Search form

Ntawv Nkauj 119

Yawmsaub txoj kevcai

1Cov neeg uas lawv lub neej

tsis muaj chaw thuam

kuj tau nyob kaj siab lug,

yog cov uas ua lub neej

raws li Yawmsaub txoj kevcai.

2Cov uas tuav rawv Yawmsaub tej lus qhia

kuj tau nyob kaj siab lug,

yog cov uas nrhiav Yawmsaub

kawg siab kawg ntsws.

3Lawv tsis ua txhaum,

tiamsis lawv taug nraim Yawmsaub txojkev.

4Koj rhawv koj tej kev tswjhwm rau peb

kom peb coj nruj li ntawd.

5Thov cia kuv lub neej

uas ua raws li koj tej kab ke

ruaj khov mus li,

6kuv thiaj li tsis raug txaj muag

vim yog kuv qhov muag saib ntsoov

koj tej lus nkaw huvsi.

7Thaum uas kuv kawm paub

koj phua cai ncaj ncees lawm

kuv ua lub siab dawb paug qhuas koj.

8Kuv yuav coj raws li koj tej kab ke.

Thov tsis txhob muab kuv tso plhuav tseg.

Coj raws li Yawmsaub txoj kevcai

9Yuav ua li cas tus tub hluas

thiaj ua tau nws lub neej dawb huv?

Yog yuav tsum ceev faj coj

raws li koj txoj lus.

10Kuv nrhiav koj kawg kuv lub siab,

thov tsis txhob cia kuv yuam kev

ntawm koj tej lus nkaw.

11Kuv khaws nkaus koj tej lus

rau hauv kuv lub siab,

kuv thiaj tsis ua txhaum rau koj.

12Au Yawmsaub, kuv qhuas koj,

thov koj qhia koj tej kab ke rau kuv.

13Kuv daim tawv ncauj

yuav piav txog tej lus phua cai

uas tawm hauv koj lub qhov ncauj los huvsi.

14Kuv zoo siab rau koj tej lus qhia

npaum nkaus li zoo siab

rau txhua yam kev nplua nuj.

15Kuv tshawb nrhiav koj tej kev tswjhwm,

thiab kuv lub qhov muag

ntsia ntsoov koj txojkev.

16Kuv zoo siab rau koj tej kab ke,

kuv pheej yuav nco ntsoov koj txoj lus.

Yawmsaub kevcai ua rau yus siab xyiv fab

17Thov koj ua zoo rau koj tus tub qhe,

xwv kuv thiaj li muaj txojsia nyob

thiab coj raws li koj tej lus.

18Thov qheb kuv qhov muag

kom kuv thiaj li pom tej txujci phimhwj

hauv koj txoj kevcai.

19Kuv ua neej nyob ib nyuag ntu

hauv ntiajteb no,

thov tsis txhob muab koj tej lus nkaw

zais tsis qhia kuv.

20Kuv lub siab nqhis koj tej lus phua cai

qhuav siab qhawv txhua lub sijhawm.

21Koj cem cov uas khav theeb,

yog cov uas raug foom tsis zoo,

yog cov uas yuam kev

ntawm koj tej lus nkaw.

22Thov koj rho tej lus cem

thiab tej lus saib tsis taus kuv mus,

rau qhov kuv yeej coj raws nraim li

koj tej lus qhia.

23Txawm yog cov thawj sablaj

ntaus tswvyim tawm tsam kuv,

los koj tus tub qhe tsuas muaj uas

tshawb nrhiav koj tej kab ke.

24Koj tej lus qhia ua rau kuv zoo siab xyiv fab,

thiab tej lus ntawd yog kuv lub chaw sablaj.

Xav coj raws li Yawmsaub kevcai

25Kuv tus ntsuj plig nyob kiag

rau hauv hmoov av,

thov koj txuas kuv txojsia

raws li koj tej lus cog tseg.

26Thaum kuv qhia kuv lub neej rau koj

mas koj kuj teb kuv.

Thov koj qhia koj tej kab ke rau kuv.

