Search form

Hechos 10:18

18Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndáto̱ꞌón rá na̱ ndéi veꞌe ñoó, dá ni̱ kaa ra̱:

―¿Á veꞌe yóꞌo ió iin ta̱a naní Simón, ta̱a káꞌa̱n xíꞌín ná Pedro? ―kaá ra̱.