Search form

Hechos 1:20

20Dión, dá ni̱ xi̱nko̱o to̱ꞌon káꞌa̱n libro Salmos, chi̱ diꞌa kaáa̱n:

Ná kando̱o ndava̱ꞌa veꞌe ra.

Ta ni ko̱ íin ka̱ ná kandei inia̱n.

Ta kaá taꞌanian:

Ña̱ iin ka̱ va ña̱yuu natiin choon ni̱ sa̱ neꞌe ra.