27Thov qhia kom kuv nkag siab

koj tej kev tswjhwm.

Kuv yuav tshawb nrhiav kawm

koj tej haujlwm phimhwj.

28Kuv muaj kev txhawj xeeb

siab ntsws yaj tag,

thov txhawb kuv lub zog

raws li koj tej lus cog tseg.

29Thov pab kom kuv

tsis txhob ua neeg dag,

thov koj hlub kuv,

qhia koj txoj kevcai rau kuv.

30Kuv twb xaiv qhov uas xib rau koj,

kuv muab koj tej lus phua cai

txawb rau ntawm kuv xubntiag.

31Au Yawmsaub, kuv yeej tuav rawv

koj tej lus qhia,

tsis txhob cia kuv raug txaj muag.

32Kuv yuav maj nroos

ua raws li koj tej lus nkaw,

vim yog koj pub kuv nkag siab ntau zuj zus.

Thov Yawmsaub pab yus nkag siab

33Au Yawmsaub, thov koj qhia

koj tej kab ke rau kuv,

kuv yuav coj raws nraim li ntawd

mus txog thaum kawg.

34Thov qhia kom kuv nkag siab,

kuv thiaj li coj raws nraim li koj txoj kevcai,

kuv yuav xyaum ua raws li ntawd

kawg kuv lub siab.

35Thov koj coj kuv mus raws li koj tej lus nkaw,

rau qhov kuv zoo siab xyiv fab

rau txojkev ntawd.

36Thov tswj kuv lub siab rau koj tej lus qhia,

tsis txhob cia qaug rau kev nplua nuj.

37Thov koj tig kuv qhov muag kom tsis txhob

saib rau tej yam uas tsis tseem ceeb,

thiab thov koj tuav kuv txojsia

rau hauv koj txojkev.

38Thov koj tuav rawv koj tej lus cog tseg

rau koj tus tub qhe,

yog tej lus uas koj cog rau cov uas hwm

thiab paub ntshai koj.

39Thov koj muab tej lus thuam luag

uas kuv ntshai rhuav tshem mus,

rau qhov koj tej lus phua cai

zoo kawg nkaus.

40Kuv nco nco koj tej kev tswjhwm.

Vim koj yog tus ncaj ncees

mas thov tuav kuv txojsia.

Tso siab rau Yawmsaub kevcai

41Au Yawmsaub, thov koj ua koj txojkev hlub

uas ruaj khov tshwm tuaj rau kuv,

yog qhov uas koj cawm dim

raws li koj cog lus tseg.

42Mas kuv thiaj li muaj lus teb

rau cov uas thuam luag kuv,

vim kuv tso siab rau koj tej lus.

43Thov koj tsis txhob muab koj tej lus tseeb

rho kiag ntawm kuv lub qhov ncauj mus,

rau qhov kuv yeej vam

tej lus uas koj phua cai.

44Kuv yuav tuav rawv koj txoj kevcai

mus ib txhis tsis kawg.

45Kuv yuav ua neej nyob ywj pheej

vim yog kuv tshawb nrhiav

koj tej kev tswjhwm.

46Kuv yuav piav koj tej lus qhia

rau tej vajntxwv mloog,

kuv yuav tsis raug txaj muag li.

47Rau qhov kuv yeej zoo siab heev

rau koj tej lus nkaw uas kuv nyiam.

48Kuv hwm koj tej lus nkaw uas kuv nyiam,

thiab kuv yuav tshawb nrhiav koj tej kab ke.

Tso siab rau Yawmsaub tej lus

49Thov nco ntsoov tej lus

uas koj cog tseg rau koj tus tub qhe,

tej lus ntawd yeej ua rau kuv muaj siab vam.

50Thaum kuv raug kev txom nyem,

yam uas nplij kuv lub siab

yog koj tej lus cog tseg

uas pub txojsia rau kuv.

51Cov neeg uas tsis hwm Vajtswv

thuam luag kuv heev,

los kuv tsis tig ntawm koj txoj kevcai.

