsev.

12Cia li tsa chij ua rog rau lub loog Npanpiloo.

Cia li tso neeg zov zoo zoo,

thiab tsa cov uas faj xwm,

thiab npaj cov uas mus zov kev tos,

rau qhov Yawmsaub twb npaj tseg

thiab ua kom tiav raws li nws tau hais tseg

txog cov neeg hauv Npanpiloo.

13Koj tus uas nyob ntawm ntau tus dej

thiab muaj nyiaj txiag cuab txhiaj cuab tam

ntau kawg 'e,

koj lub caij kawg los txog lawm,

txoj hlua uas ntsuas koj txojsia

twb muab txiav tu nrho lawm.

14Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus

tau tuav nws lub npe cog lus khov kho.

Kuv yeej yuav coj neeg tuaj

puv nkaus lub tebchaws,

coob yam nkaus li tej kooj txig,

mas lawv yuav tsa lub suab qw

uas kov yeej koj.

15“Nws yog tus uas siv nws lub hwjchim tsim lub ntiajteb,

thiab siv nws lub tswvyim tsim tsa lub qab ntuj,

thiab siv nws txojkev txawj ntse nthuav lub ntuj.

16Thaum nws tsa nws lub suab hu,

tej dej saum nruab ntug nrov vig voog,

thiab nws ua huab sawv tim qab ntuj kawg tuaj.

Nws ua xob laim rau thaum nag los,

thiab coj cua tawm hauv nws tej txhab cua los.

17Txhua tus neeg tsis thoob tsib

thiab tsis paub qabhau.

Txhua tus Kws ntaus kub yuav txaj muag

vim tej dab mlom uas nws ua,

rau qhov nws tej dab mlom yog cuav

thiab tsis txawj ua pa kiag li.

18Tej dab mlom ntawd tsis muaj qabhau kiag li,

yog tej uas ntxim thuam luag.

Thaum txog sijhawm teem txim,

tej ntawd yuav puam tsuaj tag.

19Tus uas yog Yakhauj li Vajtswv

tsis thooj li tej dab mlom ntawd,

rau qhov nws yog tus uas tsim txhua yam,

thiab haiv neeg Yixayee

yog nws qub txeeg qub teg,

nws lub npe hu ua Yawmsaub

uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.

20“Npanpiloo, koj yog kuv rab qws

thiab yog kuv tej cuab yeej ua rog,

kuv siv koj tsoo tej tebchaws

tawg ua tej dwb daim,

kuv siv koj ua rau tej tebchaws puam tsuaj tag.

21Kuv siv koj tsoo tej nees

thiab cov uas caij nees tawg ua tej dwb daim,

kuv siv koj tsoo tej tsheb ua rog

thiab cov uas tsav tsheb tawg ua tej dwb daim.

22Kuv siv koj tsoo tej pojniam txivneej

tawg ua tej dwb daim,

kuv siv koj tsoo tej poj koob yawm txwv

thiab tej hluas tawg ua tej dwb daim,

kuv siv koj tsoo tej tub hluas ntxhais hluas

tawg ua tej dwb daim.

23Kuv siv koj tsoo cov uas yug yaj

thiab lawv pab yaj tawg ua tej dwb daim,

kuv siv koj tsoo cov uas ua teb

thiab lawv tej nkawm nyuj tawg ua tej dwb daim,

kuv siv koj tsoo cov thawj hauv tej moos

thiab cov tim xyoob tawg ua tej dwb daim.

24“Kuv yuav ua pauj rau Npanpiloo thiab cov neeg hauv Kheedia sawvdaws tab meeg koj pom ntsoov, ua pauj rau tej kev phem huvsi uas lawv ua hauv Xi‑oo.” Yawmsaub hais li no ntag.

25Yawmsaub hais tias,

“Lub roob uas ua kom puam tsuaj 'e,

koj yog lub roob uas ua kom thoob ntiajteb

puam tsuaj, kuv tawm tsam koj.

Kuv yuav tsa kuv txhais tes tawm tsam koj,

thiab muab koj dov saum tsua los,

thiab muab koj ua lub roob uas kub hnyiab tag.

26Luag yuav tsis muab koj tej pob zeb ib lub twg

coj mus ua lub thawj ntawm kaum tsev,

thiab tsis coj mus tiag taw ua tsev

tiamsis koj yuav ua lub chaw uas muab tso tseg

nyob do cuas mus ib txhis.”

Yawmsaub hais li no ntag.

27“Cia li tsa chij ua rog rau hauv ntiajteb,

cia li tshuab raj kub yaj rau hauv tej tebchaws,

cia li npaj tej tebchaws tuaj ua rog rau nws,

cia li hu tebchaws Alalab thiab tebchaws Mini

thiab tebchaws Akhena tuaj ua rog rau nws.

Cia li tsa ib tug thawj rog mus tawm tsam nws,

cia li coj tej nees tuaj coob yam nkaus li

kooj txig ua npoj ntws.

28Cia li npaj tej tebchaws tuaj ua rog rau nws,

yog npaj cov Midia tej vajntxwv

thiab cov thawj thiab tej tim xyoob,

thiab txhua lub tebchaws uas zwm rau Midia.

