Search form

Ntawv Nkauj 18

Davi zaj nkauj uas kov yeej

(2Xmy. 22:1-51)

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Zaj nkauj uas Yawmsaub tus qhev Davi sau. Davi hu zaj nkauj no rau Yawmsaub rau hnub uas Yawmsaub cawm nws dim hauv nws cov yeeb ncuab txhais tes thiab hauv Xa‑u txhais tes. Nws hais tias

1Au Yawmsaub uas yog kuv tus zog,

kuv hlub koj.

2Yawmsaub yog kuv txhib zeb,

yog kuv lub chaw ruaj khov

yog tus uas tso kuv dim,

yog kuv tus Vajtswv,

yog txhib zeb uas kuv los nraim cev,

yog kuv daim phiaj hlau,

yog txwm kub uas cawm kuv dim,

yog kuv lub chaw ruaj khov.

3Kuv hu rau Yawmsaub tus uas tsim nyog qhuas,

mas kuv thiaj dim hauv cov yeeb ncuab los.

4Txoj hlua uas yog kev tuag vij nkaus kuv,

txojkev puam tsuaj nyab kiag kuv,

5kuv mag txoj hlua uas cuab

hauv tub tuag teb lawm,

rooj ntxiab uas yog kev tuag

nyob ntawm kuv xubntiag.

6Thaum kuv raug kev txom nyem

kuv thov hu Yawmsaub,

kuv quaj thov kuv tus Vajtswv pab kuv.

Nws nyob hauv nws lub tuam tsev

hnov kuv lub suab,

kuv tej lus thov nrov

mus txog nws qhov ntsej.

7Lub ntiajteb ntseeg nkaws

ua zog koog,

tej lag zeb uas tiag tej roob

kuj co nplawg ntia thiab ua zog kais

vim yog Yawmsaub chim.

8Pa taws tawm hauv Yawmsaub qhov ntswg los,

thiab tej nplaim taws kub ceev

tawm ntawm nws qhov ncauj los,

thee kuj cig plaws tawm los.

9Nws qheb rooj ntug nqes los,

ntuj tsaus nti hauv nws qab kotaw.

10Nws caij ib tug Khelunpee thiab ya mus ya los.

Nws siv cua ua kooj tis los sai sai.

11Nws muab qhov tsaus ntuj los

vij puag ncig nws,

cov huab tsaus tsaus vim yog muaj dej

ua lub kaus roos nws.

12Muaj lawg thiab thee ci ci tawm hauv qhov kaj

uas nyob ntawm nws xubntiag

mus tshab plaws cov huab mus.

13Yawmsaub ua xob nrov

ntseeg nkaws saum ntuj,

tus uas Loj Dua Ntais ua suab nrov.

14Nws tua nws rab xub ua rau lawv khiav tag,

nws tso xob laim ntiab lawv

khiav tawg ua sab ua sua mus.

15Mas thiaj li pom hiavtxwv ti nkaus qab thu,

thiab pom tag nrho tej taw

uas tiag lub ntiajteb no,

rau thaum Yawmsaub koj cem thiab tshuab

tej pa tawm hauv koj qhov ntswg los.

16Yawmsaub cev tes saum ntuj tuaj

ntsiab nkaus kuv,

nws rub kuv tawm hauv cov dej tob tob los.

17Nws cawm kuv dim kuv cov yeeb ncuab

uas muaj zog

thiab dim cov neeg uas ntxub kuv

rau qhov lawv muaj zog loj dua kuv.

18Hnub uas kuv raug kev txom nyem ceeblaj

mas lawv cia li tuaj tawm tsam kuv,

tiamsis Yawmsaub ua kuv lub chaw tiag taw.

19Nws coj kuv tawm

mus nyob hauv lub chaw dav,

nws tso kuv dim

vim nws zoo siab xyiv fab rau kuv.

20Yawmsaub pub hmoov zoo rau kuv

raws li kuv txojkev ncaj ncees.

Yawmsaub pauj rau kuv

raws li kuv txhais tes dawb huv.

21Kuv taug nraim Yawmsaub txojkev

thiab kuv tsis tau ua qhov phem

es tso kuv tus Vajtswv tseg.

22Rau qhov nws tej kevcai huvsi

nyob ntawm kuv xubntiag

thiab kuv tsis tau muab nws tej kab ke

tso tseg li.

23Kuv tsis muaj ib qho chaw thuam

rau ntawm nws xubntiag,

thiab kuv tswjhwm kuv tus kheej

tsis ua txhaum.

24Vim li no Yawmsaub thiaj pauj rau kuv

raws li kuv txojkev ncaj ncees,

thiab raws li nws pom kuv txhais tes dawb huv.

