Search form

Yau‑ee 2

Kooj txig ya tuaj

1Cia li tshuab raj kub yaj rau hauv Xi‑oo,

cia li tshuab raj ceeb toom

saum kuv lub roob dawb huv.

Cia cov neeg sawvdaws

hauv lub tebchaws no tshee hnyo,

rau qhov hnub uas Yawmsaub teem cia

tabtom los, tabtom los ze lawm,

2yog hnub uas tsaus ntuj thiab tsaus dub nciab,

yog hnub uas muaj huab thiab tsaus nciab.

Muaj ib pab kooj coob coob uas muaj zog heev

tuaj laum nkaus saum tej roob

nyob tsaus nti yam li duab ntxoov ntxoo.

Ib txwm thaum ub los tsis tau txeev muaj li no

thiab txij no mus yuav tsis muaj dua

ib txhiab ib txhis mus rau txhua tiam neeg.

3Hluavtaws kub ua lawv ntej,

nplaim taws cig raws lawv qab.

Tom lawv hauv ntej lub tebchaws

zoo yam nkaus li lub vaj Edee,

tom lawv qub qab zoo yam nkaus li

tebchaws moj sab qhua uas nyob do cuas,

tsis tshuav ib yam dabtsi dim li.

4Lawv lub cev zoo yam li nees,

lawv dhia li tej nees ua rog dhia.

5Lawv dhia caws qia saum tej ncov roob

nrov qas voog yam li tsheb nees ua rog,

thiab nrov plij plej yam li

nplaim taws hlawv quav nyab,

thiab yam li pab tub rog uas muaj zog

npaj txhij ua rog.

6Tej neeg pom lawv, mas poob siab nthav,

txhua tus ntsej muag thim xem tag.

7Lawv dhia yam li cov uas txawj ua rog,

lawv nce saum ntsa loog yam li tub rog.

Lawv mus tau ua ib sob,

tsis tig rau sab twg kiag li.

8Lawv tsis sib txeeb kev mus,

nyias mus ncaj nyias xubntiag.

Lawv txeem plaws tej cuab yeej uas thaiv kev,

tsis muaj dabtsi tav tau lawv li.

9Lawv caws qia rau hauv lub nroog

lawv dhia saum tej ntsa loog,

lawv nce mus rau hauv tej tsev,

lawv nkag tej qhov rais ib yam li tub sab.

10Lub ntiajteb ua zog kais

rau ntawm lawv xubntiag,

thiab lub ntuj ntseeg nkaws.

Lub hnub lub hli tsaus ntais,

tej hnub qub tsis ci lawm.

11Yawmsaub nthe nqho

rau ntawm nws cov tub rog xubntiag.

Nws pab tub rog coob heev,

cov uas ua raws li nws hais kuj muaj zog heev.

Hnub uas Yawmsaub teem cia

yog hnub uas loj heev thiab txaus ntshai.

Leejtwg yuav thev taus?

Los cuag Yawmsaub thiaj tau kev hlub

12Yawmsaub hais tias,

“Txawm li ntawd kuj xij,

nej cia li rov los cuag kuv

kawg siab kawg ntsws nimno,

thiab yoo mov, quaj thiab quaj ntsuag.”

13Cia li dua nej lub siab

tsis yog dua nej lub tsho.

Cia li tig rov los cuag Yawmsaub

uas yog nej tus Vajtswv,

nws yog tus uas hlub thiab khuvleej,

nws tsis chim sai,

nws txojkev hlub uas ruaj khov

muaj nplua mias,

nws hloov dua siab

tsis tso xwm txheej phem los.

14Leejtwg yuav paub tias

tej zaum nws yuav tig kiag hloov dua siab,

thiab tseg tej koob hmoov rau nej,

yog tseg qoob loo uas nej yuav xyeem

thiab tej cawv txiv hmab uas yuav hliv xyeem

rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv.

15Cia li tshuab raj kub yaj rau hauv Xi‑oo,

tshaj tawm kom ua kevcai yoo mov,

hu kom sawvdaws tuaj txoos ua ke

caiv so tiag tiag li.

16Cia li sau zog cov pejxeem tuaj,

cia li tu ib tsoom pejxeem kom dawb huv.

Cia li hu cov laus tuaj,

thiab sau zog cov menyuam yaus,

thiab cov menyuam noj mis.

Cia tus nraug vauv

tawm hauv nws lub chaw tuaj,

thiab cia tus nkauj nyab

tawm hauv nws lub txaj tuaj.