29Lub tebchaws ntseeg nkaws

mob ntswj ib ce pes yos,

rau qhov Yawmsaub yeej yuav ua

raws li nws npaj tseg rau Npanpiloo,

yuav ua rau Npanpiloo nyob do cuas

tsis muaj neeg nyob hauv kiag li.

30Npanpiloo tej tub rog twb tso tes tag lawm,

lawv lam nyob hauv lawv tej chaw ruaj khov xwb.

Lawv twb qaug zog tag lawm,

lawv zoo li pojniam xwb.

Tej vaj tse hauv Npanpiloo tabtom kub hnyiab,

tej las rooj kuj lov tag.

31Ib tug dhia tuaj tag los ib tug dhia tuaj thiab,

ib tug tshaj xo tuaj tag los ib tug tuaj thiab,

yog tuaj hais rau vajntxwv Npanpiloo tias

nws lub nroog twb raug luag txeeb tag nrho lawm.

32Lub chaw hla dej luag twb txeeb tau lawm,

lub chaw faj xwm kub hnyiab tag,

thiab tej tub rog kuj ntshai ras zom zaws.”

33Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus

uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias,

“Npanpiloo tus ntxhais zoo yam nkaus li

lub tshav ntaus qoob rau thaum luag tuaj tsuj.

Ib pliag xwb twb yuav txog lub sijhawm hlais.

34“Vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo

twb noj kuvc lawm,

nws muab kuv tsuam lawm,

nws ua rau kuv zoo li

lub tais uas nyob khoom xwb,

nws muab kuv nqos kiag zoo li zaj nqos lawm,

nws muab kuv tej qhov txhia chaw uas qab

noj puv nkaus nws lub plab,

thiab nws muab kuv ntuav tawm mus.”

35Cia tus uas nyob hauv Xi‑oo hais tias

“Cia txojkev ua limhiam ntais ntuj

uas ua rau kuv thiab kuv tej kwvtijd

rov poob rau saum Npanpiloo.”

Cia Yeluxalees hais tias,

“Kuv cov ntshav cia cov Kheedia ris.”

36Vim li no Yawmsaub hais li no tias,

“Kuv yuav hais koj tshaj plaub

thiab sawv koj chaw ua pauj.

Kuv yuav ua rau nws lub hiavtxwv qhuav

thiab ua rau nws tej hauv dej saus.

37Mas Npanpiloo yuav pob ua tej niag pawg cia,

ua chaw rau hma nkaum,

ua lub chaw uas luag ceeb thiab ntshai,

thiab ua rau luag thuam,

tsis muaj neeg nyob hauv li.

38Lawv yuav ua ke nyooj laws li tsov ntxhuav,

lawv yuav quaj mluj mlom li

tej menyuam tsov ntxhuav.

39Thaum uas lawv ua nyaum heev

kuv yuav npaj ib pluag noj haus rau lawv

ua kom lawv qaug cawv ua lom vab vab,

mus txog thaum lawv tsis meej pem

thiab pw tsaug zog mus ib txhis tsis xeev li.”

Yawmsaub hais li no ntag.

40“Kuv yuav coj lawv los tua

yam li tua menyuam yaj

thiab tua tej txiv yaj txiv tshis.

41“Npanpiloo raug txeeb lawm lauj,

lub nroog uas thoob ntiajteb qhuas

raug ntes lawm lauj!

Npanpiloo tau ua lub chaw

uas ib tsoom tebchaws

ceeb thiab ntshai lawm lauj!

42Dej hiavtxwv nphau tuaj nyab Npanpiloo,

tej niag nthwv dej nrov voog tuaj

npog nkaus nws.

43Nws tej moos ua chaw rau luag ceeb thiab ntshai,

thiab ua lub tebchaws qhuav nkig nkuav

thiab ua ntuj nrag teb do,

ua lub tebchaws uas tsis muaj neeg nyob li,

thiab tsis muaj leejtwg hla hauv mus li.

44Kuv yuav rau txim rau tus dab Npee hauv Npanpiloo,

thiab ua rau nws ntuav tej uas nws nqos lawm

tawm hauv lub ncauj los.

Tej tebchaws yuav tsis mus

nrhiav nws nchuav nthwv lawm.

Npanpiloo tej ntsa loog pob tag lawm lauj!

45“Kuv cov neeg, cia li tawm hauv nws mus.

Cia txhua tus huas kom dim txojsia

ntawm qhov uas Yawmsaub npau taws heev.

46Nej tsis txhob poob siab

thiab tsis txhob ntshai tej xov

uas hnov hauv lub tebchaws ntawd.

Muaj xov tuaj xyoo tag

los tseem tuaj xyoo thiab,

yog xov hais txog kev ua limhiam ntais ntuj

hauv lub tebchaws,

thiab ib tug thawj

kuj tawm tsam rau ib tug thawj.

47Vim li no, saib maj,

lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog

mas kuv yuav rau txim rau Npanpiloo tej dab mlom.

