Search form

Ntawv Nkauj 78

Lub keeb kwm uas Vajtswv coj cov Yixayee

Zaj nkauj Maxakhij uas Axas sau.

1Kuv cov neeg 'e,

cia li tig ntsej mloog kuv tej lus qhia,

nej cia li tig ntsej mloog

tej lus ntawm kuv qhov ncauj.

2Kuv yuav rua ncauj hais paj lug,

kuv yuav hais tej lus

uas muab npog cia yav thaum ub lawm,

3yog hais txog tej uas peb tau hnov tau paub

uas peb tej poj koob yawm txwv

tau hais rau peb.

4Peb yuav tsis muab zais tsis qhia

rau lawv tej tub ki,

peb yuav piav rau txhua tiam uas tabtom los

kom paub txog Yawmsaub tej haujlwm

uas tsim nyog qhuas

thiab nws lub hwjchim,

thiab tej txujci phimhwj uas nws tau ua.

5Nws tau tsim tsa tej kab ke

rau hauv Yakhauj

thiab rhawv kevcai rau hauv Yixayee,

yog tej uas nws hais

kom peb tej poj koob yawm txwv qhia

rau lawv tej tub ki,

6kom lwm tiam thiaj li paub txog tej no,

yog lawv tej tub ki uas tseem tsis tau yug los,

mas lawv yuav sawv qhia

rau lawv tej menyuam thiab,

7kom lawv thiaj muaj siab vam rau hauv Vajtswv

thiab pheej nco ntsoov Vajtswv tej haujlwm

thiab tuav rawv nws tej lus nkaw,

8thiaj tsis ua raws li lawv tej poj koob yawm txwv

uas yog tiam uas tawv ncauj thiab fav xeeb,

yog tiam uas siab tsis ruaj khov,

thiab tsis muaj lub siab xib rau Vajtswv.

9Cov neeg Efa‑i coj hneev nti

thim ntawm tshav rog rov qab

rau hnub uas ua rog.

10Lawv tsis tuav Vajtswv tej lus cog tseg

thiab tsis kam ua raws li Vajtswv txoj kevcai.

11Lawv tsis nco txog

tej uas Vajtswv twb ua los lawm

thiab nco tsis txog tej txujci phimhwj

uas nws ua tshwm rau lawv.

12Nws twb ua tej haujlwm phimhwj

rau lawv tej poj koob yawm txwv

lub qhov muag pom ntsoov

hauv Iyi tebchaws

thiab hauv tej liaj teb Xau‑as.

13Nws muab dej hiavtxwv faib kiag rau ob sab

cia lawv hla hauv nruab nrab mus,

nws ua rau dej tauv rau ob sab

yam li ntsa loog.

14Nruab hnub nws muab tauv huab coj lawv

hmo ntuj nws ua nplaim taws ci coj lawv

ib hmos kaj ntug.

15Nws phua tej pob zeb

hauv tebchaws moj sab qhua

thiab pub dej rau lawv haus ntau kawg li

yam nkaus li txhawv hauv qhov tob los.

16Nws ua dej txhawv hauv phab zeb los,

nws ua dej ntws los

yam nkaus li ib tug niag dej.

17Los lawv tseem yimhuab ua txhaum rau nws,

lawv fav xeeb rau Vajtswv

uas Loj Dua Ntais hauv ntuj nrag teb do.

18Lawv txhob txwm sim Vajtswv,

lawv thiaj kom Vajtswv

pub tej uas lawv nqhis rau lawv noj.

19Lawv cem yws Vajtswv tias,

“Vajtswv yuav npaj tau rooj mov rau peb noj

hauv tebchaws moj sab qhua no lov?

20Vajtswv ntaus phab zeb ua rau dej txhawv los

thiab dej ntws los nyab kiag ntug.

Nws yuav muab tau mov tau nqaij

rau nws haiv neeg noj thiab lov?”

21Vim li ntawd, thaum Yawmsaub hnov lawm

nws npau taws kawg li,

mas muaj hluavtaws tshwm plaws rau Yakhauj,

thiab nws chim loj zuj zus rau Yixayee,

22rau qhov lawv tsis ntseeg Vajtswv

thiab tsis tso siab rau nws lub hwjchim

uas cawm tau kom dim.