17Cia cov pov thawj uas ua koom tu Yawmsaub

quaj rau ntawm lub qab khav tuam tsev

thiab lub thaj kem nruab nrab, thiab hais tias,

“Au Yawmsaub, thov khuvleej koj haiv neeg,

thov tsis txhob cia koj qub txeeg qub teg

raug ib tsoom tebchaws thuam luag

thiab tiag luag ncauj luag lo.

Ua cas ib tsoom neeg yuav hais tias,

‘Lawv tus Vajtswv dua twg lawm?’ ”

18Yawmsaub txawm khib xeeb nws lub tebchaws

thiab khuvleej nws haiv neeg.

19Yawmsaub thiaj teb nws haiv neeg tias,

“Saib maj, kuv tabtom pub qoob loo

thiab cawv txiv hmab thiab roj rau nej,

nej thiaj muaj txaus nkaus.

Kuv yuav tsis ua rau nej raug

ib tsoom tebhcaws thuam luag dua li lawm.

20Kuv yuav rho cov kooj uas tuaj

sab ped tuaj coj mus kom deb nej,

kuv yuav muab lawv ntiab khiav mus

rau hauv lub tebchaws

uas qhuav nkig nkuav thiab tsis muaj dabtsi.

Pab uas ua ntej yuav mus rau hauv

lub hiavtxwv uas nyob sab hnub tuaj,b

pab uas ua qab yuav mus rau hauv

lub hiavtxwv uas nyob sab hnub poob.c

Yuav hnov lawv tej ntxhiab tsw lwj tuaj,

vim Vajtswv ua haujlwm loj heev.”

21Lub tebchaws 'e, tsis txhob ntshai,

cia li zoo siab thiab xyiv fab,

rau qhov Yawmsaub tau ua

tej haujlwm loj kawg lawm.

22Tej tsiaj qus 'e, tsis txhob ntshai,

vim tej tshav zaub hauv tebchaws

moj sab qhua ntsuab tsaus nti,

tej txiv ntoo kuj txi txiv,

tej txiv cev thiab tej txiv hmab

txi txiv ncw ncw.

23Xi‑oo cov tub 'e, cia li zoo siab nawj,

cia li xyiv fab rau hauv Yawmsaub

uas yog nej tus Vajtswv.

Nws muab cov nag hauv xyoo cawm nej,

nws tso nag ntau kawg los rau nej,

muaj nag hauv xyoo thiab nag qab xyoo

ib yam li yav thaum ub.

24Yuav muaj qoob

puv nkaus tej tshav ntaus qoob,

yuav muaj cawv txiv hmab thiab roj

puv tej rhawv phwj yos.

25“Kuv yuav pub kom lub niaj lub xyoos

rov zoo li qub rau nej,

yuav pauj tej xyoos uas kooj txig

kooj ntsuab kooj tshuab kooj me

muab noj tag lawd,

yog kuv pab tub rog coob coob

uas kuv tso los rau hauv nej.

26Nej yuav tau noj nplua mias thiab tsau npo,

mas nej yuav qhuas

nej tus Vajtswv Yawmsaub lub npe

uas tau ua tej txujci phimhwj pab nej.

Kuv haiv neeg yuav tsis raug txaj muag

dua li lawm.

27Nej yuav paub tias kuv nyob

hauv nruab nrab cov Yixayee,

thiab paub tias kuv yog Yawmsaub,

yog nej tus Vajtswv,

tsis muaj dua lwm tus li.

Kuv haiv neeg yuav tsis raug txaj muag

dua li lawm.”

Hnub uas Yawmsaub teem cia

28“Yav tom qab kuv yuav hliv kuv tus Ntsuj Plig

rau saum ib tsoom neeg sawvdaws.

Nej tej tub tej ntxhais yuav cev kuv li lus,

nej cov laus yuav ua npau suav,

nej cov hluas yuav ua yog toog pom.

29Lub sijhawm ntawd

txawm yog kuv cov tub qhe nkauj qhev

los kuv yuav hliv kuv tus Ntsuj Plig

rau saum lawv.

30Kuv yuav ua tej txujci phimhwj

tshwm saum nruab ntug

thiab hauv lub ntiajteb yuav muaj ntshav

thiab hluavtaws thiab pa ncho.

31Lub hnub yuav ntxeev ua tsaus ntuj,

lub hli yuav ua ntshav,

ua ntej hnub uas loj txaus ntshai

uas Yawmsaub teem cia los txog.

32Thaum ntawd txhua tus uas

thov hu Yawmsaub lub npe yuav dim.

Yuav muaj neeg dim hauv Xi‑oo

thiab hauv Yeluxalees

raws li Yawmsaub hais cia lawd,

thiab cov uas dim ntawd

yog yuav muaj cov uas Yawmsaub hu.”

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index