52Au Yawmsaub, thaum kuv xav txog tej lus

uas koj phua cai thaum ub,

mas tej lus ntawd nplij tau kuv lub siab.

53Kuv chim siab heev kawg li

vim tej neeg limhiam

muab koj txoj kevcai tso tseg.

54Koj tej kab ke yog tej nkauj uas kuv hu

rau thaum kuv ua qhua nyob hauv ntiajteb.

55Au Yawmsaub, thaum tsaus ntuj nti

los kuv nco txog koj lub npe,

thiab tuav rawv koj txoj kevcai.

56Kuv tau nyob kaj siab lug

vim yog kuv coj raws li koj tej kev tswjhwm.

Cog lus tseg rau Yawmsaub

57Yawmsaub yog kuv tug,

kuv cog lus tseg hais tias

kuv yuav ua raws li koj tej lus.

58Kuv thov kawg siab kawg ntsws

kom koj hlub kuv,

thov koj khuvleej kuv

raws li tej lus uas koj cog tseg.

59Thaum kuv xav txog tej uas kuvb ua,

kuv thiaj li tig hlo ua raws li koj tej lus qhia.

60Kuv maj nroos ua raws li koj tej lus nkaw,

kuv tsis tos li lawm.

61Txawm yog kuv mag cov neeg limhiam

txoj hlua cuab,

los kuv pheej yuav nco ntsoov koj txoj kevcai.

62Thaum ib tag hmo

los kuv sawv los qhuas koj,

vim yog tej lus uas koj phua cai ncaj ncees.

63Kuv nrog txhua tus uas hwm

thiab paub ntshai koj ua phoojywg,

yog cov uas coj raws li koj tej kev tswjhwm.

64Au Yawmsaub, koj txojkev hlub uas ruaj khov

puv nkaus lub ntiajteb,

thov qhia koj tej kab ke rau kuv.

Yawmsaub txoj kevcai muaj nqes

65Au Yawmsaub, koj tau ua zoo

rau koj tus tub qhe,

raws li koj tej lus cog tseg.

66Thov qhia tswvyim

thiab kev txawj ntse rau kuv,

vim yog kuv tso siab rau koj tej lus nkaw.

67Ua ntej uas kuv tsis tau raug kev txom nyem

kuv yuam kev ua txhaum,

tiamsis nimno kuv ua raws li koj tej lus.

68Koj yog tus zoo kawg thiab ua zoo,

thov qhia koj tej kab ke rau kuv.

69Cov neeg uas tsis hwm koj

lam iab hiam kuv,

tiamsis kuv coj raws li koj tej kev tswjhwm

kawg kuv lub siab.

70Lawv lub siab ruam puas ntsoog,

tiamsis kuv zoo siab xyiv fab rau koj txoj kevcai.

71Qhov uas kuv raug txom nyem kuj zoo lawm,

kuv thiaj kawm paub koj tej kab ke.

72Txoj kevcai uas tawm

hauv koj lub qhov ncauj los

mas zoo rau kuv ntau dua nyiaj

thiab kub qas txhiab daim.

Yawmsaub txoj kevcai ncaj ncees

73Koj txhais tes tau tsim thiab puab kuv.

Thov pub kuv nkag siab

kuv thiaj kawm paub koj tej lus nkaw.

74Cov uas hwm thiab paub ntshai koj

yuav pom kuv thiab zoo siab,

vim yog kuv muaj siab vam koj tej lus.

75Au Yawmsaub, kuv paub tias

qhov uas koj phua cai yeej raug lawm,

thiab paub tias thaum koj cia kuv

raug kev txom nyem koj yeej ua ncaj ncees.

76Thov cia koj txojkev hlub uas ruaj khov

nplij kuv lub siab,

raws li koj cog tseg rau koj tus tub qhe.

77Thov khuvleej kuv

xwv kuv thiaj li ciaj sia nyob.

Koj txoj kevcai ua rau kuv zoo siab xyiv fab.