23Txawm li cas los nws tseem hais tau lub ntuj

thiab qheb tau rooj ntug.

24Nws tso manak los rau lawv noj

nws pub tej mov saum ntuj los rau lawv.

25Neeg tau noj tej tubtxib saum ntuj tej mov,

Vajtswv pub mov rau lawv noj nplua mias.

26Nws ua rau cua sab hnub tuaj

ntsawj rau saum ntuj

thiab nws siv nws lub hwjchim

coj tej cua uas nyob sab nrad ntsawj tuaj.

27Nws tso nqaij los rau lawv

yam nkaus li tej hmoov av,

yog cov noog ya los

coob npaum li tej xuab zeb hauv hiavtxwv.

28Nws tso poob los

rau hauv lawv nruab nrab lub zos,

poob rau ib ncig lawv tej chaw nyob.

29Lawv tau noj tsau npo,

vim yog Vajtswv pub

tej uas lawv nqhis rau lawv.

30Ua ntej uas lawv tsis tau zoo nqhis,

thaum uas nqaij tseem nyob

hauv lawv qhov ncauj,

31Vajtswv txojkev npau taws tshwm rau lawv,

nws tua lawv cov neeg

uas muaj zog heev dua luag pov tseg,

yog nws muab cov neeg

uas zoo tshaj hauv cov Yixayee pov tseg.

32Txawm yog muaj tej xwm no huvsi

los lawv tseem ua txhaum.

Txawm yog nws ua tej haujlwm phimhwj

los lawv tsis ntseeg.

33Nws thiaj ua rau lawv lub hnub nyoog

ploj tag yam nkaus li ua pa xwb,

thiab ua rau lawv lub niaj lub xyoos

ploj ntais ua rau lawv ntshai kawg li.

34Thaum nws tua lawv,

lawv kuj los nrhiav nws,

lawv li ntxeev dua siab

thiab kub siab lug nrhiav Vajtswv.

35Lawv li nco txog hais tias

Vajtswv yog lawv txhib zeb,

Vajtswv uas Loj Dua Ntais

yog tus uas txhiv lawv dim.

36Tiamsis lawv lub ncauj

hais lus qab zib rau Vajtswv,

thiab lawv tus nplaig dag nws xwb.

37Lawv tsis ruaj siab rau nws,

lawv tsis tuav rawv Vajtswv tej lus cog tseg.

38Txawm li ntawd

los nws tseem khuvleej lawv,

nws zam lawv tej kev txhaum

thiab tsis ua kom lawv puam tsuaj tag.

Vajtswv tswj nrees nws txojkev chim cia,

nws tsis khawb

nws txojkev npau taws huvsi los.

39Nws nco ntsoov tias

lawv tsuas yog neeg nqaij tawv xwb,

lawv yog cua uas ntsawj mus lawm

tsis rov los dua li lawm.

40Lawv fav xeeb rau Vajtswv

hauv tebchaws moj sab qhua ntau zaus,

thiab ua rau nws tu siab

hauv ntuj nrag teb do.

41Lawv tseem pheej rov sim Vajtswv siab

thiab ua rau tus Dawb Huv

hauv cov Yixayee chim heev.

42Lawv tsis nco txog Vajtswv lub hwjchim,

thiab tsis nco txog hnub uas Vajtswv

txhiv lawv dim hauv cov tshawj chim los,

43rau thaum nws ua tej txujci phimhwj

rau hauv Iyi tebchaws

thiab ua nws tej txujci phimhwj

rau hauv tej liaj teb Xau‑as.

44Nws muab lawv tej hav dej

ntxeev ua ntshav tag,

lawv thiaj haus tsis tau lawv tej hav dej.

45Nws tso tej niag pab yoov mos ntsuab

los rau hauv lawv los txov lawv,

thiab tso qav los ua kom lawv puam tsuaj.

46Nws tso kab los txov lawv tej qoob,

tso kooj txig los noj lawv tej dag zog.

47Nws tso lawg los

ntaus lawv tej txiv hmab puam tsuaj,

thiab tso te los tua lawv tej ntoo txiv cev.

