Search form

Hechos 10:30

30Dá ni̱ kaa Cornelio xíꞌín ná:

―Sa̱ io komi̱ kuu̱, táto̱ꞌon mií hora viti, iói̱ néꞌe ii̱í. Kúú tá ni̱ kasa̱ndaá ka̱ oni̱ nani káꞌi̱n xíꞌín Ndios, ta kúú iin ndakána vá ni̱ sa̱ kuíi̱n iin ta̱a ndíxi dáꞌo̱n ndato náyeꞌe̱ ndaa noo̱í.