78Thov ua kom cov neeg uas tsis hwm koj

raug txaj muag,

vim yog lawv lam iab hiam kom kuv,

tiamsis kuv li mas kuv yuav tshawb nrhiav

koj tej kev tswjhwm.

79Thov pub cov uas hwm thiab paub ntshai koj

tig los rau ntawm kuv,

xwv lawv thiaj li paub koj tej lus qhia.

80Thov cia kuv lub siab dawb huv

coj raws li koj tej kab ke,

kuv thiaj tsis raug txaj muag.

Thov Yawmsaub cawm kom dim

81Kuv nyob qhuav siab qhawv

tos koj txojkev cawm dim,

kuv vam ntsoov koj tej lus.

82Kuv lub qhov muag plooj nplas

vim yog tos koj tej lus cog tseg,

kuv nug hais tias,

“Thaum twg koj li nplij kuv lub siab?”

83Vim kuv zoo nkaus li lub hnab tawv

ntim cawv txiv hmab

uas raug pa hluavtaws txhawb lawm,

los kuv pheej nco ntsoov koj tej kab ke.

84Koj tus tub qhe yuav tsum ua siab ntev

tos ntev li cas?

Thaum twg koj li txiav txim

rau cov neeg uas tsim txom kuv?

85Cov neeg uas tsis hwm koj

khawb qhov taub cuab kuv,

yeej yog cov uas tsis coj

raws li koj txoj kevcai.

86Koj tej lus nkaw

mas tso siab tau txhua lo huvsi.

Lawv lam iab hiam tsim txom kuv.

Thov koj pab kuv lauj!

87Lawv twb txov yuav tau

kuv txojsia hauv ntiajteb,

tiamsis kuv tsis tso koj tej kev tswjhwm tseg.

88Thov tuav kuv txojsia cia

vim koj txojkev hlub uas ruaj khov,

kom kuv thiaj tuav rawv tej lus qhia

uas koj lub qhov ncauj hais.

Yawmsaub txoj kevcai nyob ruaj khov

89Au Yawmsaub, koj txojlus

yeej nyob ruaj nreeg saum ntuj mus ib txhis.

90Koj txojkev ncaj uas tso siab tau

yeej muaj nyob mus rau txhua tiam neeg.

Koj txawb lub ntiajteb no cia

mas thiaj nyob ruaj khov.

91Tej ntawd nyob ruaj khov txog niaj hnub no

vim koj hais kom muaj li ntawd,

rau qhov txhua yam puav leej

yog koj li tub qhe.

92Yog koj txoj kevcai

tsis ua rau kuv zoo siab xyiv fab,

ces kuv tej kev txom nyem

twb ua rau kuv puam tsuaj lawm.

93Kuv yuav nco ntsoov koj tej kev tswjhwm,

vim koj tej kev tswjhwm tuav tau kuv txojsia.

94Kuv yog koj li, thov cawm kom kuv dim,

vim kuv nrhiav koj tej kev tswjhwm.

95Cov neeg phem zov kev txov kuv,

tiamsis kuv ua tib zoo saib koj tej lus qhia.

96Kuv txeev pom tias

ib puas tsav yam muaj lub chaw kawg,

tiamsis koj tej lus nkaw dav

tsis muaj chaw kawg.

Nyiam Yawmsaub kevcai

97Kuv nyiam koj txoj kevcai kawg nkaus,

yog tej lus uas kuv tshawb nrhiav

tas hnub tas hmo.

98Koj tej lus nkaw ua rau kuv txawj ntse dua

kuv tej yeeb ncuab,

vim koj tej lus nrog nraim kuv

txhua lub sijhawm.

99Kuv muaj kev nkag siab

ntau dua cov uas qhia kuv sawvdaws,

rau qhov koj tej lus qhia

yog tej uas kuv tshawb nrhiav.

100Kuv nkag siab ntau dua cov laus

vim yog kuv tuav rawv koj tej kev tswjhwm.

101Kuv tswj kuv txhais kotaw

tsis kam mus ua txhua yam kev phem,

kom kuv thiaj tuav rawv koj tej lus.