48Lawv tej nyuj raug lawg ntaus tuag tag,

lawv tej niag pab yaj pab tshis

raug xob tua.

49Nws tso nws txojkev chim heev

rau saum lawv,

yog kev npau taws kev chim

thiab kev txom nyem,

yog pab tubtxib saum ntuj

uas ua kom puam tsuaj.

50Nws qheb kev rau nws txojkev chim,

nws tsis tseg lawv ciaj sia li,

nws muab lawv txojsia

cob nkaus rau tej mob phem.

51Nws muab tej tub hlob hauv Iyi tebchaws

tua huvsi,

yog lawv thawj lub zog

uas nyob hauv Has tej tsev ntaub.

52Vajtswv coj nws haiv neeg tawm los

ib yam li coj yaj,

thiab coj lawv mus hauv tebchaws

moj sab qhua yam li pab yaj pab tshis.

53Nws coj lawv mus tso siab plhuav

lawv thiaj tsis ntshai.

Tiamsis dej hiavtxwv

nyab kiag lawv tej yeeb ncuab.

54Nws coj lawv los

rau hauv nws lub tebchaws uas dawb huv,

los txog lub roob

uas nws txhais tes xis txeeb tau.

55Nws muab lwm haiv neeg ntiab tawm

ntawm lawv hauv ntej mus.

Nws muab lub tebchaws

faib ua qub txeeg qub teg rau lawv,

thiab cia txhua xeem Yixayee nyob

hauv lwm haiv neeg tej tsev ntaub.

56Los lawv tseem sim thiab fav xeeb

rau Vajtswv uas Loj Dua Ntais,

thiab tsis ua raws li nws tej lus.

57Lawv tig rov qab thiab fav xeeb

ib yam nkaus li lawv tej poj koob yawm txwv.

Lawv lem qas cees yam nkaus li

rab hneev nti uas siv tsis tau.

58Rau qhov lawv ua tej chaw siab teev dab

zes Vajtswv npau taws,

lawv txaug tej dab mlom los

ua rau Vajtswv khib.

59Thaum Vajtswv tau hnov

mas nws thiaj npau taws kawg

thiab nws muab Yixayee tso plhuav tseg.

60Nws tseg kiag

nws lub chaw nyob hauv Silau,

yog lub tsev ntaub

uas nws nyob hauv nruab nrab neeg.

61Nws thiaj muab lub phij xab

uas yog Vajtswv lub hwjchim

rau yeeb ncuab coj mus,

yog muab nws lub hwjchim ci ntsa iab

rau hauv cov tshawj chim txhais tes.

62Nws muab nws haiv neeg

cob rau hniav ntaj

thiab nws npau taws heev

rau nws qub txeeg qub teg.

63Hluavtaws rhuav tshem

lawv tej tub hluas tag

thiab lawv tej ntxhais hluas

tsis hnov suab nkauj ua tshoob.

64Lawv cov pov thawj raug ntaj tua tuag tag,

cov pov thawj tej pojniam

tsis pam tsis quaj li.

65Mas tus Tswv thiaj sawv tsees

yam nkaus li tsim nruab dab ntub los,

yam nkaus li ib tug txivneej muaj zog

qw nrov vim yog haus cawv txiv hmab.

66Nws ntaus nws cov yeeb ncuab thim kiag

thiab ua rau lawv txaj muag ib txhis li.

67Nws tsis lees yuav Yauxej caj ces

thiab tsis xaiv xeem Efa‑i.

68Nws xaiv xeem Yuda

thiab lub roob Xi‑oo uas nws hlub.

69Nws ua lub chaw uas pe nws

zoo yam li saum ntuj

thiab zoo yam nkaus li lub ntiajteb

uas nws tsim cia nyob mus ib txhis.

70Vajtswv xaiv nws tus qhev Davi

thiab coj nws tawm hauv nkuaj yaj los,

71yog coj nws tawm hauv qhov uas yug

cov maum yaj uas muaj menyuam mos

los ua tus tswv yug yaj,

yug Yakhauj uas yog Vajtswv haiv neeg,

yog yug Yixayee

uas yog Vajtswv qub txeeg qub teg.

72Davi ua lub siab ncaj yug lawv,

nws txhais tes uas txawj coj tau lawv.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index