Search form

Hechos 10:22

22Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Ve̱i ndu choon iin ta̱a naní Cornelio, táꞌa̱n na̱ dándáki iin ciento soldado. Ta na̱ yóꞌo kúú iin ta̱a ndaa̱, ta ndáño̱ꞌo na Ndios takí. Ta káꞌa̱n va̱ꞌa ndidaá kúú na̱ Israel saꞌa̱ ná. Ta ni̱ na̱tiin na choon noo̱ iin ángel kéchóon noo̱ Ndios ña̱ kía̱n kana na mií ní ña̱ koꞌo̱n ní veꞌe na, dá ná kueídóꞌo na ña̱ kía̱n kasto̱ꞌon ní xíꞌín ná ―kaá ta̱a ñoó.