102Kuv tsis tau tig ntawm koj tej lus phua cai

rau qhov koj twb qhia kuv lawm.

103Koj tej lus kuv sim noj lawm qab zib heev,

qab zib dhau zib ntab hauv kuv qhov ncauj.

104Koj tej kev tswjhwm

ua rau kuv txawj nkag siab,

vim li ntawd kuv thiaj ntxub

txhua yam kev phem kev dag.

Yawmsaub txoj kevcai yog qhov kaj

105Koj tej lus yog lub teeb rau kuv txhais kotaw

thiab yog qhov kaj rau kuv txojkev.

106Kuv yuav tuav rawv tej lus

uas kuv cog tseg ruaj cia rau koj hais tias,

kuv yuav ua raws li

koj tej lus phua cai uas ncaj ncees.

107Au Yawmsaub, kuv txom nyem

nyuaj siab heev kawg,

thov koj tuav kuv txojsia

raws li koj tej lus cog tseg.

108Au Yawmsaub, thov koj lees yuav

kuv tej lus qhuas uas kuv xyeem rau koj,

thiab thov qhia koj tej lus phua cai rau kuv.

109Kuv niaj hnub tso nyog kuv txojsia tseg,

los kuv pheej nco ntsoov koj txoj kevcai.

110Cov neeg limhiam cuab hlua rau kuv

tiamsis kuv tsis yuam kev

ntawm koj tej kev tswjhwm.

111Koj tej lus qhia mas kuv txais yuav

ua qub txeeg qub teg mus ib txhis,

tej lus ntawd ua rau kuv siab xyiv fab.

112Kuv tswj kuv lub siab

kom ua raws li koj tej kab ke

mus ib txhis txog tag sim neej.

Coj Yawmsaub kevcai thiaj nyob tso siab plhuav

113Kuv ntxub cov uas muaj ob lub siab,

tiamsis kuv nyiam koj txoj kevcai.

114Koj yog kuv lub chaw nraim cev

thiab yog kuv daim hlau tiv thaiv kuv,

kuv vam ntsoov koj tej lus cog tseg.

115Cov niag neeg ua phem,

nej cia li khiav mus,

xwv kuv thiaj tuav rawv tau

kuv tus Vajtswv tej lus nkaw.

116Thov koj tsom kwm kuv

raws li koj tej lus cog tseg kuv thiaj li ciaj sia,

thiab tsis txhob cia kuv poob ntsej muag

rau tej uas kuv vam.

117Thov koj hwj kuv cia,

kom kuv thiaj nyob tso siab plhuav,

thiab yuav hwm koj tej kab ke mus ib txhis.

118Koj yuav tsis quav ntsej

cov uas yuam kev ntawm koj tej kab ke,

lawv tej kev ntxeev ntxias

yuav tsis muaj qabhau kiag li.

119Koj saib cov neeg limhiam huvsi

hauv ntiajteb zoo li tej quav tooj quav hlau,

vim li no kuv thiaj li nyiam koj tej lus qhia.

120Kuv ib ce tshee hnyo

vim yog kuv ntshai koj,

thiab ntshai koj tej lus txiav txim.

Tos rawv Yawmsaub

121Kuv twb ua ncaj thiab ua raug cai lawm,

thov tsis txhob tso kuv tseg

rau cov uas quab yuam kuv.

122Thov koj lees hais tias

koj yuav pab koj tus tub qhe kom tau zoo,

thov tsis txhob cia cov uas tsis hwm koj

quab yuam kuv.

123Kuv lub qhov muag plooj nplas

vim yog tos koj txojkev cawm dim,

thiab tos koj ua koj tej lus

cog tseg ncaj ncees kom tiav.

124Thov koj pub rau koj tus tub qhe

raws li koj txojkev hlub uas ruaj khov,

thiab thov qhia koj tej kab ke rau kuv.

125Kuv yog koj tus tub qhe.

Thov koj pub kom kuv nkag siab,

kom kuv thiaj li paub koj tej lus qhia.