Nws lub tebchaws huvsi yuav raug txaj muag,

thiab nws cov neeg uas raug tua yuav ntog tag

rau hauv nruab nrab nws lub tebchaws.

48Mas lub ntuj thiab lub ntiajteb

thiab txhua yam uas nyob hauv

yuav qw zoo siab xyiv fab txog Npanpiloo,

vim tus uas ua kom puam tsuaj yuav tuaj

sab qaum teb ped tuaj tawm tsam nws.”

Yawmsaub hais li no ntag.

49“Npanpiloo yuav tsum ntog tuag tag

vim yog nws tua cov Yixayee,

ib yam li Npanpiloo ua rau ib tsoom neeg

thoob ntiajteb ntog tuag tag.

50“Nej cov uas dim hniav ntaj,

cia li mus tsis txhob nyob twjywm tos.

Txawm yog nej nyob deb

los cia li nco txog Yawmsaub,

thiab cia Yeluxalees los nyob

hauv nej lub siab.”

51“Peb tau txaj muag,

vim yog peb hnov tej lus uas thuam peb.

Kev poob koob npog nkaus

peb lub ntsej muag tag,

vim lwm haiv neeg tau nkag rau hauv

Yawmsaub lub tuam tsev tej chav uas dawb huv.”

52Yawmsaub hais tias, “Vim li no, saib maj,

lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog

mas kuv yuav rau txim rau nws tej dab mlom,

thiab cov uas raug mob raug to

yuav quaj ntsaj thoob nws lub tebchaws.

53Txawm yog Npanpiloo nce mus txog saum ntuj,

thiab ua tau nws lub chaw tiv thaiv

siab siab uas ruaj khov,

los cov uas ua kom puam tsuaj

yuav tuaj ntawm kuv mus tawm tsam nws.”

Yawmsaub hais li no ntag.

54“Mloog saib, muaj suab quaj qw

hauv Npanpiloo tuaj,

muaj suab puam tsuaj loj nrov

hauv cov Kheedia lub tebchaws tuaj.

55Yawmsaub tabtom ua rau

Npanpiloo piam tag,

thiab ua rau nws lub suab

uas nrov heev ntsiag to mus.

Tej tub rog tuaj nrov vig voog

yam li tej niag nthwv dej uas loj heev,

lawv tsa suab qw nrov heev,

56rau qhov tus uas ua kom puam tsuaj

twb tuaj tawm tsam Npanpiloo.

Nws tej tub rog luag twb ntes tau tag lawm,

nws tej hneev kuj raug muab lov

ua tej ywb yav tag lawm,

vim Yawmsaub yog Vajtswv uas ua pauj,

nws yeej ua pauj tiag tiag li.

57Kuv yuav ua rau nws cov thawj

thiab nws cov neeg txawj ntse,

thiab cov thawj hauv tej moos

thiab nws cov thawj rog

thiab nws tej tub rog qaug cawv tag.

Lawv yuav pw tsaug zog

mus ib txhis tsis xeev li.”

Tus vajntxwv uas npe hu ua Yawmsaub

uas muaj hwjchim loj kawg nkaus

hais li no ntag.

58Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus

hais li no tias,

“Npanpiloo tej ntsa loog uas tuab heev

yuav raug muab rhuav pob tag ti nkaus npoo av,

thiab nws tej rooj loog uas siab siab

yuav raug muab hlawv kub hnyiab tag.

Tej pejxeem ua tej haujlwm hnyav

do tsis muaj qabhau,

thiab tej tebchaws ua haujlwm khwv txog siav

kom raug muab hlawv pov tseg xwb.”

59Tej lus no yog tej uas Yelemi uas ua xibhwb cev Vajtswv lus muab rau Xelaya rau thaum Xelaya nrog Yuda tus vajntxwv Xedekhiya mus rau Npanpiloo, yog xyoo plaub uas Xedekhiya ua vajntxwv kav. Xelaya yog Neliya tus tub, yog Maxeya tus xeeb ntxwv, nws yog tus thawj tub rog uas npaj chaw rau lawv so taug kev. 60Yelemi sau tej kev xwm txheej phem huvsi uas yuav raug Npanpiloo rau hauv ntawv, yog tej lus sau cia uas hais txog Npanpiloo no huvsi. 61Mas Yelemi hais rau Xelaya tias, “Thaum koj mus txog Npanpiloo lawm, koj yuav tsum nyeem tej lus no huvsi nav, 62thiab hais tias, ‘Au Yawmsaub, koj tau hais txog lub chaw no tias koj yuav muab rhuav pov tseg, kom thiaj tsis muaj ib yam dabtsi nyob hauv li, tsis hais neeg thiab tsiaj txhu, mas yuav nyob do cuas cia mus ib txhis.’ 63Thaum koj nyeem phau ntawv no tag, cia li muab ib lub pob zeb khi rau phau ntawv, es muab pov rau hauv nruab nrab tus dej Yufeti, 64thiab hais tias, ‘Npanpiloo yuav tog rau hauv ib yam li no tsis ntab los li, vim yog tej xwm txheej phem uas kuv yuav coj los raug nws.’ ”

Yelemi tej lus tag li no lawm.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index