25Yawmsaub, koj ua ncaj

rau tus uas xib rau koj,

koj ua koj txojkev zoo kawg nkaus

tshwm rau tus uas tsis muaj chaw thuam li.

26Koj ua koj txojkev dawb huv

tshwm rau tus uas ua dawb huv,

koj ua txojkev nkhaus

tshwm rau tus uas siab nkhaus.

27Koj tso cov neeg uas txo hwjchim dim,

tiamsis koj tsom ntsoov

ua rau cov uas khav theeb poob qes.

28Koj yog tus uas taws kuv lub teeb.

Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv

ua rau kuv qhov tsaus ntuj pom kev.

29Yog koj pab,

kuv yeej ntaus tau ib pab tub rog,

yog kuv tus Vajtswv pab

kuv thiaj caws qia hla tau ntsa loog.

30Tus Vajtswv no,

mas nws txojkev zoo kawg nkaus,

Yawmsaub lo lus cog tseg yeej muaj tseeb.

Nws yog daim phiaj hlau thaiv txhua tus

uas tuaj cawm siav rau hauv nws.

31Leejtwg yog Vajtswv,

tsuas yog Yawmsaub xwb?

Leejtwg ua txhib zeb,

tsuas yog peb tus Vajtswv xwb?

32Vajtswv yog tus uas muab zog rau kuv hnav

thiab ua rau txojkev uas kuv taug

tso siab plhuav.

33Nws ua rau kuv txhais kotaw

zoo yam nkaus li kotaw maum muas lwj,

thiab nws tso kuv nyob tso siab plhuav

saum tej roob siab.

34Nws cob kuv txhais tes kom txawj ua rog,

kuv txhais npab

thiaj rub tau hneev nti tooj liab.

35Koj pub daim phiaj hlau

uas yog txojkev cawm dim rau kuv,

thiab koj txhais tes xis tuav rawv kuv,

thiab koj nqes los pab ua rau kuv hlob tuaj.

36Koj pub kuv taug txojkev dav

thiab kuv txhais taw tsis plam.

37Kuv raws cuag kuv cov yeeb ncuab,

kuv tsis thim rov qab mus txog thaum

muab lawv ua puam tsuaj tag.

38Kuv ntaus lawv ntsoog tag

lawv thiaj sawv tsis taus,

lawv ntog rau ntawm kuv kotaw.

39Koj muab zog sia

rau ntawm kuv duav mus ua rog.

Koj ua rau kuv cov yeeb ncuab

ntog khwb tag nrho ntawm kuv xubntiag.

40Koj ua rau kuv cov yeeb ncuab

thim khiav tig nrob qaum rau kuv,

thiab cov uas ntxub kuv

mas kuv ua kom puam tsuaj tag.

41Lawv thov kom pab

los tsis muaj leejtwg cawm tau lawv dim,

lawv hu thov Yawmsaub

tiamsis nws tsis teb lawv.

42Kuv muab lawv tsoo mos nyoos

yam li hmoov av rau cua ntsawj,

kuv muab lawv laim pov tseg

yam li tej av nplaum ntawm ntug kev.

43Koj cawm kuv dim qhov uas

nrog tej neeg sib txeeb.

Koj tsa kuv ua ib tsoom neeg tus thawj,

tej neeg uas kuv tsis tau paub dua

los kuj zwm rau kuv.

44Thaum lawv tau hnov txog kuv

lawv kuj mloog kuv lus,

lwm haiv neeg kuj tuaj pe khwb nkaus

rau ntawm kuv.

45Lwm haiv neeg poob siab tag,

thiab tawm hauv lawv lub chaw ruaj khov

ua ib ce tshee hnyo los.

46Yawmsaub yeej muaj txojsia nyob.

Cia li qhuas kuv txhib zeb,

cia li txhawb nqa tus Vajtswv

uas cawm kuv dim,

47yog tus Vajtswv uas pab kuv ua pauj

thiab yuam tej neeg

nyob rau hauv kuv qab kev tswjhwm,

48thiab cawm kuv dim

ntawm kuv cov yeeb ncuab.

Koj yog tus uas tsa kuv sawv

siab dua cov uas tawm tsam kuv.

Koj twb tso kuv dim

ntawm cov neeg limhiam ntais ntuj.

49Au Yawmsaub, vim li no

kuv thiaj qhuas ntxhias koj

rau hauv ib tsoom tebchaws,

thiab hu nkauj qhuas koj lub npe.

50Yawmsaub pub kev kov yeej loj

rau nws tus vajntxwv,

nws ua nws txojkev hlub ruaj khov

tshwm rau tus uas nws hliv roj tsa cia lawd,

yog Davi thiab nws caj ces mus ib txhis.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index