126Twb txog lub sijhawm

uas Yawmsaub txiav txim lawm,

vim lawv twb muab

koj txoj kevcai rhuav lawm.

127Vim li ntawd kuv nyiam koj tej lus nkaw

heev dua kub heev dua tej tseem kub.

128Vim li ntawd kuv thiaj siv koj tej kev

tswjhwm huvsi coj kuv txoj hauv kev,

kuv ntxub txhua yam kev dag ntxias.

Ntshaw Yawmsaub txoj kevcai

129Koj tej lus qhia tseem ceeb kawg li,

kuv lub siab thiaj tuav rawv tej lus ntawd.

130Qhov uas nthuav koj tej lus

ua rau pom kev kaj lug,

thiab pub kev nkag siab

rau cov uas tsis thoob tsib.

131Kuv txog siav rua ncauj tsuas

vim nqhis koj tej lus nkaw heev.

132Thov koj tig los rau kuv thiab hlub kuv

ib yam li koj txeev ua rau

cov uas nyiam koj lub npe.

133Thov koj pub kom kuv kotaw

nyob ruaj nreeg raws li koj tej lus cog tseg,

thov tsis txhob kheev

ib yam kev txhaum twg kov yeej kuv.

134Thov txhiv kuv dim

tej uas neeg quab yuam kuv,

kom kuv thiaj tuav rawv koj tej kev tswjhwm.

135Thov koj lub ntsej muag

ci ntsa iab rau koj tus tub qhe,

thiab thov qhia koj tej kab ke rau kuv.

136Kuv kua muag ntws lug li dej ntws

vim yog neeg tsis tuav rawv koj txoj kevcai.

Yawmsaub txoj kevcai ncaj ncees

137Au Yawmsaub, koj yog tus ncaj ncees,

koj yeej txiav txim raug kev raug cai.

138Koj yeej tu koj tej lus qhia ncaj ncees

thiab tso siab tau huvsi.

139Kuv lub siab kub lug cuag hluavtaws hlawv

vim kuv cov tshawj chim

tsis nco qab koj tej lus lawm.

140Koj tej lus cog tseg

twb muab sim zoo zoo li lawm,

koj tus tub qhe nyiam tej lus ntawd.

141Kuv yog ib tug tsis tseem ceeb

thiab luag saib tsis taus,

tiamsis kuv pheej nco ntsoov

koj tej kev tswjhwm.

142Koj txojkev ncaj ncees

yeej yuav ncaj ncees mus ib txhis,

thiab koj txoj kevcai yog txoj tseeb.

143Kev txom nyem thiab kev lwj siab

los raug kuv,

tiamsis koj tej lus nkaw

ua rau kuv zoo siab xyiv fab.

144Koj tej lus qhia ncaj ncees mus ib txhis,

thov pub kuv nkag siab

kuv thiaj li ciaj sia nyob.

Thov Yawmsaub cawm kom dim

145Kuv taij thov koj kawg kuv lub siab.

Au Yawmsaub, thov koj teb kuv,

kuv yuav ua raws li koj tej kab ke.

146Kuv quaj thov koj, thov cawm kom kuv dim,

xwv kuv thiaj ua tau raws li koj tej lus qhia.

147Kuv sawv thaum tsis tau kaj ntug

thov koj pab kuv,

kuv vam ntsoov koj tej lus.

148Kuv yeej pw tsis tsaug zog

ib hmos kaj ntug li,

kom kuv thiaj tshawb nrhiav tau

koj tej lus cog tseg.

149Thov koj mloog kuv lub suab

raws li koj txojkev hlub uas ruaj khov.

Au Yawmsaub, thov koj tuav kuv txojsia

raws li koj txojkev ua ncaj ua ncees.

150Cov neeg uas ntaus tswvyim phem

xav tsim txom kuv, lawv twb tuaj ze lawm,

lawv yeej nyob deb ntawm koj txoj kevcai.

151Au Yawmsaub, koj nyob ze kuv,

thiab koj tej lus nkaw puavleej muaj tseeb.

