Search form

Hechos 1:1

Ni̱ kaa Jesús ña̱ kasaa̱ Espíritu ii̱ Ndios koo na xíꞌín yó

1Ta libro mií no̱ó ña̱ kía̱n ni̱ taai koo noo̱ ní, Teófilo, kía̱n káꞌa̱n saꞌa̱ ndidaá kúú ña̱ ni̱ kee Jesús, xíꞌín ndidaá kúú ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ nda̱ rá míí saꞌa̱,