Search form

Hechos 1:8

8Tído natiin ndó choon tá ná xino̱ Espíritu ii̱ Ndios dákútí ná nío̱ ndo̱, dá kankuei ndó ki̱ꞌo ndó kuendá sa̱ꞌá yúꞌu̱ no̱ó na̱ ñoo Jerusalén, xíꞌín ndidaá ka̱ ñoo ñóꞌo kuendá Judea yóꞌo, xíꞌín ndidaá kúú ñoo ñóꞌo chí kuendá Samaria, xíꞌín ndidaá kúú xíán nda̱ noo̱ xíká cháá ka̱ ñayuú yóꞌo.