152Kuv twb kawm paub ntawm koj tej lus qhia

ntev los lawm tias

koj tsim koj tej lus qhia

kom nyob mus ib txhis.

Tus txom nyem tej lus thov

153Thov tsa muag ntsia kuv tej kev txom nyem,

thiab tso kuv dim,

vim kuv yeej nco ntsoov koj txoj kevcai.

154Thov pab hais kuv tshaj plaub

thiab txhiv kuv dim,

thov tuav kuv txojsia

raws li koj tej lus cog tseg.

155Cov neeg limhiam yeej tsis dim

vim yog lawv tsis nrhiav koj tej kab ke.

156Au Yawmsaub, koj txojkev khuvleej

loj kawg nkaus,

thov tuav kuv txojsia

raws li koj txiav txim ncaj ncees.

157Cov uas tsim txom kuv

thiab tawm tsam kuv muaj coob kawg li,

los kuv tsis lug koj tej lus qhia li.

158Kuv tsa muag ntsia cov neeg fav xeeb

mas kuv ntxub kawg li,

rau qhov lawv tsis tuav rawv koj tej lus nkaw.

159Thov koj tshuaj saib

kuv nyiam koj tej kev tswjhwm npaum li cas,

thov koj tuav kuv txojsia

raws li koj txojkev hlub uas ruaj khov.

160Lub ntsiab loj hauv koj tej lus yog kev tseeb,

thiab koj tej lus phua cai ncaj ncees txhua lo

yuav nyob mus ib txhis li.

Nyiam Yawmsaub txoj kevcai

161Kuv tsis tau ua txhaum

los cov thawj cia li tsim txom kuv,

tiamsis kuv lub siab tseem hwm

thiab ntshai koj tej lus.

162Kuv zoo siab xyiv fab rau koj tej lus

yam nkaus li tus uas tau tej txhab nyiaj.

163Kuv ntxub thiab dhuav tej lus dag,

tiamsis kuv nyiam koj txoj kevcai.

164Kuv qhuas koj ib hnub xya zaus

vim koj tej lus phua cai ncaj ncees.

165Cov uas nyiam koj txoj kevcai

tau zoo nyob kaj siab lug,

tsis muaj ib yam dabtsi dawm tes dawm taw.

166Au Yawmsaub, kuv vam ntsoov

koj txojkev cawm dim,

thiab kuv ua raws li koj tej lus nkaw.

167Kuv lub siab tuav rawv koj tej lus qhia,

kuv nyiam koj tej lus ntawd heev kawg li.

168Kuv tuav rawv koj tej kev tswjhwm

thiab koj tej lus qhia

rau qhov kuv txhua txojkev

nyob ntawm koj lub xubntiag.

Tej lus thov Yawmsaub pab

169Au Yawmsaub, thov cia kuv lub suab thov

nce tuaj txog koj xubntiag,

thov pub kuv nkag siab

raws li koj tej lus cog tseg.

170Thov kuv tej lus taij

nce tuaj txog koj xubntiag,

thov cawm kuv raws li koj tej lus cog tseg.

171Kuv daim tawv ncauj yuav qhuas koj tsis tu,

vim koj twb qhia koj tej kab ke rau kuv.

172Kuv tus nplaig yuav hu nkauj txog koj tej lus,

vim koj tej lus nkaw puavleej ncaj ncees.

173Thov koj txhais tes

npaj rawv uas yuav pab kuv,

vim kuv twb xaiv coj

raws li koj tej kev tswjhwm.

174Au Yawmsaub, kuv ntshaw

koj txojkev cawm dim,

thiab zoo siab xyiv fab rau koj txoj kevcai.

175Thov pub kuv muaj txojsia nyob

xwv kuv thiaj qhuas tau koj,

thiab cia koj tej lus phua cai pab kuv.

176Kuv yuam kev ib yam li tus yaj uas ploj lawm,

thov tuaj nrhiav koj tus tub qhe,

rau qhov kuv pheej nco ntsoov

koj tej lus nkaw.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index