Search form

Hechos 1:7

7Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ko̱ káni taꞌan vaan ña̱ kanaꞌá ndoꞌó ndá kuu̱ o ndá oon ni̱ chi̱kaa̱ ini tatá Ndios koo dión, chi̱ iin tóꞌón mií vá ná kómí choon kaa ndá oon kooan.